ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discursive

D IH0 S K ER1 S IH0 V   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discursive-, *discursive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discursive[ADJ] ซึ่งอ้อมค้อม, See also: ซึ่งไกลประเด็น, Syn. disconnected, cursory
discursively[ADV] อย่างอ้อมค้อม, See also: อย่างไม่ตรงไปตรงมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discursive(ดิสเคอร์'ซิฟว) adj. อ้อมค้อม,ไกลประเด็น,สับสน., Syn. digressive,diffuse ###A. organized

English-Thai: Nontri Dictionary
discursive(adj) ก้าวก่ายกัน,สับสน,อ้อมค้อม

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCURSIVE    D IH0 S K ER1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discursive    (j) dˈɪskˈɜːʳsɪv (d i1 s k @@1 s i v)
discursively    (a) dˈɪskˈɜːʳsɪvliː (d i1 s k @@1 s i v l ii)
discursiveness    (n) dˈɪskˈɜːʳsɪvnəs (d i1 s k @@1 s i v n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discursive \Dis*cur"sive\, a. [Cf. F. discursif. See
   {Discourse}, and cf. {Discoursive}.]
   1. Passing from one thing to another; ranging over a wide
    field; roving; digressive; desultory. "Discursive
    notices." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
       The power he [Shakespeare] delights to show is not
       intense, but discursive.       --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
       A man rather tacit than discursive.  --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Reasoning; proceeding from one ground to another, as in
    reasoning; argumentative.
    [1913 Webster]
 
       Reason is her being,
       Discursive or intuitive.       --Milton.
    -- {Dis*cur"sive*ly}, adv. -- {Dis*cur"sive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discursive
   adj 1: proceeding to a conclusion by reason or argument rather
       than intuition [syn: {dianoetic}, {discursive}]
   2: (of e.g. speech and writing) tending to depart from the main
     point or cover a wide range of subjects; "amusingly
     digressive with satirical thrusts at women's fashions among
     other things"; "a rambling discursive book"; "his excursive
     remarks"; "a rambling speech about this and that" [syn:
     {digressive}, {discursive}, {excursive}, {rambling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top