ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-credulous-

K R EH1 JH AH0 L AH0 S   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: credulous, *credulous*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credulous[ADJ] หูเบา, See also: เชื่อคนง่ายเกินไป, Syn. gullible, unsuspicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
credulous(เครด'จุลัส) adj. ซึ่งเชื่อคนง่ายเกินไป,ซึ่งไว้วางใจคนง่ายเกินไป, See also: credulousness n. ดูcredulous, Syn. believing,trusting -Conf. credible,creditable

English-Thai: Nontri Dictionary
credulous(adj) หูเบา,เชื่อง่าย,งมงาย,ไว้ใจง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, they are nothing but powerless, credulous masses.ใช่พวกเขาไม่มีอำนาจใดๆ Episode #1.4 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจง่าย[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced, unstable, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: ใครๆ ก็บอกว่าเธอเป็นหญิงใจง่าย, Thai definition: ถูกหลอกง่าย
ใจเบา[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced/induced/led, Syn. เชื่อง่าย, Ant. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด, Example: คนใจเบาอย่างพ่อมักจะถูกหลอกเสมอ, Thai definition: ไม่ยั้งคิด
หูเบา[ADJ] credulous, Example: บ่อยครั้งที่เขาต้องมานั่งเสียใจเพราะความเป็นคนหูเบา, Thai definition: ที่เชื่อคนอื่นง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูเบา[adj.] (hūbao) EN: credulous   

CMU English Pronouncing Dictionary
CREDULOUS    K R EH1 JH AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credulous    (j) krˈɛdjuləs (k r e1 d y u l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leichtgläubig {adj} | leichtgläubiger | am leichtgläubigstencredulous | more credulous | most credulous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Credulous \Cred"u*lous\ (kr?d"?-l?s; 135), a. [L. credulus, fr.
   credere. See {Creed}.]
   1. Apt to believe on slight evidence; easily imposed upon;
    unsuspecting. --Landor.
    [1913 Webster]
 
       Eve, our credulous mother.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Believed too readily. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 credulous
   adj 1: disposed to believe on little evidence; "the gimmick
       would convince none but the most credulous" [ant:
       {incredulous}]
   2: showing a lack of judgment or experience; "so credulous he
     believes everything he reads"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top