ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

許す

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -許す-, *許す*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
許す[ゆるす, yurusu] TH: ยกโทษให้  EN: to forgive
許す[ゆるす, yurusu] TH: อนุญาต  EN: to permit

Japanese-English: EDICT Dictionary
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s, vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) #16,147 [Add to Longdo]
許すまじ[ゆるすまじ, yurusumaji] (exp) to be unforgivable; to never forgive something [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Granting you were drunk, I cannot excuse you.たとえ君が酔っぱらっていたとしても、私は君を許すことができない。 [ M ]
Whatever excuses he may make, I cannot forgive him.どんな言い訳をしようとも、彼を許すことはできない。
To err is human, to forgive divine.過ちは人の常、許すは神の技。
To err is human, to forgive divine.過ちは人の常、許すは神の業。
Try to be generous and forgive.寛大に人を許すように努めなさい。
To err is human, to forgive divine.間違いをするのが人間で、許すのは神だ。
I can't allow you to do that.君がそうすることを許すわけには行かない。 [ M ]
The compromise which permits a smoker to smoke in the smoking corner was born after heated discussion.激論の後、喫煙者に喫煙コーナーでの喫煙を許す妥協案が生まれた。
You have to beware of strangers.見知らぬ人には心を許すな。
I can't allow you to do that.私はあなたがそんな事をするのを許すわけにはいきません。
Deceive me once, and I will forgive you; deceive me twice, and you're a double-crosser.私をだますのも一度なら許す。だが、二度私をだましたら君は詐欺師だぞ。 [ M ]
Whatever excuses he may make, I cannot forgive him.彼がどんないい訳をしようとも、私は彼を許すことはできない。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Useless knowledge is a futile burden.[JP] 何が役に立つのか 質問を許す Siegfried (1980)
The serenity of her countenance convinced me that her heart was not likely to be easily touched.[JP] 平静な表情から 簡単に心を許す人ではないと Episode #1.4 (1995)
The First Mistress said you could get up if you apologized.[JP] 大奥様がおっしゃるには 誤りを認めたら もう許すって... そろそろ 認めたらどうだ? Raise the Red Lantern (1991)
I don't care if you decided to take the kids to Attica this year.[JP] アッティカなら許す Creepshow (1982)
I think he has nothing to forgive.[JP] 僕が思 う に 許す も 許さぬ もあ り ませ ん War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
I could have forgiven a dumb brute.[JP] でも貴方を許す Troy (2004)
I shall love thee better after death.[JP] "神が許すなら 死後もさらにあなたを愛す" Be My Valentine, Charlie Brown (1975)
It's about time the police did something about cat gangs! MouseNews![JP] 一体警察はいつまで猫たちの暴走を許すのか? Cat City (1986)
I think they're using the CNP to infect your ships with some kind of computer virus which makes them susceptible to Cylon commands.[JP] ヤツ等はCNPを利用して コンピュータ・ウイルスの類を船に感染させ サイロンの命令を許すようにしている Episode #1.2 (2003)
I'll let you go now, but watch your step in the future.[JP] - 気をつけなきゃ 今回は許すが これから注意してくれ Detour (1945)
If they'd only stay awake. I wouldn't even mind if they played poker.[JP] 起きてさえいれば ポーカーだって許すのに Kansas City Confidential (1952)
I know that you and Frank were planning to disconnect me and I'm afraid that's something I cannot allow to happen.[JP] あなたとフランクは 私を切断することを計画していた 到底許すことは出来ない愚挙です 2001: A Space Odyssey (1968)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
許す[ゆるす, yurusu] erlauben, zulassen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top