ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

赎罪日

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -赎罪日-, *赎罪日*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赎罪日[Shú zuì rì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ, / ] Yom Kippur or Day of Atonement (Jewish holiday) [Add to Longdo]
赎罪日战争[Shú zuì rì zhàn zhēng, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Yom Kippur war of October 1973 between Israel and her Arab neighbors [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The first transport from Czestochowa was sent away at the day of the Yam lfijopur.[CN] 从琴斯托霍瓦的第一次运送那天 是犹太人的赎罪日 Shoah (1985)
For those who wish to observe said holiday, Sunday has been reserved.[CN] 将参加赎罪日仪式的人 可以在星期日参加 MASH (1970)
Then you don't know that today, God records who will live until the next Day of Atonement and who, God forbid' will not.[CN] 那你不知道 今天上帝会记载 谁可以活到下一个赎罪日 谁不可以活到下一个赎罪日 Austeria (1982)
Tomorrow is Yom Kippur.[CN] 明天是犹太人赎罪日 My Sex Life... or How I Got Into an Argument (1996)
Hello. It's Yom Kippur.[CN] 哈罗,是犹太人赎罪日 My Sex Life... or How I Got Into an Argument (1996)
...has shattered the peace of this East Side neighbourhood on this traditional Jewish holiday of Yom Kippur.[CN] 破坏了东区邻舍的安宁 今天是犹太人传统的赎罪日 Marathon Man (1976)
Religious services for Yom Kippur will be held this...[CN] 犹太赎罪日的宗教仪式 将在星期五... MASH (1970)
Even the worst is loathe to offend you, on Yom Kippur' with a lie.[CN] 更糟糕的是他冒犯了你 在赎罪日里, 用谎言冒犯了你 Austeria (1982)
Dr. Jastrow, only last week, we heard in the Synagogue that fascists are planning to round up all Jews on Yom Kippur.[CN] 杰斯特罗博士,就在上个星期 我们在犹太礼拜堂听说 法西斯分子准备在赎罪日下手 围捕所有犹太人 Part II (1988)
I know that today is Yom Kippur.[CN] 我知道今天是犹太人的赎罪日 Austeria (1982)
O God' behold this man who refused to offend you on the Day of Atonement.[CN] 主啊,看看这个人 他不愿在赎罪日冒犯你 Austeria (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top