ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

行書

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -行書-, *行書*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行书[xíng shū, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] semi-cursive script, #51,768 [Add to Longdo]
八行书[bā xíng shū, ㄅㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] formal recommendation letter in eight columns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
行書[ぎょうしょ, gyousho] (n) (See 六体) running script (a semi-cursive style of kanji) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Rachin would make you do 100 lines by tomorrow morning.[JA] ラシャン校長は明朝までに 100行書かせるぞ The Chorus (2004)
It's a novelty death warrant and you give it to a friend.[CN] 這是個新潮的死刑執行書 你可以將它用在朋友身上 Blackadder's Christmas Carol (1988)
And the false travel papers?[JA] 偽の旅行書類は? The Illustrated Woman (2015)
You write a couple paragraphs, and you know what?[JA] あんたは批評を数行書くだけ? 何が分かる? Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)
We have obtained evidence that the Resistance are in possession of false travel papers.[JA] 我々のつかんだ証拠によれば レジスタンスは偽の旅行書類を持っております The Illustrated Woman (2015)
Why, this piece of paper that Your Majesty has just signed turns out to be some sort of death warrant.[CN] 這張殿下您剛簽名的紙 原來是什么死刑執行書 Blackadder's Christmas Carol (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top