ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

赎罪

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -赎罪-, *赎罪*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赎罪[shú zuì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] atonement, #37,836 [Add to Longdo]
赎罪[Shú zuì rì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ, / ] Yom Kippur or Day of Atonement (Jewish holiday) [Add to Longdo]
赎罪日战争[Shú zuì rì zhàn zhēng, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Yom Kippur war of October 1973 between Israel and her Arab neighbors [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only, if you know where to find the boy, find him, tell him to come back before it's too late, while he still has time to pay his punishment and still has most of his life to live like an ordinary human.[CN] 如果你知道他在哪里,去找他 让他回来,不然就太迟了 他仍有机会为自己赎罪, 用余下的时间过正常人的生活 Moonrise (1948)
And as such it should requires the most severe penance.[CN] 因此,必须靠沉重的忏悔来赎罪 Night Train (1959)
But if I live later, I'll try to live in such a way, doing no harm to anyone, that it will be forgiven.[CN] 但是如果我活下来了,我要这样活着: 不伤害任何人,以此赎罪 For Whom the Bell Tolls (1943)
I'll go tell my father that he must make amends for all these sins.[CN] 我会让我的父亲 赎罪 The Bad Sleep Well (1960)
You can stay. To redeem your sins you will copy the Holy Scripture 15 times.[CN] 留下 为了赎罪 Andrei Rublev (1966)
I shall build you a church.[CN] 用来赎罪 The Virgin Spring (1960)
If you really want your father to make amends, let me take care of it.[CN] 如果你真想让他赎罪的话 交给我吧 The Bad Sleep Well (1960)
It may seem unbearable to allow me to expose his deeds, but it's the only way he'll ever make up for what he's done.[CN] 我揭露他对你来说可能会很痛苦 但这是他赎罪的唯一方法 The Bad Sleep Well (1960)
You, Padre. Your business is sin.[CN] 牧师快去上帝面前赎罪 Twelve O'Clock High (1949)
Go. Catch one of them to make amends[CN] 快去抓个活口,将功赎罪 Seven Samurai (1954)
Isn't a lifetime behind prison bars enough for this mad act?[CN] 终身监禁不足以 赎罪吗? Compulsion (1959)
Religious services for Yom Kippur will be held this...[CN] 犹太赎罪日的宗教仪式 将在星期五... MASH (1970)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top