ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不许

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不许-, *不许*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不许[bù xǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ, / ] not allow; must not; can't, #6,499 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No peeking.[CN] 不许偷看 Monsters, Inc. (2001)
Hey, no name calling! Guys![CN] 嘿 不许起外号 孩子们 The Author (2000)
Do not help that man![CN] 不许帮那个人! Currahee (2001)
You're only there for show.[CN] 只是叫你出场不许你发言 Enigma (2001)
You should be apologizing to me.[CN] -不许你... ... 站住! Alone Time (2000)
Don't talk to him like that.[CN] 不许这么对他说话 Robert's Divorce (2000)
- No, it's mine! - Oh.[CN] 不许动,这是我的 Monkeybone (2001)
Freeze![CN] ! 不许动! Head Over Heels (2001)
I told you two, you can't come in here anymore if you don't knock.[CN] 我告诉过你们俩, 再不敲门就不许进来了 逮着你了 Robert's Divorce (2000)
No more stories from the dark farm.[CN] 不许再说黑色农场里的故事. Head Over Heels (2001)
Absolutely. - Yes? You do not play golf.[CN] 不许打高尔夫 不许看电视 The Author (2000)
He doesn't. He just doesn't want us talking about you.[CN] 他没有,他只是不许我们提到您 D-Girl (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top