ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cursive-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cursive, *cursive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cursive[ADJ] ที่เขียนแบบตัวอักษรต่อกันไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cursive(เคอ'ซิฟว) adj. ติดต่อกันไป (เหมือนคัดลายมือ) n. อักษรคัดลายมือ, See also: cursiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cursive(adj) ติดต่อกันไป,ติดกันไป
cursive(n) แบบคัดลายมือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นหาง[ADJ] cursive, Example: เกรียงศักดิ์ชอบเขียนตัวหนังสือเล่นหาง, Thai definition: ลักษณะการเขียนหนังสือที่ตวัดปลายตัวอักษรให้ยาวออกเกินปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นหาง[adj.] (lenhāng) EN: cursive   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cursive    (j) kˈɜːʳsɪv (k @@1 s i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreibschrift {f}cursive handwriting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cursive \Cur"sive\ (k?r"s?v), a. [LL. cursivus: cf. F. cursif
   See {Cursitor}.]
   Running; flowing.
   [1913 Webster]
 
   {Cursive hand},a running handwriting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cursive \Cur"sive\, n.
   1. A character used in cursive writing.
    [1913 Webster]
 
   2. A manuscript, especially of the New Testament, written in
    small, connected characters or in a running hand; --
    opposed to uncial. --Shipley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cursive
   adj 1: having successive letter joined together; "cursive
       script"
   n 1: rapid handwriting in which letters are set down in full and
      are cursively connected within words without lifting the
      writing implement from the paper [syn: {longhand}, {running
      hand}, {cursive}, {cursive script}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top