ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*introspect*

IH1 N T R AH0 S P EH2 K T   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: introspect, -introspect-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
introspective (adj ) เหม่อลอย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
introspect[VI] พิจารณาความรู้สึกข้างในตัวเอง, See also: ใคร่ครวญ
introspect[VT] สำรวจจิตใจหรือความรู้สึกของตัวเอง
introspection[N] การทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง, Syn. self-examination, soul-searching

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt.,vi.ใคร่ครวญ,บททวนความคิดของตน,หวนคิด,พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
introspect(vi) พิจารณา,ใคร่ครวญ,คิดหน้าคิดหลัง,หวนคิด
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introspectionอันตรวินิจ, การพินิจภายใน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introspectionวิธีพินิจภายใน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
introspective (adj ) คิดลึก, คิดอย่างลึกซึ้ง, คิดภายในใจ, ภายใน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My grief and introspection terrifies them, drives Gemma mad, and Clay's pity has moved into profound loathing.ความปวดร้าวและการครุ่นคิดของผม ความหวาดกลัวต่อพวกเขา มันทำให้เจมม่าคลุ้มคลั่ง และความเกลียดชังของเคลย์เพิ่มชึ้น Bainne (2010)
Neurotic is simply an intense form of introspection.โรคประสาท เอาง่ายๆคือพวกย้ำคิดย้ำทำ The Switch (2010)
So you're basically calling him introspective. And eing introspective is good.นายเรียกเขาว่าพวกชอบย้ำคิดย้ำทำก็ได้ แล้วพวกย้ำคิดยำทำเป็นสิ่งที่ดี The Switch (2010)
This class is more about introspection.คลาสนี้มันเกี่ยวกับวิปัสสนามากกว่า Competitive Wine Tasting (2011)
And endings that turn you introspective about your own life and your place in the world.และตอนจบนั้นทำให้คุณ หันมามอง ชีวิตของตัวเอง และสถานะของตัวเองบนโลกใบนี้ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
I recall a moment of introspection. Why?Ι'd ѕtіll rаthеr bе rіght hеrе thаn bасk uр thеrе. Cloud Atlas (2012)
I thought some introspection was in order.แล้วฉันกำลังพิจารณาเรื่องอย่างเป้นลำดับ Checkmate (2012)
- deep introspection of human being.- จิตใต้สำนึกของปุถุชนมนุษย์ - อาจารย์ครับ A Muse (2012)
Well, I don't remember you being this introspective when you were asking Brittany to marry you.อืม ฉันก็จำไม่ได้ว่านาย พิจารณาตัวเองรึเปล่า ตอนที่ขอบริททานี่แต่งงาน All or Nothing (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปัสสนา[N] meditation, See also: enlightenment, insight, introspection, contemplation, intuitive vision, Syn. ความเห็นแจ้ง, Example: วัดอรัญญบรรพตเป็นที่พำนักพักพิงในการบำเพ็ญวิปัสสนาเรื่อยมา ตราบกระทั่งทุกวันนี้, Thai definition: การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, Notes: (บาลี)
ใคร่ครวญ[V] introspect, See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate, Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง, Example: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTROSPECT IH1 N T R AH0 S P EH2 K T
INTROSPECTION IH2 N T R AH0 S P EH1 K SH AH0 N
INTROSPECTION IH2 N T R OW0 S P EH1 K SH AH0 N
INTROSPECTIVE IH2 N T R AH0 S P EH1 K T IH0 V
INTROSPECTIVE IH2 N T R OW0 S P EH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introspect (v) ˌɪntrəspˈɛkt (i2 n t r @ s p e1 k t)
introspects (v) ˌɪntrəspˈɛkts (i2 n t r @ s p e1 k t s)
introspected (v) ˌɪntrəspˈɛktɪd (i2 n t r @ s p e1 k t i d)
introspecting (v) ˌɪntrəspˈɛktɪŋ (i2 n t r @ s p e1 k t i ng)
introspection (n) ˌɪntrəspˈɛkʃən (i2 n t r @ s p e1 k sh @ n)
introspective (j) ˌɪntrəspˈɛktɪv (i2 n t r @ s p e1 k t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative), #305 [Add to Longdo]
反省[fǎn xǐng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄥˇ, ] to engage in introspection; soul-searching, #10,731 [Add to Longdo]
反观[fǎn guān, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄢ, / ] by contrast; but as for this...; viewed from another angle; subjectively; introspection, #22,547 [Add to Longdo]
反躬自问[fǎn gōng zì wèn, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄨㄣˋ, / ] introspection; to ask oneself, #155,444 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Introspektion {f}introspection [Add to Longdo]
Selbstprüfung {f}; Selbstbeobachtung {f} | Selbstprüfungen {pl}introspection | introspections [Add to Longdo]
Selbstprüfung {f}introspectiveness [Add to Longdo]
beschaulichintrospective [Add to Longdo]
beschaulich {adv}introspectively [Add to Longdo]
introspektiv; selbstbeobachtend {adj}introspective [Add to Longdo]
prüfte sichintrospected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
観心[かんじん, kanjin] (n) {Buddh} introspection [Add to Longdo]
内観[ないかん, naikan] (n,vs) introspection [Add to Longdo]
内省[ないせい, naisei] (n,vs) introspection; reflection on one's self; (P) [Add to Longdo]
反省[はんせい, hansei] (n,vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Introspect \In`tro*spect"\, v. t. [L. introspectus, p. p.
     introspicere to look into; intro within + specere to look.
     See {Spy}.]
     To look into or within; to view the inside of. --Bailey.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top