ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gullible

G AH1 L AH0 B AH0 L   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gullible-, *gullible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gullible[ADJ] โดนหลอกง่าย, See also: เซ่อ, Syn. naive, innocent, born yesterday

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gullible(กัล'ละเบิล) adj. ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย., See also: gullibility,gullability n. gullibly,gullably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
gullible(adj) ซึ่งถูกลวงได้ง่าย,เซ่อ,ซึ่งหลอกง่าย,หมูๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Randy, you're so gullible, it's frightening.รันดี้ ทำไมคุณถึงเชื่อคนง่ายขนาดนั้น มันดูแปลกๆน่ากลัว Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Maybe I just wanted to see how trusting and gullible you wereบางทีชั้นแค่อยากเห็นว่าเธอจะเชื่อใจได้แค่ไหน My Blueberry Nights (2007)
Is that what he told you? You poor, gullible fool.เขาบอกคุณแบบนั้นเหรอ คุณโง่และเซ่อมาก Sunday (2008)
To see just how gullible you could be.เพื่อจะดูว่าเธอหลอกง่ายแค่ไหนก็เท่านั้นเอง Chuck in Real Life (2008)
I'm really not a gullible person.ปกติฉันไม่ใช่คนถูกหลอกง่ายๆ Duplicity (2009)
I'm some gullible freaking idiot?ฉันเป็นไอ้งั่งที่หลอกกันได้ง่ายๆงั้นเหรอ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Because i am not gullible like you.เพราะฉันไม่ใช่คนที่โดนหลอกง่ายเหมือนนาย Advanced Criminal Law (2009)
It meant she was gullible and open to a little probing.นั่นหมายถึงเธอใจง่ายและง่ายที่จะสำรวจ The Psychic Vortex (2010)
I'm sorry to inform you that you have been taken in by unsupportable mathematics designed to prey on the gullible and the lonely.ขอโทษที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า คุณถูกสมการคณิตศาสตร์ ไม่มีหลักฐานอ้างอิงแหกตา ซึ่งออกแบบมาเพื่อหลอกพวกหน้าโง่ และโดดเดี่ยว The Lunar Excitation (2010)
I know, compared to some people ... appear very easy and gullible?ผมรู้เมื่อเทียบกับคนอื่น ผมดูหน้าตาซื่อๆหลอกง่ายใช่ไหม Finding Mr. Destiny (2010)
She's so gullible, I could convince her that by royal decree, I'd made her being with me the law of the land.ยัยนั่นรู้สึกผิดง่าย กล่อมนิดเดียว ด้วยดีกรีราชินี เธอต้องมาคบกับฉันแน่ มันของตายอยู่แล้ว Born This Way (2011)
It just means that you're gullible and desperate.แต่ที่แน่ๆ คุณหมดหวัง และเชื่ออะไรง่ายเกินไป Pretty Red Balloon (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจง่าย[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced, unstable, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: ใครๆ ก็บอกว่าเธอเป็นหญิงใจง่าย, Thai definition: ถูกหลอกง่าย
ใจเบา[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced/induced/led, Syn. เชื่อง่าย, Ant. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด, Example: คนใจเบาอย่างพ่อมักจะถูกหลอกเสมอ, Thai definition: ไม่ยั้งคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
งมงาย[v.] (ngom-ngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious   FR: croire bêtement ; être crédule

CMU English Pronouncing Dictionary
GULLIBLE    G AH1 L AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gullible    (j) gˈʌlɪbl (g uh1 l i b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leichtgläubig {adj} | leichtgläubiges Opfergullible | gullible victim; fall guy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鈍間[のろま, noroma] (adj-na,n) blockhead; dunce; gullible (person); (P) [Add to Longdo]
椋鳥[むくどり;ムクドリ, mukudori ; mukudori] (n) (1) (uk) grey starling (gray); white-cheeked starling (Sturnus cineraceus); (2) starling (any bird of family Sturnidae); (3) bumpkin; gullible person; (4) sixty-nine (sexual position) [Add to Longdo]
騙されやすい;騙され易い[だまされやすい, damasareyasui] (adj-i) (uk) (See 騙す) gullible; naive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gullible \Gul"li*ble\, a.
   Easily gulled; that may be duped. -- {Gul"li*bii`i*ty}, n.
   --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gullible
   adj 1: naive and easily deceived or tricked; "at that early age
       she had been gullible and in love" [syn: {fleeceable},
       {green}, {gullible}]
   2: easily tricked because of being too trusting; "gullible
     tourists taken in by the shell game"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top