ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*credulous*

K R EH1 JH AH0 L AH0 S   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: credulous, -credulous-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credulous[ADJ] หูเบา, See also: เชื่อคนง่ายเกินไป, Syn. gullible, unsuspicious
incredulous[ADJ] ซึ่งเหลือเชื่อ, See also: ซึ่งไม่น่าเชื่อ, ที่ไม่อยากจะเชื่อ, Syn. skeptical, unbelieving, Ant. credulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
credulous(เครด'จุลัส) adj. ซึ่งเชื่อคนง่ายเกินไป,ซึ่งไว้วางใจคนง่ายเกินไป, See also: credulousness n. ดูcredulous, Syn. believing,trusting -Conf. credible,creditable
incredulous(อินเครด' ดูเลิส) adj. ไม่เชื่อ, กังขา, สงสัย., See also: incredulously adv. incredulousness n., Syn. skeptical

English-Thai: Nontri Dictionary
credulous(adj) หูเบา,เชื่อง่าย,งมงาย,ไว้ใจง่าย
incredulous(adj) ยังไม่เชื่อ,ยังไม่เลื่อมใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You admit if you were in our position you would be as incredulous and skeptical as we?คุณยอมรับว่าถ้าคุณอยู่ ในตำแหน่งของเรา คุณจะเป็นไม่เชื่อและ ไม่เชื่อที่เรา? Contact (1997)
Yes, they are nothing but powerless, credulous masses.ใช่พวกเขาไม่มีอำนาจใดๆ Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
credulousHe was incredulous of the story.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้เดียงสา[ADJ] innocent, See also: naive, childlike, artless, simple, credulous, ingenuous, unworldly, Syn. ไม่รู้เดียงสา, Example: เด็กไร้เดียงสาอย่างนั้นคงไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะพูด
ไร้เดียงสา[V] be innocent, See also: be naive, be childlike, be artless, be simple, be credulous, be ingenuous, be unworldly, Example: ดูเขายังไร้เดียงสา ทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้
งมงาย[V] be credulous, See also: be gullible, be unquestioning, be ignorant, be unconscious, Syn. ไร้เหตุผล, โง่งมงาย, ขาดสติ, Ant. มีเหตุผล, มีสติ, Example: พุทธศาสนาไม่สอนให้คนงมงายแต่สอนให้เชื่ออะไรด้วยปัญญา, Thai definition: หลงเชื่อโดยไม่มีเหตุผล หรือโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลของผู้อื่น
พาซื่อ[V] be innocent, See also: allow oneself to be led artsy, be trusting or credulous, be gullible, Example: เขากล่าวติเตียนเรา เราไม่รู้สึกเจ็บแค้นกลับพาซื่อคิดว่าเขาสรรเสริญเรา, Thai definition: พลอยหลงเชื่อหรือหลงผิดตามไปด้วย
ใจง่าย[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced, unstable, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: ใครๆ ก็บอกว่าเธอเป็นหญิงใจง่าย, Thai definition: ถูกหลอกง่าย
ใจง่าย[V] be credulous, See also: be unstable, be gullible, be easily influenced, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: เธอใจง่ายกับผู้ชายทุกคน, Thai definition: ถูกหลอกง่าย
ใจเบา[V] be easily influenced, See also: be credulous, be gullible, Syn. เชื่อง่าย, หูเบา, Ant. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด, Example: เธอมักจะใจเบาชอบเชื่อคนอื่นง่ายๆ
ใจเบา[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced/induced/led, Syn. เชื่อง่าย, Ant. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด, Example: คนใจเบาอย่างพ่อมักจะถูกหลอกเสมอ, Thai definition: ไม่ยั้งคิด
หูเบา[ADJ] credulous, Example: บ่อยครั้งที่เขาต้องมานั่งเสียใจเพราะความเป็นคนหูเบา, Thai definition: ที่เชื่อคนอื่นง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูเบา[adj.] (hūbao) EN: credulous   
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
งมงาย[v.] (ngom-ngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious   FR: croire bêtement ; être crédule
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly   FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide

CMU English Pronouncing Dictionary
CREDULOUS    K R EH1 JH AH0 L AH0 S
INCREDULOUS    IH2 N K R EH1 JH AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credulous    (j) krˈɛdjuləs (k r e1 d y u l @ s)
credulously    (a) krˈɛdjuləsliː (k r e1 d y u l @ s l ii)
incredulous    (j) ˈɪnkrˈɛdjuləs (i1 n k r e1 d y u l @ s)
incredulously    (a) ˈɪnkrˈɛdjuləsliː (i1 n k r e1 d y u l @ s l ii)
overcredulous    (j) ˌouvəkrˈɛdjuləs (ou2 v @ k r e1 d y u l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungläubigkeiten {pl}incredulousness [Add to Longdo]
gutgläubig; leichtgläubigcredulous [Add to Longdo]
leichtgläubig {adj} | leichtgläubiger | am leichtgläubigstencredulous | more credulous | most credulous [Add to Longdo]
leichtgläubig {adv}credulously [Add to Longdo]
ungläubigincredulous [Add to Longdo]
ungläubig {adv}incredulously [Add to Longdo]
unglaubhaften; ungläubigincredulous [Add to Longdo]
unglaubhaft {adv}incredulously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous [Add to Longdo]
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Credulous \Cred"u*lous\ (kr?d"?-l?s; 135), a. [L. credulus, fr.
   credere. See {Creed}.]
   1. Apt to believe on slight evidence; easily imposed upon;
    unsuspecting. --Landor.
    [1913 Webster]
 
       Eve, our credulous mother.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Believed too readily. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top