ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

childlike

CH AY1 L D L AY2 K   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -childlike-, *childlike*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
childlike[ADJ] ที่มีลักษณะเหมือนเด็ก, Syn. innocent, childly, childish
childlike[ADJ] ที่เหมาะกับเด็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
childlikeadj. คล้ายเด็ก,ไร้เดียงสา. childlikeness n., Syn. naive

English-Thai: Nontri Dictionary
childlike(adj) เหมือนเด็ก,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไร้เดียงสา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Um, that's because the janitor is childlike himself.เพราะว่าภารโรงไร้เดียงสาเหมือนกับเด็ก The Badass Seed (2011)
I love how everyone thinks it's so quaint and childlike of me to expect a modicum of privacy around here.ฉันชอบจังที่ทุกคนคิดว่า ฉันช่างคิดแบบเด็กๆเหลือเกิน ที่คาดหวังว่า แถวนี้จะมี ขอบเขตส่วนตัวกันบ้าง Now What? (2010)
I can see how you might be charmed by her childlike spiritual innocence.ฉันดูออกว่าคุณกำลังหลงเสน่ห์ ที่แสนจะบริสุทธิ์ผุดผ่องยังกะเด็กๆ ของหล่อนนะ Hope Springs (2003)
People didn't understand. To them, it seemed childlike and crude.ผู้คนไม่เข้าใจ มองว่าเหมือนเด็ก ไม่สวย Mona Lisa Smile (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
childlikeHis childlike laugh is charming.
childlikeI couldn't help smiling at her childlike frankness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly   FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILDLIKE    CH AY1 L D L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
childlike    (j) tʃˈaɪldlaɪk (ch ai1 l d l ai k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kindlich {adj} | kindlicher | am kindlichstenchildlike | more childlike | most childlike [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
子供心[こどもごころ, kodomogokoro] (n) childlike mind; judgment as a child (judgement) [Add to Longdo]
大人じみた[おとなじみた, otonajimita] (adj-f) precocious; unchildlike; early-blooming [Add to Longdo]
童心[どうしん, doushin] (n) child's mind; childlike innocence; naivete; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Childlike \Child"like`\ (ch[imac]ld"l[imac]k`), a.
   Resembling a child, or that which belongs to children;
   becoming a child; meek; submissive; dutiful. "Childlike
   obedience." --Hooker.
   [1913 Webster]
 
   Note: Childlike, as applied to persons grown up, is commonly
      in a good sense; as, childlike grace or simplicity;
      childlike modesty.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 childlike
   adj 1: befitting a young child; "childlike charm" [syn:
       {childlike}, {childly}]
   2: exhibiting childlike simplicity and credulity; "childlike
     trust"; "dewy-eyed innocence"; "listened in round-eyed
     wonder" [syn: {childlike}, {wide-eyed}, {round-eyed}, {dewy-
     eyed}, {simple}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top