ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

introspective

IH2 N T R AH0 S P EH1 K T IH0 V   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -introspective-, *introspective*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
introspective (adj ) เหม่อลอย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
introspective (adj ) คิดลึก, คิดอย่างลึกซึ้ง, คิดภายในใจ, ภายใน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you're basically calling him introspective. And eing introspective is good.นายเรียกเขาว่าพวกชอบย้ำคิดย้ำทำก็ได้ แล้วพวกย้ำคิดยำทำเป็นสิ่งที่ดี The Switch (2010)
And endings that turn you introspective about your own life and your place in the world.และตอนจบนั้นทำให้คุณ หันมามอง ชีวิตของตัวเอง และสถานะของตัวเองบนโลกใบนี้ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Well, I don't remember you being this introspective when you were asking Brittany to marry you.อืม ฉันก็จำไม่ได้ว่านาย พิจารณาตัวเองรึเปล่า ตอนที่ขอบริททานี่แต่งงาน All or Nothing (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTROSPECTIVE    IH2 N T R AH0 S P EH1 K T IH0 V
INTROSPECTIVE    IH2 N T R OW0 S P EH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introspective    (j) ˌɪntrəspˈɛktɪv (i2 n t r @ s p e1 k t i v)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Introspective \In`tro*spec"tive\, a. [Cf. F. introspectif.]
   [1913 Webster]
   1. Inspecting within; seeing inwardly; capable of, or
    exercising, inspection; self-conscious.
    [1913 Webster]
 
   2. Involving the act or results of conscious knowledge of
    physical phenomena; -- contrasted with {associational}.
    --J. S. Mill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 introspective
   adj 1: given to examining own sensory and perceptual experiences
       [syn: {introspective}, {introverted}, {self-examining}]
       [ant: {extrospective}, {extroverted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top