ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*賀*

   
139 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -賀-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[賀, hè, ㄏㄜˋ] to congratulate; to send a present
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] To add 加 to someone else's fortune 貝,  Rank: 7,679

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祝贺[zhù hè, ㄓㄨˋ ㄏㄜˋ, / ] to congratulate; congratulations, #5,305 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, / ] congratulate; surname He, #8,529 [Add to Longdo]
贺卡[hè kǎ, ㄏㄜˋ ㄎㄚˇ, / ] greeting card; congratulation card, #18,854 [Add to Longdo]
庆贺[qìng hè, ㄑㄧㄥˋ ㄏㄜˋ, / ] congratulate, #19,690 [Add to Longdo]
贺龙[Hè Lóng, ㄏㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] He Long (1896-1969), important communist military leader, died from persecution during the Cultural Revolution, #26,891 [Add to Longdo]
贺词[hè cí, ㄏㄜˋ ㄘˊ, / ] message of congratulation, #38,301 [Add to Longdo]
道贺[dào hè, ㄉㄠˋ ㄏㄜˋ, / ] compliment, #51,126 [Add to Longdo]
贺州[Hè zhōu, ㄏㄜˋ ㄓㄡ, / ] Hezhou prefecture level city in Guangxi, #60,530 [Add to Longdo]
贺兰[Hè lán, ㄏㄜˋ ㄌㄢˊ, / ] (N) Helan (place in Ningxia), #62,328 [Add to Longdo]
贺子珍[Hé Zǐ zhēn, ㄏㄜˊ ㄗˇ ㄓㄣ, / ] He Zizhen (1910-1984), Mao Zedong's third wife, #66,617 [Add to Longdo]
贺年卡[hè nián kǎ, ㄏㄜˋ ㄋㄧㄢˊ ㄎㄚˇ, / ] New Year greeting card, #72,277 [Add to Longdo]
李贺[Lǐ Hè, ㄌㄧˇ ㄏㄜˋ, / ] LiHe (790-816), Tang poet and author of 南园十三首, #72,280 [Add to Longdo]
横须贺[Héng xū hè, ㄏㄥˊ ㄒㄩ ㄏㄜˋ, / ] Yokosuka (port and navy base in the Tokyo bay), #73,960 [Add to Longdo]
贺州市[Hè zhōu shì, ㄏㄜˋ ㄓㄡ ㄕˋ, / ] Hezhou prefecture level city in Guangxi, #79,595 [Add to Longdo]
致贺[zhì hè, ㄓˋ ㄏㄜˋ, / ] to congratulate, #88,037 [Add to Longdo]
贺年片[hè nián piàn, ㄏㄜˋ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] New Year's card, #96,834 [Add to Longdo]
恭贺新禧[gōng hè xīn xǐ, ㄍㄨㄥ ㄏㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ, / ] Happy New Year, #97,921 [Add to Longdo]
贺县[Hè xiàn, ㄏㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] He county in Guangxi, #106,151 [Add to Longdo]
奉申贺敬[fèng shēn hè jìng, ㄈㄥˋ ㄕㄣ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] polite congratulations (i.e. on a greeting card) [Add to Longdo]
敬贺新春[jìng hè xīn chūn, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄣ, / ] the Chinese New Year [Add to Longdo]
燕雀相贺[yàn què xiàng hè, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄜˋ, / ] lit. sparrow and swallow's congratulation (成语 saw); fig. to congratulate sb on completion of a building project; congratulations on your new house! [Add to Longdo]
祝贺词[zhù hè cí, ㄓㄨˋ ㄏㄜˋ ㄘˊ, / ] congratulatory speech [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゅくがかい, shukugakai] การฉลอง, งานเฉลิมฉลอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
[かがもん, kagamon] (n) coloured family crest (popular amongst people from Kaga) [Add to Longdo]
[が, ga] (n) (See の祝) congratulation [Add to Longdo]
[がす, gasu] (v5s,vt) (See する) to congratulate [Add to Longdo]
する[がする, gasuru] (vs-s,vt) to congratulate [Add to Longdo]
の祝;の祝い[がのいわい, ganoiwai] (n) longevity celebration (of age 42, 61, 70, 77, 80, 88, 90 or 99) [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) congratulatory feeling [Add to Longdo]
[がえん, gaen] (n) banquet [Add to Longdo]
[がけい, gakei] (n) congratulation [Add to Longdo]
[がし, gashi] (n) congratulations; greetings [Add to Longdo]
詞交換[がしこうかん, gashikoukan] (n) New Year greetings (parties) [Add to Longdo]
[がしゅん, gashun] (exp) New Year greeting [Add to Longdo]
[がじょう, gajou] (n) New Year's card; (P) [Add to Longdo]
[がしょう(P);がせい, gashou (P); gasei] (n) A Happy New Year!; (P) [Add to Longdo]
[がひょう, gahyou] (n) congratulatory card or letter sent to the Emperor; congratulatory address [Add to Longdo]
[きょうが, kyouga] (n) respectful congratulations [Add to Longdo]
新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] (exp,n) Happy New Year! [Add to Longdo]
[きんが, kinga] (n) (hum) wishes of happiness [Add to Longdo]
新年[きんがしんねん, kingashinnen] (int) Happy New Year!; (P) [Add to Longdo]
[けいが, keiga] (n,vs) congratulation [Add to Longdo]
[こがは, kogaha] (n) Koga Faction (of the LDP) [Add to Longdo]
[さがけん, sagaken] (n) Saga prefecture (Kyushu) [Add to Longdo]
[さんが, sanga] (n,vs) congratulatory palace visit [Add to Longdo]
[さんがしゃ, sangasha] (n) congratulatory visitors [Add to Longdo]
[さんがちょう, sangachou] (n) congratulatory visitor's book [Add to Longdo]
[さんが, sanga] (n) longevity celebration (on one's 40th, 50th, 60th, etc. birthday) [Add to Longdo]
[しがけん, shigaken] (n) Shiga prefecture (Kinki area) [Add to Longdo]
寿[じゅが, juga] (n) long-life celebrations, particularly the 61st, 77th and 88th birthdays [Add to Longdo]
[しゅくが, shukuga] (n,vs,adj-no) celebration; congratulations; (P) [Add to Longdo]
[しゅくがかい, shukugakai] (n) celebration [Add to Longdo]
玉の木;小玉木;黄心樹[おがたまのき;オガタマノキ, ogatamanoki ; ogatamanoki] (n) (uk) Michelia compressa (species of Japanese tree similar to champak) [Add to Longdo]
大佐;大逆[おおさが;オオサガ, oosaga ; oosaga] (n) (uk) Sebastes iracundus (species of rockfish) [Add to Longdo]
[ちょうが, chouga] (n) New Year's greetings or well-wishes offered by retainers to the Emperor [Add to Longdo]
[ねんが, nenga] (n) New Year's greetings; New Year's card; (P) [Add to Longdo]
[ねんがじょう, nengajou] (n) New Year's card; (P) [Add to Longdo]
郵便[ねんがゆうびん, nengayuubin] (n) New Year's mail [Add to Longdo]
葉書[ねんがはがき, nengahagaki] (n) New Year's postcard [Add to Longdo]
[はいが, haiga] (n,vs) congratulations [Add to Longdo]
奉加帳;奉[ほうがちょう, hougachou] (n) (shrine or temple) donation register; subscription book; subscription list [Add to Longdo]
[ほうが, houga] (n,vs) respectful congratulations [Add to Longdo]
;来駕[らいが, raiga] (n,vs) your coming; coming with happy news; your presence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He introduced me to his relatives at the reception.その祝会で、彼は自分の親戚に私を紹介した。
Ceremonies were held to celebrate victories.戦勝を祝う祝会が開かれた。
Perry visited Uraga in 1853.ペリーは浦に1853年に来航した。
Have you written all the New Year's cards already?もう年状を全部書いてしまったのですか。
Which is longer, the Shinano River or the Agano River?信濃川と阿野川ではどちらが長いですか。
It was not until Chikako left me that I realized how much I loved her.子がいなくなって初めて彼女をどんなに好きだったかに気づいた。
It will be snowing when we arrive at Shiga Heights.私たちが志高原に着く頃には雪が降っているでしょう。
I forgot to send New Year's cards to my friends.私は友達に年状を出すのを忘れた。
New Year's cards provide us with the opportunity to hear from friends and relatives.状のおかげで私達は友達や親戚の消息が分かる。
Writing new year's cards is a Japanese institution.状を書くのは日本の習慣である。
Koga, what on earth happened in your youth?、あんたの半生で一体何があったの?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Good morning. Congratulations.[CN] -早上好,祝 La Notte (1961)
Kagami was more interested in his own legacy than what was best for Liber8.[JA] Liber8のための最高だったものよりも、 加美は自分の遺産を_もっと興味を持っていた。 Minute Man (2014)
I want you to give my congratulations to every officer and man in the brigade.[CN] 我很高興 我想你給我的祝 旅的每個軍官和士兵 The Devil's Brigade (1968)
My dear friend, allow me to offer my warmest congratulations.[CN] 親愛的朋友 請接受我最衷心的祝 Hands Over the City (1963)
Party's Central Committee, congratulations and... best wishes for success in your difficult work... from a young engineer.[CN] 第一書記的時刻; 我祝你... 希望你在將來的困難中取得更大成就... Man of Iron (1981)
They just congratulated each other on how marvelous they'd been.[CN] 他們只是互相慶 完成了一件多麼不可思議的事 My Fair Lady (1964)
Because he told me! It's him.[CN] 好像是有話跟拉西奧說 Tristana (1970)
Wear a red cloak.[CN] {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}失心人沉茂川 The Iron Crown (1972)
And Herb?[CN] 比? Harry and the Hendersons (1987)
Congratulations.[CN] 祝 The Chairman (1969)
- Congratulations.[CN] - 祝 Hey Babu Riba (1985)
Stay tuned to WNT for continuing live coverage of all of the events surrounding tonight's gala.[JA] 「この後もWNTの中継で」 「今晩の祝会を取り巻く出来事を 引き続きお伝えします」 Concordia (2011)
I purposely announced the gala last minute so there wouldn't be time to coordinate any violence.[JA] 祝会の発表をギリギリまで 延ばしたのはその為 何かを企む時間を無くす為にね Concordia (2011)
- Congratulations.[CN] -祝 The Moment of Truth (1965)
In the name of Hattori Hanzo the Third, the longstanding prohibition of hostilities between the Iga and the Kouga is hereby withdrawn.[JA] 長きにわたる 伊争忍の禁... そうにん 解くことといたす Shinobi: Heart Under Blade (2005)
Nagasaki, Saga, Kumamoto, and Kagoshima prefectures expect strong rains over a wide area.[JA] 活発な梅雨前線の影響で 長崎佐熊本鹿児島県といった—— The Garden of Words (2013)
But in this sea of grief there must be a drop of felicitation.[JA] しかし、その悲しみの海に 祝を持たなければなりません The Legend of Hercules (2014)
Congratulations.[CN] 祝 The Naked Kiss (1964)
And Hor is shot[CN] 長江又中了槍受傷 Coolie Killer (1982)
It's almost like looking at the historic photos of Hiroshima and Nagasaki after the bombs were dropped, but then you realize what you're staring at is actually right in front of you.[JA] 流通や経済的にも大打撃です 横須を出航したままの 在日米軍空母は そのまま シンガポールへと寄港し... Shin Godzilla (2016)
A US carrier is leaving port?[JA] 横須の米空母が 緊急出港? Shin Godzilla (2016)
On the Kouga side, Muroga Hyoma fell at Matsuzaka, in Ise;[JA] 甲方 むろがひょうま 室豹馬 伊松坂にて 討ち死に Shinobi: Heart Under Blade (2005)
Hau Phat. You ever been up here before, Chef?[CN] 符 你來過這裡嗎 大廚? Apocalypse Now (1979)
If whoever survives is from Iga,[JA] 生き残りし側が もし 伊の者であったなら (徳川秀忠公がご長男 竹千代君を) Shinobi: Heart Under Blade (2005)
and the grandson of the chieftain of Manjidani of Kouga, Kouga Gennosuke fell on the shores of Suruga.[JA] そして 甲卍谷の頭領が孫息子 甲弦之介 するが 駿河の海岸にて討ち死に Shinobi: Heart Under Blade (2005)
Godspeed, praised He be. Praised.[CN] 祝你 讚美上帝 Wesele (1973)
I just made a deal with the people from Hau Phat.[CN] 我剛和符的人做了筆交易 Apocalypse Now (1979)
Oh... and if Madame Rosa comes to before her departure, give her my congratulations, will you?[CN] 如果... 在出發之前,羅莎夫人醒來的話, 告訴她我祝她,好吧? Madame Rosa (1977)
Marvelous, congratulations.[CN] 非常棒,祝他. Man of Iron (1981)
My Lord, news. The King of France sends his greetings.[CN] 陛下, 法蘭西國王發來 The Queen of Spain's Beard (1983)
Protests turning to celebration tonight as New York City residents rejoice in Anna's decision to stay.[JA] 反対運動が一転して祝ムードに NY市では歓喜の声が 「アンナは地球撤退を中止」 Fruition (2010)
- You should ask Don Horacio.[CN] 為什麼? 因為拉西奧先生 Tristana (1970)
I think it deserves a celebration.[JA] 祝に値すると思うよ Temple Grandin (2010)
- Congratulations. - Thank you.[CN] 祝你 謝謝 Hands Over the City (1963)
We came to honor the turtledoves that left the cage[CN] 我們為了青鶴能從山裏飛出來 來祝你們 Zesshô (1975)
Horacio, don't make a scene. Let's go home.[CN] 拉西奧,別這樣 Tristana (1970)
When I was born,mountains of celebratory cakes were made[CN] 有四個人來為我祝 Zesshô (1975)
The killer had access to Spinner. He knew about the party, and he killed one of the designers.[JA] スピナーにアクセスしていて 祝会を知っていた Nameless (2013)
Gou, Hor said you saw Ko[CN] 九叔,翁說你曾經見過高達夫 Coolie Killer (1982)
What is more, the Iga of Tsubagakure and the Kouga of Manjidani are bitter enemies.[JA] くわ 加うるに, 伊の鍔隠れと けんえん 甲の卍谷は犬猿の仲 Shinobi: Heart Under Blade (2005)
I don't think she liked it at all at first, but then she started getting calls from several of her friends congratulating her, and she said to me,[CN] 288)}我認為剛開時,她不喜歡 288)}但她開始接到一些人恭的電話 Star 80 (1983)
Congratulations.[CN] 祝你們 Hey Babu Riba (1985)
How do you know he wants to see him?[CN] 找拉西奧什麼事? Tristana (1970)
I came to Shinjuku station on a bus from Saga.[JA] えー 佐から深夜バスで この新宿駅に来て Hamburg × Hamburg (2016)
This is the perfect opportunity to fight the Iga of Tsubagakure! This is the perfect opportunity to fight the Iga of Tsubagakure![JA] (伊鍔隠れと戦える 絶好の機会をなぜ! Shinobi: Heart Under Blade (2005)
Lord Kira, we are proud to present to you our performance as a gift for your wedding.[JA] 吉良家 当主様へ... 謹んで演じ奉る... 婚礼祝の舞に ござります 47 Ronin (2013)
Here for a party, along with most of the employees.[JA] 他の従業員と一緒に 祝会に参加していました Nameless (2013)
Officials bringing the total number of confirmed casualties to 100 at this hour, but rescue personnel are still reportedly been put out.[JA] 目標はいまだ発見に至らず 海自の横須地方隊が... 昨日の巨大不明生物上陸による... 死者行方不明者は... Shin Godzilla (2016)
My congratulations![CN] 祝你! À Nous la Liberté (1931)
She chose the night of the gala because it was a celebration of her favorite place and her one chance to tell everyone exactly what she thought of them.[JA] 決行日は大好きな場所での 祝会の日 みんなに伝える 最後のチャンスだ The Art of Murder (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ねんが, nenga] Neujahrsgruss, Neujahrswunsch [Add to Longdo]
[ねんがじょう, nengajou] Neujahrskarte [Add to Longdo]
高原[しがこうげん, shigakougen] bekanntes_Ski-und_Wandergebiet [Add to Longdo]
新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr! [Add to Longdo]
[けいが, keiga] Glueckwunsch, Gratulation [Add to Longdo]
[しがけん, shigaken] (Praefektur nordoestlich von Kyoto) [Add to Longdo]
[しゅくが, shukuga] Feier, Glueckwunsch, Gratulation [Add to Longdo]
新年[きんがしんねん, kingashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr [Add to Longdo]
[が, ga] GRATULATION, GLUECKWUNSCH [Add to Longdo]
[がしょう, gashou] Neujahrsgruss, Neujahrswunsch [Add to Longdo]
[がじょう, gajou] Gratulationsschreiben, Glueckwunschschreiben [Add to Longdo]
[がし, gashi] Gratulation, Glueckwunsch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top