ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recurring

R IH0 K ER1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recurring-, *recurring*, recurr
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recurring decimal; circulating decimal; periodic decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurring relation; recurrence relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
recurring[ri-ker-ring] (n) การเกิดขึ้นซ้ำๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"My earliest recurring dream was to play at Ebbets Field ... with Jackie Robinson and the Brooklyn Dodgers.""ตอนยังเด็ก ความฝันของผม คือการได้เล่นที่สนามเอ๊บเบ็ต" "กับแจ็คกี้ โรบินสัน และบรู๊คลิน ด๊อดเจอร์" Field of Dreams (1989)
I have this strong recurring feeling that I know you.ฉันรู้สึกได้เลยนะ ว่าลึกๆแล้วฉันรู้จักคุณ Junior (1994)
You know, I have this recurring dream.รู้มั้ย ผมมีความฝันที่จำได้แม่นยำ Heat (1995)
so if you're having recurring dream about a basement, kinda speaks to the core fundamentals of who you are as a person.ถ้าคุณฝันเห็นห้องใต้ดิน เขาว่ากันว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานความเป็นคน The Instincts (2008)
37-year-old male with recurring blackouts.ชายอายุ 37 ปี มี อาการหน้ามืดเป็นระยะ Joy (2008)
- There's a recurring theme here.-มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำซากที่นี่ Marley & Me (2008)
- Recurring theme is we got a lot of cranks in Broward County.-เรื่องซ้ำซากก็คือเรามีแต่คนที่มีความคิดประหลาดๆ ในโบรเวิร์ด เคาน์ตี้ Marley & Me (2008)
Have you noticed any recurring thoughts or images, things you can't get out of your head?คุณนึกอะไรหรือว่าเห็นภาพอะไร สิ่งที่คุณคิดไม่ออกในหัวสมองคุณไหมครับ Bit by a Dead Bee (2009)
Moreover, we've discovered a recurring theme of crow attrition.ยิ่งไปกว่านั้น เราได้ค้นพบ ลักษณะการย้อนกลับมา ในการลดปริมาณลง อย่างรวดเร็วของอีกา Gimme Some Truth (2009)
- Recurring patterns.รูปแบบซ้ำ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I've been having this recurring dream, only it's more than a dream.อื้ม ฉัน เอ่อ... ผมฝันถึงเรื่องนี้อีก มันมากกว่าความฝัน Trial and Error (2010)
My parents have this recurring nightmare. I'll bail on college and beg for quarters in the subway.พ่อแม่ กลัวผมจะไม่เรียนมหาลัย The Perfect Storm (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recurringA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
recurringWe must prevent this type of incident from recurring.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทศนิยมซ้ำ[thotsaniyom sam] (n, exp) EN: recurring decimal

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECURRING R IH0 K ER1 IH0 NG
RECURRING R IY0 K ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recurring (v) rˈɪkˈɜːʳrɪŋ (r i1 k @@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] recurring decimal #207,995 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
去来[きょらい, kyorai] (n, vs) coming and going; recurring (esp. thoughts); (P) [Add to Longdo]
経常収益[けいじょうしゅうえき, keijoushuueki] (n) ordinary revenue; recurring income; income before tax [Add to Longdo]
循環小数[じゅんかんしょうすう, junkanshousuu] (n) recurring decimal [Add to Longdo]
畳韻[じょういん, jouin] (n) repeated (recurring) rhymes (in Chinese poetry) [Add to Longdo]
臨時収入[りんじしゅうにゅう, rinjishuunyuu] (n) casual income; extraordinary revenue; incidental income; nonrecurring income; perquisite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recur \Re*cur"\ (r?*k?r"), v. i. [imp. & p. p. {Recurred}
   (-k?rd"); p. pr. & vb. n. {Recurring}.] [L. recurrere; pref.
   re- re- + currere to run. See {Current}.]
   1. To come back; to return again or repeatedly; to come again
    to mind.
    [1913 Webster]
 
       When any word has been used to signify an idea, the
       old idea will recur in the mind when the word is
       heard.                --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. To occur at a stated interval, or according to some
    regular rule; as, the fever will recur to-night.
    [1913 Webster]
 
   3. To resort; to have recourse; to go for help.
    [1913 Webster]
 
       If, to avoid succession in eternal existence, they
       recur to the "punctum stans" of the schools, they
       will thereby very little help us to a more positive
       idea of infinite duration.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   {Recurring decimal} (Math.), a circulating decimal. See under
    {Decimal}.
 
   {Recurring series} (Math.), an algebraic series in which the
    coefficients of the several terms can be expressed by
    means of certain preceding coefficients and constants in
    one uniform manner.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recurring
   adj 1: coming back; "a revenant ghost" [syn: {recurring},
       {revenant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top