Search result for

recur

(105 entries)
(0.0503 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recur-, *recur*
English-Thai: Longdo Dictionary
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recur[VI] เกิดขึ้นอีก, See also: กลับมาอีก, Syn. happen again, return, revert
recurve[VI] ย้อนกลับมา, See also: วกกลับมา
recurve[VT] ย้อนกลับมา, See also: วกกลับมา
recur to[PHRV] หวนกลับไปคิดหรือพิจารณา
recur to[PHRV] หวนนึกถึง, See also: จำได้อีก
recur to[PHRV] ใช้ประโยชน์จาก, Syn. resort to
recurrent[ADJ] ซึ่งกลับมาอีก, Syn. repeated, reocurring, repetitive
recurrence[N] การกลับมาใหม่, Syn. continuation, frequency, relapse, renewal
recuring decimal[N] ทศนิยมไม่รู้จบ, Syn. repeating decimal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recur(รีเคอร์') vi. เกิดขึ้นอีก,กลับมาอีก,กำเริบ,เกิดเป็นความคิดขึ้นมาอีก,พิจารณาอีก,หยิบยกขึ้นมาอีก, See also: recurringly adv.
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก,ปรากฎบ่อย ๆ ,หันกลับ,กำเริบ, Syn. recurring,repeated,repeating
recurrent decimaln. เศษทศนิยมไม่รู้จักจบ
recurrent fevern. =relapsing fever (ดู)
precursor(พรีเคอ'เซอะ) n. ผู้นำก่อน,ผู้มาก่อน,กองหน้า,ผู้ดำรงตำแหน่งมาก่อน,ลาง,เครื่องแสดง, Syn. predecessor

English-Thai: Nontri Dictionary
recur(vi) เกิดซ้อนๆกัน,กำเริบ,เกิดขึ้นอีก
recurrence(n) การเกิดขึ้นอีก,การกำเริบ
recurrent(adj) กำเริบ,เกิดขึ้นอีก,เกิดซ้อนๆกัน
precursor(n) สื่อ,ผู้นำ,ลาง,เครื่องแสดง,ผู้มาก่อน,กองหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recurrenceการปรากฏซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recurrenceการกลับมีอาการโรค [ดู recidivation; recidivism ๑ และ relapse ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrenceการปรากฏซ้ำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrenceการเป็นโรคเดิมอีก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrence relation; recurring relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurrent๑. -วกกลับ๒. -กลับเป็นซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent feverไข้กลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent vomiting; vomiting, cyclic; vomiting, periodicการอาเจียนเวียนซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurring decimal; circulating decimal; periodic decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurring relation; recurrence relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recurrenceการกลับมามีอาการโรค [TU Subject Heading]
recurrence intervalrecurrence interval, รอบการเกิดซ้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Recurvatureการเลี้ยวกลับ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recursion (n ) การเรียกตัวเองซ้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
37-year-old male with recurring blackouts.ชายอายุ 37 ปี มี อาการหน้ามืดเป็นระยะ Joy (2008)
- There's a recurring theme here.-มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำซากที่นี่ Marley & Me (2008)
- Recurring theme is we got a lot of cranks in Broward County.-เรื่องซ้ำซากก็คือเรามีแต่คนที่มีความคิดประหลาดๆ ในโบรเวิร์ด เคาน์ตี้ Marley & Me (2008)
But until we know what caused this incident we can't be certain it won't recur.แต่จนกว่าเราจะรู้ สาเหตุที่เกิดอาการนี้ เรายังประเมินผลไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก Bit by a Dead Bee (2009)
Have you noticed any recurring thoughts or images, things you can't get out of your head?คุณนึกอะไรหรือว่าเห็นภาพอะไร สิ่งที่คุณคิดไม่ออกในหัวสมองคุณไหมครับ Bit by a Dead Bee (2009)
Recurrent physical abuse, Knowledge he shouldn't have. We've seen this before.เขาสงบลง แล้วภาษากายของเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง Conflicted (2009)
I've been following his recurrences.จากนั้น ผมก็ติดตามดูอาการ และ เอ่อ... Tainted Obligation (2009)
Moreover, we've discovered a recurring theme of crow attrition.ยิ่งไปกว่านั้น เราได้ค้นพบ ลักษณะการย้อนกลับมา ในการลดปริมาณลง อย่างรวดเร็วของอีกา Gimme Some Truth (2009)
- Recurring patterns.รูปแบบซ้ำ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I'm using a recursive search algorithm which analyzes and cross-references the data.วิธีการคำนวนย้อนผลกลับไปมา เ้พื่อวิเคราะห์และตรวจหา ความสอดคล้องของข้อมูล The Boy with the Answer (2010)
I've been having this recurring dream, only it's more than a dream.อื้ม ฉัน เอ่อ... ผมฝันถึงเรื่องนี้อีก มันมากกว่าความฝัน Trial and Error (2010)
My parents have this recurring nightmare. I'll bail on college and beg for quarters in the subway.พ่อแม่ กลัวผมจะไม่เรียนมหาลัย The Perfect Storm (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recurA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
recurIs a recurrence likely?
recurThere's a slight possibility of a recurrence.
recurWe must prevent this type of incident from recurring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้ำรอย[V] repeat, See also: recur, reiterate, Example: เขาเกรงว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอย ถ้ากลุ่มเซ็นทรัลได้รับคัดเลือก, Thai definition: เป็นเหมือนเดิมที่เคยเป็น
การย้อนกลับ[N] return, See also: recurrence, retraction, going back, turning back, reversion, Syn. การหวน, การถอยกลับ, การหวนกลับ, Example: จุดสำคัญของการทัวร์ศิลปวัฒนธรรมของเราครั้งนี้อยู่ที่การย้อนกลับไปในอดีตกล่าวคือ การไปชมสถานที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในสมัยโบราณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าตำรับ[n.] (jao tamrap) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent   FR: pionnier [m] ; précurseur [m]
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การย้อนกลับ[n.] (kān yønklap) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion   
ขัด[v.] (khat) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape   FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดพื้น[v. exp.] (khat pheūn) EN: scrub the floors   FR: récurer le sol
ขัดพื้นให้สะอาด[v. exp.] (khat pheūn hai sa-āt) EN: scrub the foor   FR: récurer le sol
ขัดถู[v.] (khatthū) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub   FR: récurer ; polir ; astiquer
ล้าง[v.] (lāng) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe   FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้างพื้น[v. exp.] (lāng pheūn) EN: scrub the floor   FR: récurer le sol
ไม่รู้จบ[adj.] (mai rū jop) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent   FR: sans fin ; récurrent ;

CMU English Pronouncing Dictionary
RECUR    R IH0 K ER1
RECUR    R IY0 K ER1
RECURRED    R IY0 K ER1 D
RECURRENT    R IH0 K ER1 AH0 N T
RECURRENT    R IY0 K ER1 AH0 N T
RECURRING    R IH0 K ER1 IH0 NG
RECURRING    R IY0 K ER1 IH0 NG
RECURRENCE    R IH0 K ER1 AH0 N S
RECURRENCE    R IY0 K ER1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recur    (v) (r i1 k @@1 r)
recurs    (v) (r i1 k @@1 z)
recurve    (v) (r ii2 k @@1 v)
recurred    (v) (r i1 k @@1 d)
recurved    (v) (r ii2 k @@1 v d)
recurves    (v) (r ii2 k @@1 v z)
recurrent    (j) (r i1 k uh1 r @ n t)
recurring    (v) (r i1 k @@1 r i ng)
recurving    (v) (r ii2 k @@1 v i ng)
recurrence    (n) (r i1 k uh1 r @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶり返す[ぶりかえす, burikaesu] (v5s,vi) to come back; to return; to recur [Add to Longdo]
リカーシブ[, rika-shibu] (n) {comp} recursive [Add to Longdo]
リカージョン[, rika-jon] (n) recursion [Add to Longdo]
リカレント[, rikarento] (n) recurrent [Add to Longdo]
リカレントニューラルネットワーク[, rikarentonyu-rarunettowa-ku] (n) recurrent neural network [Add to Longdo]
永遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence [Add to Longdo]
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] (n,vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P) [Add to Longdo]
回帰的[かいきてき, kaikiteki] (adj-na) recursive [Add to Longdo]
回帰熱[かいきねつ, kaikinetsu] (n) recurrent fever [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环性[xún huán xìng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] recurrent, #131,790 [Add to Longdo]
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] recurring decimal, #207,995 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰[さいき, saiki] recursion [Add to Longdo]
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call [Add to Longdo]
再帰的[さいきてき, saikiteki] recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] to call recursively [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recur \Re*cur"\ (r?*k?r"), v. i. [imp. & p. p. {Recurred}
   (-k?rd"); p. pr. & vb. n. {Recurring}.] [L. recurrere; pref.
   re- re- + currere to run. See {Current}.]
   1. To come back; to return again or repeatedly; to come again
    to mind.
    [1913 Webster]
 
       When any word has been used to signify an idea, the
       old idea will recur in the mind when the word is
       heard.                --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. To occur at a stated interval, or according to some
    regular rule; as, the fever will recur to-night.
    [1913 Webster]
 
   3. To resort; to have recourse; to go for help.
    [1913 Webster]
 
       If, to avoid succession in eternal existence, they
       recur to the "punctum stans" of the schools, they
       will thereby very little help us to a more positive
       idea of infinite duration.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   {Recurring decimal} (Math.), a circulating decimal. See under
    {Decimal}.
 
   {Recurring series} (Math.), an algebraic series in which the
    coefficients of the several terms can be expressed by
    means of certain preceding coefficients and constants in
    one uniform manner.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recur
   v 1: happen or occur again; "This is a recurring story" [syn:
      {recur}, {repeat}]
   2: return in thought or speech to something [syn: {recur}, {go
     back}]
   3: have recourse to; "The government resorted to rationing meat"
     [syn: {fall back}, {resort}, {recur}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top