ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cursive*

   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cursive, -cursive-
English-Thai: Longdo Dictionary
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cursive[ADJ] ที่เขียนแบบตัวอักษรต่อกันไป
discursive[ADJ] ซึ่งอ้อมค้อม, See also: ซึ่งไกลประเด็น, Syn. disconnected, cursory
discursively[ADV] อย่างอ้อมค้อม, See also: อย่างไม่ตรงไปตรงมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cursive(เคอ'ซิฟว) adj. ติดต่อกันไป (เหมือนคัดลายมือ) n. อักษรคัดลายมือ, See also: cursiveness n.
discursive(ดิสเคอร์'ซิฟว) adj. อ้อมค้อม,ไกลประเด็น,สับสน., Syn. digressive,diffuse ###A. organized
excursive(เอคซฺเคอ'ซิฟว) adj. นอกลู่นอกทาง,ห่างประเด็น,นอกเรื่อง., See also: excursiveeness n. ดูexcursive, Syn. outgoing
incursive(อินเคอ' ซิฟว) adj. บุกรุก, โจมตี, รุกล้ำ (making incursions)

English-Thai: Nontri Dictionary
cursive(adj) ติดต่อกันไป,ติดกันไป
cursive(n) แบบคัดลายมือ
discursive(adj) ก้าวก่ายกัน,สับสน,อ้อมค้อม
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,นอกเรื่อง,นอกประเด็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procursive-โน้มไปข้างหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recursive-เรียกซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recursive definitionบทนิยามเวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recursive functionฟังก์ชันเวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
retrocursive-เดินถอยหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From this they deduced that the problem was recursive... but beyond that, found themselves admitting, against their own nature... and once again, that the answer was unknowable.เหนืออื่นใด แม้จะขัดต่อนิสัยของพวกเขา แต่ทั้งสองก็ยอมรับว่า... นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ Primer (2004)
The, uh, invitation is handwritten, Serena, in cursive.อ่า บัตรเชิญนี้เขียนด้วยมือเชียวนะเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
I'm using a recursive search algorithm which analyzes and cross-references the data.วิธีการคำนวนย้อนผลกลับไปมา เ้พื่อวิเคราะห์และตรวจหา ความสอดคล้องของข้อมูล The Boy with the Answer (2010)
No more cursive, all right?อย่าเขียนติดกันอีก เข้าใจไหม? Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
It's recursive. It's nonsensical. Are you calling my life's work...เธอว่าการทำงานทั้งชีวิตของฉัน เหลวไหลหรอเมิร์ฟ Interstellar (2014)
There are some elegant formal structures, a kind of recursive beauty, but complex, like two minds arguing with each other.มันมีรูปแบบโครงสร้างที่สวยงามอยู่ ความงามของการทำซ้ำชนิดนึง แต่ก็ซับซ้อนเหมือนกับมีสองความคิดกำลังทะเลาะกันอยู่ Trace Decay (2016)
The ARQ? Arcing recursive quine.Arcing Recursive Quine. ARQ (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พดกริช[N] name of decorative pattern, See also: cursive design alternately consisting of concave and convex, Syn. คดกริช, ลายพดกริช, Example: อาจารย์ท่านนี้มีความรู้เรื่องลายไทยเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญในการวาดลายพดกริชเป็นพิเศษ, Thai definition: ชื่อลายชนิดหนึ่ง เป็นเส้นยาวคดไปมาอย่างรูปกริช
เล่นหาง[ADJ] cursive, Example: เกรียงศักดิ์ชอบเขียนตัวหนังสือเล่นหาง, Thai definition: ลักษณะการเขียนหนังสือที่ตวัดปลายตัวอักษรให้ยาวออกเกินปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นหาง[adj.] (lenhāng) EN: cursive   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCURSIVE    D IH2 S K ER1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cursive    (j) kˈɜːʴsɪv (k @@1 s i v)
discursive    (j) dˈɪskˈɜːʴsɪv (d i1 s k @@1 s i v)
discursively    (a) dˈɪskˈɜːʴsɪvliː (d i1 s k @@1 s i v l ii)
discursiveness    (n) dˈɪskˈɜːʴsɪvnəs (d i1 s k @@1 s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草书[cǎo shū, ㄘㄠˇ ㄕㄨ, / ] grass script (a style of Chinese calligraphy); cursive, #49,210 [Add to Longdo]
行书[xíng shū, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] semi-cursive script, #51,768 [Add to Longdo]
行草[xíng cǎo, ㄒㄧㄥˊ ㄘㄠˇ, ] semi-cursive script, #81,600 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreibschrift {f}cursive handwriting [Add to Longdo]
Unbeständigkeit {f}discursiveness [Add to Longdo]
abschweifenddiscursive [Add to Longdo]
abschweifendexcursive [Add to Longdo]
abschweifend {adv}excursively [Add to Longdo]
abschweifend {adv}discursively [Add to Longdo]
kursivitalic; cursive [Add to Longdo]
kursorischexcursive [Add to Longdo]
rekursiv {adj}recursive [Add to Longdo]
sprunghaftexcursive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リカーシブ[, rika-shibu] (n) {comp} recursive [Add to Longdo]
回帰的[かいきてき, kaikiteki] (adj-na) recursive [Add to Longdo]
帰納的[きのうてき, kinouteki] (adj-na,n) inductive; recursive [Add to Longdo]
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] (n) {comp} recursive function [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) line (i.e. of text); row; verse; (2) {Buddh} carya (austerities); (3) {Buddh} samskara (formations); (4) (abbr) (See 行書) running script (a semi-cursive style of kanji); (P) [Add to Longdo]
行書[ぎょうしょ, gyousho] (n) (See 六体) running script (a semi-cursive style of kanji) [Add to Longdo]
行草[ぎょうそう, gyousou] (n) running and cursive scripts [Add to Longdo]
行体[ぎょうたい, gyoutai] (n) semicursive characters [Add to Longdo]
再帰[さいき, saiki] (n,adj-no) recursive [Add to Longdo]
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] (n) {comp} recursive function [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] (n) {comp} recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] (n) {comp} recursive (function) call [Add to Longdo]
再帰的[さいきてき, saikiteki] (adj-na) {comp} recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] (exp,v5b) {comp} to call recursively [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] (n) {comp} recursive subroutine [Add to Longdo]
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] (n) {comp} recursive definitions [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) (abbr) draft; rough copy; (2) (See 草書) cursive script; "grass" kanji [Add to Longdo]
草仮名[そうがな, sougana] (n) cursive form of man'yougana; man'yougana written in sousho style, an intermediate stage between hiragana and man'yougana [Add to Longdo]
草書[そうしょ, sousho] (n) (See 六体) cursive script; "grass" kanji; (P) [Add to Longdo]
筆記体[ひっきたい, hikkitai] (n) (See 活字体・1) cursive style [Add to Longdo]
筆写体[ひっしゃたい, hisshatai] (n) cursive typeface [Add to Longdo]
平仮名[ひらがな, hiragana] (n) (uk) (See 片仮名) hiragana; cursive Japanese syllabary used primarily for native Japanese words (esp. function words, inflections, etc.); (P) [Add to Longdo]
変体仮名[へんたいがな, hentaigana] (n) anomalous cursive syllabary; non-standard kana [Add to Longdo]
崩し字[くずしじ, kuzushiji] (n) character written in a cursive style [Add to Longdo]
崩し書き[くずしがき, kuzushigaki] (n) cursive style of writing or calligraphy; (P) [Add to Longdo]
楷行草[かいぎょうそう, kaigyousou] (n) (See 楷書,行書,草書,行草・ぎょうそう) printed, semi-cursive, and cursive scripts [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call [Add to Longdo]
再帰的[さいきてき, saikiteki] recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] to call recursively [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine [Add to Longdo]
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] recursive definitions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cursive \Cur"sive\ (k?r"s?v), a. [LL. cursivus: cf. F. cursif
   See {Cursitor}.]
   Running; flowing.
   [1913 Webster]
 
   {Cursive hand},a running handwriting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cursive \Cur"sive\, n.
   1. A character used in cursive writing.
    [1913 Webster]
 
   2. A manuscript, especially of the New Testament, written in
    small, connected characters or in a running hand; --
    opposed to uncial. --Shipley.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top