ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obdurate

AA1 B D ER0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obdurate-, *obdurate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obdurate(adj) ดื้อ, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. stubborn, obstinate, Ant. yielding, tractable
obdurate(adj) ใจแข็ง, See also: ไม่เปลี่ยนใจ, ไม่เอนเอียง, Syn. unyielding, unshakeable, Ant. changeful
obdurately(adv) อย่างดื้อรั้น, Syn. obstinately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obdurate(ออบ'ดูริท) adj. ใจแข็ง,ดื้อรั้น, See also: obduracy n., Syn. stubborn

English-Thai: Nontri Dictionary
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวดื้อ[hūadeū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate  FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[hūakhaeng] (v) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong
หัวรั้น[hūaran] (adj) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient  FR: obstiné
ปากแข็ง[pāk khaēng] (v, exp) EN: not to say what one thinks or feels ; not talking ; racalcitrant ; obdurate  FR: ne pas divulguer ses sentiments ; taiseux

CMU English Pronouncing Dictionary
OBDURATE AA1 B D ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obdurate (j) ˈɒbdjuəʳrət (o1 b d y u@ r @ t)
obdurately (a) ˈɒbdjuəʳrətliː (o1 b d y u@ r @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse [Add to Longdo]
利かぬ[きかぬ, kikanu] (adj-f) obdurate; adamant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obdurate \Ob"du*rate\, v. t.
   To harden. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obdurate \Ob"du*rate\, a. [L. obduratus, p. p. of obdurare to
   harden; ob (see Ob-)+ durare to harden, durus hard. See
   {Dure}.]
   1. Hardened in feelings, esp. against moral or mollifying
    influences; unyielding; hard-hearted; stubbornly wicked.
    [1913 Webster]
 
       The very custom of evil makes the heart obdurate
       against whatsoever instructions to the contrary.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Art thou obdurate, flinty, hard as steel,
       Nay, more than flint, for stone at rain relenteth?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hard; harsh; rugged; rough; intractable. "Obdurate
    consonants." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sometimes accented on the second syllable, especially
      by the older poets.
      [1913 Webster]
 
         There is no flesh in man's obdurate heart.
                          --Cowper.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Hard; firm; unbending; inflexible; unyielding; stubborn;
     obstinate; impenitent; callous; unfeeling; insensible;
     unsusceptible.
 
   Usage: {Obdurate}, {Callous}, {Hardened}. Callous denotes a
      deadening of the sensibilities; as, a callous
      conscience. Hardened implies a general and settled
      disregard for the claims of interest, duty, and
      sympathy; as, hardened in vice. Obdurate implies an
      active resistance of the heart and will aganst the
      pleadings of compassion and humanity.
      [1913 Webster] -- {Ob"du*rate*ly}, adv. --
      {Ob"du*rate*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obdurate
   adj 1: stubbornly persistent in wrongdoing [syn: {cussed},
       {obdurate}, {obstinate}, {unrepentant}]
   2: showing unfeeling resistance to tender feelings; "his flinty
     gaze"; "the child's misery would move even the most obdurate
     heart" [syn: {flinty}, {flint}, {granitic}, {obdurate},
     {stony}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top