ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瑶-, *瑶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瑶, yáo, ㄧㄠˊ] precious jade
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  䍃 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 2,900

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] (jade); Yao; mother-of-pearl, #10,563 [Add to Longdo]
[qióng yáo, ㄑㄩㄥˊ ㄧㄠˊ, / ] Chiung Yao (Taiwanese writer), #26,291 [Add to Longdo]
[Yáo zú, ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ, / ] Yao people, #40,894 [Add to Longdo]
[Yáo chí, ㄧㄠˊ ㄔˊ, / ] the Jade lake on Mount Kunlun, residence of Xi Wangmu 西王母, #52,223 [Add to Longdo]
都安族自治县[Dū ān Yáo zú zì zhì xiàn, ㄉㄨ ㄢ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Du'an Yaozu autonomous county in Guangxi, #175,507 [Add to Longdo]
巴马族自治县[Bā mǎ yáo zú zì zhì xiàn, ㄅㄚ ㄇㄚˇ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Bama Yaozu autonomous county in Guangxi, #200,316 [Add to Longdo]
江华族自治县[Jiāng huá Yáo zú zì zhì xiàn, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jianghua Yaozu autonomous county in Hunan, #207,561 [Add to Longdo]
乳源族自治县[Rǔ yuán yáo zú zì zhì xiàn, ㄖㄨˇ ㄩㄢˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ruyuan Yao autonomous county in Shaoguan 韶关, Guangdong, #221,663 [Add to Longdo]
大化族自治县[Dà huà yáo zú zì zhì xiàn, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] (N) Dahua Yaozu autonomous county (county in Guangxi), #232,744 [Add to Longdo]
金秀族自治县[Jīn xiù Yáo zú zì zhì xiàn, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄡˋ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jinxiu Yaozu autonomous county in Guangxi, #241,377 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ようがん, yougan] (n) beautiful face; exquisite countenance [Add to Longdo]
[ようだい, youdai] (n) fairyland; beautiful building ornamented with gems [Add to Longdo]
[ようち, youchi] (n) beautiful pond; place where immortals live [Add to Longdo]
[ようかん, youkan] (n) your letter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Qiyao[CN] -琦 Everlasting Regret (2005)
I knew a few ladies named Qiyao[CN] 我认识好几位叫琦的小姐 Everlasting Regret (2005)
I went to bluish green precious jade villa last time[CN] 上次我去碧别墅 {\cH00FFFF}{\3cH000000}I went to bluish green precious jade villa last time Sing gei cha low (1974)
But I was most interested in taking photos of this Qiyao[CN] 可是我特别希望能够给这位琦拍照 Everlasting Regret (2005)
I make my excuses and retreat to the highland city of Baguio, where strange things happen, but in much better visibility.[CN] 我找了些接口,然后离开这里,前往高原城市 碧。 那里有些怪事,但清晰可见。 Full Circle with Michael Palin (1997)
Would you be happy[CN] 要是琦选上了 Everlasting Regret (2005)
Qiyao, we're your supporters[CN] 琦 别害怕 我们就是你的后台 Everlasting Regret (2005)
Why aren't the reporters taking photos of Qiyao?[CN] 那些记者怎么不给琦拍照呀? Everlasting Regret (2005)
Qiyao[CN] 琦 Everlasting Regret (2005)
You are just a monkey tending the Peach Garden Why would the Queen Mother invite you?[CN] 一个管桃园 的猴头 妄想去池赴会 真是做梦 Havoc in Heaven (1963)
She's my schoolmate, Wang Qiyao[CN] 她是我同学王琦 Everlasting Regret (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top