ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incredulous

IH2 N K R EH1 JH AH0 L AH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incredulous-, *incredulous*, incredulou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incredulous[ADJ] ซึ่งเหลือเชื่อ, See also: ซึ่งไม่น่าเชื่อ, ที่ไม่อยากจะเชื่อ, Syn. skeptical, unbelieving, Ant. credulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incredulous(อินเครด' ดูเลิส) adj. ไม่เชื่อ, กังขา, สงสัย., See also: incredulously adv. incredulousness n., Syn. skeptical

English-Thai: Nontri Dictionary
incredulous(adj) ยังไม่เชื่อ,ยังไม่เลื่อมใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You admit if you were in our position you would be as incredulous and skeptical as we?คุณยอมรับว่าถ้าคุณอยู่ ในตำแหน่งของเรา คุณจะเป็นไม่เชื่อและ ไม่เชื่อที่เรา? Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incredulousHe was incredulous of the story.

CMU English Pronouncing Dictionary
INCREDULOUS IH2 N K R EH1 JH AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incredulous (j) ˈɪnkrˈɛdjuləs (i1 n k r e1 d y u l @ s)
incredulously (a) ˈɪnkrˈɛdjuləsliː (i1 n k r e1 d y u l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous [Add to Longdo]
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incredulous \In*cred"u*lous\ (?; 135), a. [L. incredulus. See
   {In-} not, and {Credulous}.]
   [1913 Webster]
   1. Not credulous; indisposed to admit or accept that which is
    related as true, skeptical; unbelieving. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       A fantastical incredulous fool.    --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating, or caused by, disbelief or incredulity. "An
    incredulous smile." --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. Incredible; not easy to be believed. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incredulous
   adj 1: not disposed or willing to believe; unbelieving [ant:
       {credulous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top