ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incredulously

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incredulously-, *incredulously*, incredulous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incredulously (a) ˈɪnkrˈɛdjuləsliː (i1 n k r e1 d y u l @ s l ii)
incredulous (j) ˈɪnkrˈɛdjuləs (i1 n k r e1 d y u l @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incredulous(adj) ซึ่งเหลือเชื่อ, See also: ซึ่งไม่น่าเชื่อ, ที่ไม่อยากจะเชื่อ, Syn. skeptical, unbelieving, Ant. credulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incredulous(อินเครด' ดูเลิส) adj. ไม่เชื่อ, กังขา, สงสัย., See also: incredulously adv. incredulousness n., Syn. skeptical

English-Thai: Nontri Dictionary
incredulous(adj) ยังไม่เชื่อ, ยังไม่เลื่อมใส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You admit if you were in our position you would be as incredulous and skeptical as we?คุณยอมรับว่าถ้าคุณอยู่ ในตำแหน่งของเรา คุณจะเป็นไม่เชื่อและ ไม่เชื่อที่เรา? Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incredulousHe was incredulous of the story.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCREDULOUS IH2 N K R EH1 JH AH0 L AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungläubigkeiten { pl }incredulousness [Add to Longdo]
ungläubigincredulous [Add to Longdo]
ungläubig { adv }incredulously [Add to Longdo]
unglaubhaften; ungläubigincredulous [Add to Longdo]
unglaubhaft { adv }incredulously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp, v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n, adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous [Add to Longdo]
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1, vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incredulously \In*cred"u*lous*ly\, adv.
   In an incredulous manner; with incredulity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incredulously
   adv 1: in an incredulous manner; "the woman looked up at her
       incredulously" [syn: {incredulously}, {unbelievingly},
       {disbelievingly}] [ant: {believingly}, {credulously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top