หรือคุณหมายถึง artleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artless

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artless-, *artless*, artles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artless[ADJ] ที่ไม่มีศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open)
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless,cold

English-Thai: Nontri Dictionary
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artlessThey are all artless children.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless   FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity   FR: brutalement ; cruellement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless   FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artless    (j) ˈaːtlɪs (aa1 t l i s)
artlessly    (a) ˈaːtlɪsliː (aa1 t l i s l ii)
artlessness    (n) ˈaːtlɪsnəs (aa1 t l i s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
因業[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life [Add to Longdo]
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate [Add to Longdo]
古拙[こせつ, kosetsu] (adj-na,n) artless but attractive in a quaint sense [Add to Longdo]
巧まぬ技巧[たくまぬぎこう, takumanugikou] (n) artless art [Add to Longdo]
初々しい;初初しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated [Add to Longdo]
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless [Add to Longdo]
神も仏もない[かみもほとけもない, kamimohotokemonai] (exp) There is no God! (used to express despair at the heartlessness of the world); lit [Add to Longdo]
素朴(P);素樸[そぼく, soboku] (adj-na,n) simplicity; artlessness; naivete; (P) [Add to Longdo]
胴欲;胴慾[どうよく, douyoku] (adj-na,n) avarice; heartlessness; greed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artless \Art"less\, a.
   1. Wanting art, knowledge, or skill; ignorant; unskillful.
    [1913 Webster]
 
       Artless of stars and of the moving sand. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Contrived without skill or art; inartistic. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Artless and massy pillars.      --T. Warton.
    [1913 Webster]
 
   3. Free from guile, art, craft, or stratagem; characterized
    by simplicity and sincerity; sincere; guileless;
    ingenuous; honest; as, an artless mind; an artless tale.
    [1913 Webster]
 
       They were plain, artless men, without the least
       appearance of enthusiasm or credulity about them.
                          --Porteus.
    [1913 Webster]
 
       O, how unlike the complex works of man,
       Heaven's easy, artless, unencumbered plan! --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Simple; unaffected; sincere; undesigning; guileless;
     unsophisticated; open; frank; candid.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artless
   adj 1: characterized by an inability to mask your feelings; not
       devious; "an ingenuous admission of responsibility" [syn:
       {ingenuous}, {artless}] [ant: {artful}, {disingenuous}]
   2: simple and natural; without cunning or deceit; "an artless
     manner"; "artless elegance" [ant: {artful}]
   3: showing lack of art; "an artless translation"
   4: (of persons) lacking art or knowledge [syn: {artless},
     {uncultivated}, {uncultured}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top