ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*molecule*

M AA1 L AH0 K Y UW2 L   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: molecule, -molecule-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molecule[N] โมเลกุล, See also: อณูของสารประกอบ, Syn. bit, atom, particle, Ant. lot, mass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molecule(มอล'ละคูล) n. โมเลกุล,ปริมาณที่น้อยที่สุดของสาร, Syn. smallest particle

English-Thai: Nontri Dictionary
molecule(n) โมเลกุล,อณู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biomoleculeโมเลกุลชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biomoleculesชีวโมเลกุล [การแพทย์]
moleculeโมเลกุล, หน่วยที่เล็กที่สุดของสารซึ่งสามารถอยู่เป็นอิสระและรักษาสมบัติทางเคมีของสารนั้นไว้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
polar moleculeโมเลกุลมีขั้ว, โมเลกุลที่แสดงอำนาจไฟฟ้าบวกด้านหนึ่ง และอำนาจไฟฟ้าลบอีกด้านหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
non-polar moleculeโมเลกุลไม่มีขั้ว, โมเลกุลโคเวเลนต์ที่ไม่แสดงอำนาจไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
macromoleculeโมเลกุลใหญ่, โมเลกุลขนาดใหญ่ของสารที่มีมวลโมเลกุลเกินกว่า 10,000 ขึ้นไป เช่น โมเลกุลของโปรตีน โมเลกุลของพอลิเมอร์บางชนิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diatomic moleculeโมเลกุลอะตอมคู่, โมเลกุลที่ประกอบด้วย 2 อะตอม เช่น Cl2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
monatomic moleculesโมเลกุลอะตอมเดี่ยว, โมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงหนึ่งอะตอม เช่น He, Ne เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ligand Moleculesโมเลกุลไลแกนด์ [การแพทย์]
Macromoleculesโมเลกุลใหญ่, นิวเคลียสขนาดใหญ่, โมเลกุลขนาดใหญ่, สารที่มีโมเลกุลใหญ่, มะโครโมเลกุล, มหโมเลกุล, สารที่มีโมเลกุลใหญ่ [การแพทย์]
Molecule, Monatomic1 โมเลกุลประกอบด้วย 1 อะตอม [การแพทย์]
Moleculesโมเลกุล [การแพทย์]
Molecules, Basicอณูแบบพื้นฐาน [การแพทย์]
Molecules, Carrierโมเลกุลที่เป็นตัวนำ [การแพทย์]
Molecules, Complexโมเลกุลค่อนข้างซับซ้อน, โมเลกุลที่ซับซ้อน [การแพทย์]
Molecules, Giantโมเลกุลยักษ์ [การแพทย์]
Molecules, Hydrophilicโมเลกุลที่ชอบน้ำ [การแพทย์]
Molecules, Ionization ofทำให้โมเลกุลแตกตัว [การแพทย์]
Molecules, Ionizedโมเลกุลที่แตกตัวแล้ว [การแพทย์]
Molecules, Non-Polarโมเลกุลไม่มีขั้ว [การแพทย์]
Molecules, Parentโมเลกุลเดิม [การแพทย์]
Molecules, Planar Monocyclicโมเลกุลที่อยู่ในระนาบเดียว [การแพทย์]
Molecules, Polarโมเลกุลแบบประจุ, โมเลกุลที่มีขั้ว, โมเลกุลมีขั้ว [การแพทย์]
Molecules, Polyatomicโมเลกุลที่ประกอบด้วยหลายอะตอม [การแพทย์]
Molecules, Polypeptideอณูโปลี่เปปไทด์ [การแพทย์]
Molecules, Proteinโมเลกุลของโปรตีน [การแพทย์]
Molecules, Unionizedโมเลกุลที่ไม่แตกตัว [การแพทย์]
Monomoleculeโมเลกุลเดี่ยว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร Help! (1965)
And using the magic of research oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into well you name it...ด้วยความมหัศจรรย์ในการค้นคว้าวิจัย บรรษัทน้ำมันแข่งขันกัน ค้นคว้าเรื่องการแตกโมเลกุลของปิโตรเลียม The Corporation (2003)
Id like it to be relatively non-destructible and then he'd put two benzene molecules on the blackboard and add a chlorine here and a chlorine there that was DDT!อยากให้มันตกค้างค่อนข้างนาน นักเคมีก็เขียนโมเลกุลเบนซิน 2 ตัว ลงบนกระดานดำ The Corporation (2003)
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Material made from self-regulating unstable molecules.วัสดุทำจาก self-unstable molecules. Fantastic Four (2005)
Structure of the insulin molecule.โครงสร้างของโมเลกุลอินซูลิน Sex Trek: Charly XXX (2007)
Assuming the brain neurons store information on a temporary basis only... let us assume that this information... is subsequently coded into DNA molecules... permitting storage of far more material than the nerves could hold by themselves.สมมติว่าข้อมูลที่เซลล์ประสาทสมอง ที่เก็บชั่วคราวเท่านั้น ให้เราคิดว่าข้อมูลนี้ เป็นรหัสต่อมาเป็นโมเลกุลดีเอ็นเอ Sex Trek: Charly XXX (2007)
The odds are termolecule.โอกาสน้อยมากๆ ฉันไม่คิดว่าทุกคนจะเชื่อ.. Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Your encounter with the Surfer put your molecules in a constant state of flux.การต่อสู้กับเซอรเฟอร์มีผลต่อโมเลกุลของนาย มันเป็นการถ่ายเทพลังงาน Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Billions of molecules of pure, undiluted, 24 karat life.คือชีวิต Sparks Fly Out (2008)
We share a flame. Thousands of tiny molecules are heating up right now.เราแบ่งไฟกัน โมเลกุลเล็กๆนับพันกำลังลุกโชนอยู่ New York, I Love You (2008)
Molecules.โมเลกุล Pilot (2008)
Molecules change their bonds.อะตอมที่ทำให้เกิดโมเลกุลของสารของพวกมัน Pilot (2008)
Plant life fed off the sun's energy, which enabled it to break apart the water molecule and take the oxygen.พืชได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์, มันสามารถแยกโมเลกุลของน้ำ ดึงออกซิเจนออกมา Home (2009)
Without realizing it, molecule by molecule, we have upset the Earth's climatic balance.อณูแล้วอณูเล่า โดยไม่ยั้งคิด เราได้ทำให้สภาพอากาศเสียสมดุล Home (2009)
... wheretheplacementofasingle molecule can make the difference between triumph and catastrophe.ซึ่งการดำรงอยู่ของอนูเดียวเล็กๆ ทำให้เกิดความแตกต่าง ระหว่างชัยชนะกับหายนะ Duplicity (2009)
I suspected that a likeness of a nitrogen molecule would attract your attention.ฉันสงสัยว่านั่นเป็นความชอบ โมเลกุลไนโตรเจน จะดึงดูดความสนใจของคุณ August (2009)
For a non-physicist, you have a remarkable grasp of how electric dipoles in the brain's water molecules could not possibly form a Bose condensate.ใช่ สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่นักฟิสิกส์ คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าคู่อิเลคตรอนของไฟฟ้า ที่โมเลกุลของน้ำในสมอง The Maternal Congruence (2009)
Probably on the other side of the world studying molecules.เขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ Watchmen (2009)
Water molecules are bombarded with microwave radiation which mutates their genetic recipe into any kind of food you want.โมเลกุลของน้ำจะถูกให้ความร้อนอย่างรุนแรง ด้วยรังสีจากคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลใหม่ ในรูปแบบของอาหารที่คุณอยากกิน Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
The more we ask it to make, the more clouds it takes in the more radiation it emits, the more these molecules could over-mutate.ยิ่งเราผลิตออกมามากเท่าไหร่.. เมฆก็ยิ่งสะสมคลื่นมากขึ้นเท่านั้น แล้วเมื่อแผ่รังสีมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้โมเลกุล เกิดการกลายพันธุ์มากเกินไป.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Stimulates the water molecules in your skin.ไปเร่งปฏิกริยาของโมเลกุล ที่เป็นของเหลว ที่อยู่ใต้ผิวหนังของคุณ The Edge (2010)
Some chemists spell out their initials in molecules.นักเคมีบางคน ใส่ชื่อต้นตัวเองลงไปในโมเลกุล The Bishop Revival (2010)
If you could watch every single molecule, you could reconstruct that message.เพื่อให้สามารถที่จะสร้างและจะ ปฏิบัติตามการเคลื่อนไหวเหล่านั้น แต่ฟิสิกส์บอกว่ามันมี The Riddle of Black Holes (2010)
We can see molecules.เราจะเห็นโมเลกุล What Are We Really Made Of? (2010)
The ability to take pictures of molecules and atoms is an incredible thing, because only 100 years ago, the atom was just a theory.ความสามารถในการถ่ายภาพ ของโมเลกุลและอะตอม เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ เพราะเพียง 100 ปีที่ผ่านมา อะตอมเป็นเพียงทฤษฎี What Are We Really Made Of? (2010)
Atoms stick together and form molecules.อะตอมติดกัน และรูปแบบโมเลกุล ออกจากโมเลกุล What Are We Really Made Of? (2010)
Out of the molecules, we get more complex shapes, from a strand of DNA Up to the 7,000 trillion, trillion atoms that form a human body.เราได้รับรูปทรงที่ซับซ้อน มากขึ้นจากเส้นใยของ ดีเอนเอ สูงถึง 7,000 ล้านล้านล้านล้านอะตอม รูปแบบที่ร่างกายมนุษย์ What Are We Really Made Of? (2010)
What causes molecules to heat up?อนุภาคจะร้อนขึ้นเมื่อเป็นยังไง ? The Sorcerer's Apprentice (2010)
Step two, see the molecules.ขั้นที่สอง : มองให้เห็นอนุภาค The Sorcerer's Apprentice (2010)
Some sort of beta-blocker attached to a molecule extracted from the urine of cows.เบต้าบล็อกเกอร์อะไรซักอย่างที่ไปยึดติดกับโมเลกุล สกัดมาจากฉี่วัว The Wildebeest Implementation (2011)
The molecules in the powder bond with calcium, but they also pear to be capsulized, which preserves the agent until it's delivered into the host.เจ้าโมเลกุลที่อยู่ในผงนี่ จะจับตัวเข้ากับแคลเซี่ยม แต่มันก็มีรูปร่างเหมือนกับว่าถูกห่อหุ้มไว้ด้วย ซึ่งจะช่วยรักษาตัวมันเอาไว้ จนกว่าจะเข้าไปในร่างของเหยื่อได้ Concentrate and Ask Again (2011)
But in performing the tests, we noticed something odd in the molecules of Ms. Gray's body.ในโมเลกุลที่ได้จากร่างกาย ของคุณนายเกรย์ Stowaway (2011)
Our molecules are like these hematite rocks.โมเลกุลของเราก็เหมือนกับสินแร่เหล็ก Stowaway (2011)
The ions due to the multiple lightning strikes could cause her molecules to be supercharged.ไอออนจากการถูกฟ้าผ่าหลายครั้งอาจทำให้ โมเลกุลของเธอถูกชาร์ตจนเกินขนาดก็ได้ Stowaway (2011)
Invictolide levels are dropping again. Damn, these pheromone molecules are unstable.ว้าว ผมคิดว่าเจออะไร Instinct (2011)
His molecules are all wrong.โมเลกุลของเขา ผิดทั้งหมด Hunteri Heroici (2012)
- Hey, Odd... my blood has got cholesterol molecules the size of marshmallows in it... and if it wasn't for a little righteous outrage every now and again my arteries would completely collapse.เลือดฉันมีแต่คอเรสเตอรอลก้อนเป้งๆ เต็มไปหมด ถ้าต้องคอยปรี๊ดแตกหยุมหยิม อยู่อย่างนี้ทั้งวี่ทั้งวันล่ะก็... Odd Thomas (2013)
Down to your molecules and bones.ลงไปถึงระดับโมเลกุลและกระดูก Blood Money (2013)
Carbon dioxide, nitrogen, oxygen, nitrous oxide... a few stray molecules of C4, H3, F7, O1.คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์... โมเลกุลเดี่ยว ๆ ของ ซีโฟว์ เฮชทรี เอฟเซเว่น โอวัน The Corpse on the Canopy (2013)
uh, this, uh... this delicate molecule.อ่า นี้ อ่า โมเลกุลที่เปราะบางนี้ You're No Good (2013)
He said, releasing molecules of alcohol on his breath.เขาพูดโดยที่มีการปล่อยโมเลกุล ของแอลกอฮอล์มากับลมหายใจ Monster's Ball (2013)
"Some of the Things That Molecules Do"บางสิ่งที่ทำโมเลกุล Some of the Things That Molecules Do (2014)
DNA is a molecule shaped like a long twisted ladder or double helix.ดีเอ็นเอเป็นโมเลกุลที่มี รูปร่างเหมือนบันไดบิดยาว หรือเกลียวคู่ Some of the Things That Molecules Do (2014)
The rungs of the ladder are made of four different kinds of smaller molecules.ขั้นของบันไดจะทำ ของสี่ชนิดที่แตกต่างกัน ของโมเลกุลขนาดเล็ก Some of the Things That Molecules Do (2014)
There are as many atoms in a single molecule of your DNA as there are stars in a typical galaxy.มีเป็นจำนวนมากอะตอมใน โมเลกุลเดี่ยวของดีเอ็นเอของคุณ ที่มีดาวอยู่ในกาแลคซีทั่วไป Some of the Things That Molecules Do (2014)
The birth of a new DNA molecule begins when an unwinding protein separates the two strands of the double helix breaking the rungs apart.การเกิดของโมเลกุลดีเอ็นเอใหม่ เริ่มต้นขึ้นเมื่อโปรตีนคลี่คลาย แยกสองเส้นเกลียวคู่, ทำลายขั้นออกจากกัน Some of the Things That Molecules Do (2014)
Each strand of the helix copies its lost partner resulting in two identical DNA molecules.สาระของสำเนาใบหู คนที่หายไปของแต่ละ ที่เกิดขึ้นในสอง โมเลกุลดีเอ็นเอเหมือนกัน Some of the Things That Molecules Do (2014)
This random mutation gave that microbe a protein molecule that absorbed sunlight.นี้กลายพันธุ์แบบสุ่มให้จุลินทรีย์ที่ โมเลกุลโปรตีนที่ดูดซึมแสงแดด Some of the Things That Molecules Do (2014)
On Earth, those molecules form natural gas.บนโลกโมเลกุลเหล่านั้น ในรูปแบบก๊าซธรรมชาติ Some of the Things That Molecules Do (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moleculeA water molecule has two hydrogen atoms and one oxygen atom.
moleculeBehind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อณู[N] molecule, Example: เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากอณูของพลังนิวเคลียร์, Thai definition: ส่วนของสารที่ประกอบด้วยปรมาณู, Notes: (บาลี)
อณู[CLAS] molecule, Thai definition: มาตราวัด 36 ปรมาณู เป็น 1 อณู, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[n.] (anū) EN: molecule   FR: molécule [f]
โมเลกุล[n.] (mōlēkun) EN: molecule   FR: molécule [f]
โมเลกุลน้ำ[n. exp.] (mōlēkun nām) EN: H2O   FR: molécule d'eau [f] ; H2O
สารชีวโมเลกุล[n.] (sān chīwamōlēkun) EN: biomolecule   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLECULE    M AA1 L AH0 K Y UW2 L
MOLECULES    M AA1 L AH0 K Y UW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molecule    (n) mˈɒlɪkjuːl (m o1 l i k y uu l)
molecules    (n) mˈɒlɪkjuːlz (m o1 l i k y uu l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分子[fēn zǐ, ㄈㄣ ㄗˇ, ] molecule; (math) numerator of a fraction, #2,206 [Add to Longdo]
摩尔[Mó ěr, ㄇㄛˊ ㄦˇ, / ] a moor (i.e. Muslim); Moore or Moor (name); a mole (unit of volume in quantitative chemistry, about 6.022 x 10^23 molecules), #21,472 [Add to Longdo]
高分子[gāo fēn zǐ, ㄍㄠ ㄈㄣ ㄗˇ, ] macromolecule; polymer, #26,525 [Add to Longdo]
大分子[dà fēn zǐ, ㄉㄚˋ ㄈㄣ ㄗˇ, ] (chem.) macromolecule, #40,804 [Add to Longdo]
五碳糖[wǔ tàn táng, ㄨˇ ㄊㄢˋ ㄊㄤˊ, ] pentose (monosaccharide with five carbons per molecule) [Add to Longdo]
有机分子[yǒu jī fēn zǐ, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄗˇ, / ] organic molecule [Add to Longdo]
阿伏伽德罗常数[Ā fú jiā dé luó cháng shù, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, / ] Avogadro's number; the number of molecules in a mole, about 6.022 x 10^23 [Add to Longdo]
阿伏伽德罗数[Ā fú jiā dé luó shù, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] Avogadro's number; the number of molecules in a mole, about 6.022 x 10^23 [Add to Longdo]
杂环[zá huán, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] heterocyclic (chem., a molecule that has a ring not solely made up of carbon atoms) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Makromolekül {n} [chem.]macromolecule; supermolecule [Add to Longdo]
Mol {n}gram molecule; mol; mole [Add to Longdo]
Molekül {n}molecule [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラム分子[グラムぶんし, guramu bunshi] (n) gram molecule [Add to Longdo]
円板状分子[えんばんじょうぶんし, enbanjoubunshi] (n) disc-like molecule [Add to Longdo]
巨大分子[きょだいぶんし, kyodaibunshi] (n) macromolecule [Add to Longdo]
高分子[こうぶんし, koubunshi] (n) macromolecule; high polymer [Add to Longdo]
集塊[しゅうかい, shuukai] (n) agglomerate (e.g. of cells, molecules, etc.); aggregation; mass; cluster [Add to Longdo]
単原子分子[たんげんしぶんし, tangenshibunshi] (n) monoatomic molecule [Add to Longdo]
二原子分子[にげんしぶんし, nigenshibunshi] (n) diatomic molecule [Add to Longdo]
分子[ぶんし, bunshi] (n,adj-no) (1) numerator; (2) molecule; (3) member; element; (P) [Add to Longdo]
棒状分子[ぼうじょうぶんし, boujoubunshi] (n) rod-like molecule [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分子[ぶんし, bunshi] numerator, element, molecule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molecule \Mol"e*cule\, n. [Dim. fr. L. moles a mass: cf. F.
   mol['e]cule. See 3d {Mole}.]
   1. One of the very small invisible particles of which all
    ordinary matter is supposed to consist.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) The smallest part of any substance which
    possesses the characteristic properties and qualities of
    that substance, and which can exist alone in a free state.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) A group of atoms so united and combined by
    chemical affinity that they form a complete, integrated
    whole, being the smallest portion of any particular
    compound that can exist in a free state; as, a molecule of
    water consists of two atoms of hydrogen and one of oxygen.
    Cf. {Atom}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top