หรือคุณหมายถึง discursiveneß?
Search result for

discursiveness

(5 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discursiveness-, *discursiveness*, discursivenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา discursiveness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *discursiveness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discursiveness    (n) (d i1 s k @@1 s i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbeständigkeit {f}discursiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discursive \Dis*cur"sive\, a. [Cf. F. discursif. See
   {Discourse}, and cf. {Discoursive}.]
   1. Passing from one thing to another; ranging over a wide
    field; roving; digressive; desultory. "Discursive
    notices." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
       The power he [Shakespeare] delights to show is not
       intense, but discursive.       --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
       A man rather tacit than discursive.  --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Reasoning; proceeding from one ground to another, as in
    reasoning; argumentative.
    [1913 Webster]
 
       Reason is her being,
       Discursive or intuitive.       --Milton.
    -- {Dis*cur"sive*ly}, adv. -- {Dis*cur"sive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discursiveness
   n 1: the quality of being discursive

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top