ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recur

R IH0 K ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recur-, *recur*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
recursive[เรค' เคอเสฟ] (adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor, See also: recurring, recursion, recursive function, Syn. recur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recur(vi) เกิดขึ้นอีก, See also: กลับมาอีก, Syn. happen again, return, revert
recurve(vi) ย้อนกลับมา, See also: วกกลับมา
recurve(vt) ย้อนกลับมา, See also: วกกลับมา
recur to(phrv) หวนกลับไปคิดหรือพิจารณา
recur to(phrv) หวนนึกถึง, See also: จำได้อีก
recur to(phrv) ใช้ประโยชน์จาก, Syn. resort to
recurrent(adj) ซึ่งกลับมาอีก, Syn. repeated, reocurring, repetitive
recurrence(n) การกลับมาใหม่, Syn. continuation, frequency, relapse, renewal
recuring decimal(n) ทศนิยมไม่รู้จบ, Syn. repeating decimal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recur(รีเคอร์') vi. เกิดขึ้นอีก, กลับมาอีก, กำเริบ, เกิดเป็นความคิดขึ้นมาอีก, พิจารณาอีก, หยิบยกขึ้นมาอีก, See also: recurringly adv.
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก, การกลับมาอีก, การกำเริบ, การหันกลับ, การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก, ปรากฎบ่อย ๆ , หันกลับ, กำเริบ, Syn. recurring, repeated, repeating
recurrent decimaln. เศษทศนิยมไม่รู้จักจบ
recurrent fevern. =relapsing fever (ดู)
precursor(พรีเคอ'เซอะ) n. ผู้นำก่อน, ผู้มาก่อน, กองหน้า, ผู้ดำรงตำแหน่งมาก่อน, ลาง, เครื่องแสดง, Syn. predecessor

English-Thai: Nontri Dictionary
recur(vi) เกิดซ้อนๆกัน, กำเริบ, เกิดขึ้นอีก
recurrence(n) การเกิดขึ้นอีก, การกำเริบ
recurrent(adj) กำเริบ, เกิดขึ้นอีก, เกิดซ้อนๆกัน
precursor(n) สื่อ, ผู้นำ, ลาง, เครื่องแสดง, ผู้มาก่อน, กองหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recurrenceการปรากฏซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recurrenceการกลับมีอาการโรค [ ดู recidivation; recidivism ๑ และ relapse ประกอบ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrenceการปรากฏซ้ำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrenceการเป็นโรคเดิมอีก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrence relation; recurring relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurrent๑. -วกกลับ๒. -กลับเป็นซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent feverไข้กลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent vomiting; vomiting, cyclic; vomiting, periodicการอาเจียนเวียนซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurring decimal; circulating decimal; periodic decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurring relation; recurrence relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recurrenceการกลับมามีอาการโรค [TU Subject Heading]
recurrence intervalrecurrence interval, รอบการเกิดซ้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Recurvatureการเลี้ยวกลับ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recurring[ri-ker-ring] (n) การเกิดขึ้นซ้ำๆ
recursion(n) การเรียกตัวเองซ้ำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The tumor can recur too easily.เนื้องอกสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คิดนะ Remember the Time (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recurA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
recurIs a recurrence likely?
recurThere's a slight possibility of a recurrence.
recurWe must prevent this type of incident from recurring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้ำรอย(v) repeat, See also: recur, reiterate, Example: เขาเกรงว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอย ถ้ากลุ่มเซ็นทรัลได้รับคัดเลือก, Thai Definition: เป็นเหมือนเดิมที่เคยเป็น
การย้อนกลับ(n) return, See also: recurrence, retraction, going back, turning back, reversion, Syn. การหวน, การถอยกลับ, การหวนกลับ, Example: จุดสำคัญของการทัวร์ศิลปวัฒนธรรมของเราครั้งนี้อยู่ที่การย้อนกลับไปในอดีตกล่าวคือ การไปชมสถานที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในสมัยโบราณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าตำรับ[jao tamrap] (n) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent  FR: pionnier [ m ] ; précurseur [ m ]
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence  FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การย้อนกลับ[kān yønklap] (n) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion
ขัด[khat] (v) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape  FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดพื้น[khat pheūn] (v, exp) EN: scrub the floors  FR: récurer le sol
ขัดพื้นให้สะอาด[khat pheūn hai sa-āt] (v, exp) EN: scrub the foor  FR: récurer le sol
ขัดถู[khatthū] (v) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub  FR: récurer ; polir ; astiquer
ล้าง[lāng] (v) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe  FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้างพื้น[lāng pheūn] (v, exp) EN: scrub the floor  FR: récurer le sol
ไม่รู้จบ[mai rū jop] (adj) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent  FR: sans fin ; récurrent ;

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECUR R IH0 K ER1
RECUR R IY0 K ER1
RECURRED R IY0 K ER1 D
RECURRENT R IH0 K ER1 AH0 N T
RECURRENT R IY0 K ER1 AH0 N T
RECURRING R IH0 K ER1 IH0 NG
RECURRING R IY0 K ER1 IH0 NG
RECURRENCE R IH0 K ER1 AH0 N S
RECURRENCE R IY0 K ER1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recur (v) rˈɪkˈɜːʳr (r i1 k @@1 r)
recurs (v) rˈɪkˈɜːʳz (r i1 k @@1 z)
recurve (v) rˌiːkˈɜːʳv (r ii2 k @@1 v)
recurred (v) rˈɪkˈɜːʳd (r i1 k @@1 d)
recurved (v) rˌiːkˈɜːʳvd (r ii2 k @@1 v d)
recurves (v) rˌiːkˈɜːʳvz (r ii2 k @@1 v z)
recurrent (j) rˈɪkˈʌrənt (r i1 k uh1 r @ n t)
recurring (v) rˈɪkˈɜːʳrɪŋ (r i1 k @@1 r i ng)
recurving (v) rˌiːkˈɜːʳvɪŋ (r ii2 k @@1 v i ng)
recurrence (n) rˈɪkˈʌrəns (r i1 k uh1 r @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环性[xún huán xìng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] recurrent, #131,790 [Add to Longdo]
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] recurring decimal, #207,995 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶり返す[ぶりかえす, burikaesu] (v5s, vi) to come back; to return; to recur [Add to Longdo]
リカーシブ[rika-shibu] (n) { comp } recursive [Add to Longdo]
リカージョン[rika-jon] (n) recursion [Add to Longdo]
リカレント[rikarento] (n) recurrent [Add to Longdo]
リカレントニューラルネットワーク[rikarentonyu-rarunettowa-ku] (n) recurrent neural network [Add to Longdo]
永遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence [Add to Longdo]
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] (n, vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P) [Add to Longdo]
回帰的[かいきてき, kaikiteki] (adj-na) recursive [Add to Longdo]
回帰熱[かいきねつ, kaikinetsu] (n) recurrent fever [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰[さいき, saiki] recursion [Add to Longdo]
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call [Add to Longdo]
再帰的[さいきてき, saikiteki] recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] to call recursively [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recur \Re*cur"\ (r?*k?r"), v. i. [imp. & p. p. {Recurred}
   (-k?rd"); p. pr. & vb. n. {Recurring}.] [L. recurrere; pref.
   re- re- + currere to run. See {Current}.]
   1. To come back; to return again or repeatedly; to come again
    to mind.
    [1913 Webster]
 
       When any word has been used to signify an idea, the
       old idea will recur in the mind when the word is
       heard.                --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. To occur at a stated interval, or according to some
    regular rule; as, the fever will recur to-night.
    [1913 Webster]
 
   3. To resort; to have recourse; to go for help.
    [1913 Webster]
 
       If, to avoid succession in eternal existence, they
       recur to the "punctum stans" of the schools, they
       will thereby very little help us to a more positive
       idea of infinite duration.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   {Recurring decimal} (Math.), a circulating decimal. See under
    {Decimal}.
 
   {Recurring series} (Math.), an algebraic series in which the
    coefficients of the several terms can be expressed by
    means of certain preceding coefficients and constants in
    one uniform manner.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recur
   v 1: happen or occur again; "This is a recurring story" [syn:
      {recur}, {repeat}]
   2: return in thought or speech to something [syn: {recur}, {go
     back}]
   3: have recourse to; "The government resorted to rationing meat"
     [syn: {fall back}, {resort}, {recur}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top