ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unworldly

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unworldly-, *unworldly*, unworld
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unworldly[ADJ] ซึ่งไม่หมกมุ่นในทางโลกีย์, See also: ซึ่งไม่ฝักใฝ่ทางโลกีย์, เกี่ยวกับทางธรรม, Syn. holy, religious, Ant. worldly
unworldly[ADJ] อ่อนต่อโลก, See also: ไร้เดียงสา, ขาดประสบการณ์, Syn. naive, unsophisticated, provincial
unworldly[ADJ] ไม่ใช่ทางโลก, Syn. unearthly, Ant. earthly, worldly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unworldly(อันเวิร์ลดฺ'ลี) adj. ไม่ใช่ทางโลก,ไม่ใช่ทางโลกีย์,เกี่ยวกับทางธรรม,เกี่ยวกับทางพระ,เกี่ยวกับจิตใจ,บ้านนอก,ไม่ใช่โลก,อ่อนต่อโลก., See also: unworldliness n., Syn. unsophisticated

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly   FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unworldly    (j) ˈʌnwˈɜːʳldliː (uh1 n w @@1 l d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
出世間的[しゅっせけんてき, shussekenteki] (adj-na) unworldly; religious [Add to Longdo]
世間離れ[せけんばなれ, sekenbanare] (n,vs) (See 世離れる) becoming unworldly; being free from worldliness; not keeping up with social norms [Add to Longdo]
世離れる[よばなれる, yobanareru] (v1,vi) (See 世間離れ) to become unworldly; to stop keeping up with social norms; to be out of touch with reality [Add to Longdo]
超世俗的[ちょうせぞくてき, chousezokuteki] (adj-na) unworldly; supermundane; free from worldly cares (concerns) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unworldly \Unworldly\
   See {worldly}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unworldly \Un*world"ly\, a.
   Not worldly; spiritual; holy. --Hawthorne. --
   {Un*world"li*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unworldly
   adj 1: not concerned with the temporal world or swayed by
       mundane considerations; "was unworldly and did not
       greatly miss worldly rewards"- Sheldon Cheney [ant:
       {secular}, {temporal}, {worldly}]
   2: not wise in the ways of the world; "either too
     unsophisticated or too honest to promise more than he could
     deliver"; "this helplessly unworldly woman"- Kate O'Brien
     [syn: {unsophisticated}, {unworldly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top