ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沟渠

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沟渠-, *沟渠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沟渠[gōu qú, ㄍㄡ ㄑㄩˊ, / ] channel; moat; irrigation canal, #34,688 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Between each lot there's a no-man's land strip... disguised by a hedge or by a ditch.[CN] 中间是无人地带 用障碍物或沟渠伪装起来 Wings of Desire (1987)
And you creep along the ditch very quietly, like...[CN] -你在沟渠里悄悄爬行 -一声气都不能吭 像... The Searchers (1956)
The area is controlled by Marines. The gully is surrounded.[CN] 这块区域已被陆战队掌控 沟渠已被包围 The War of the Worlds (1953)
You're born in the gutter. You end up in the port.[CN] 生于沟渠,死于港口 The City of Lost Children (1995)
My orders are not to go into action unless they move out of the gully.[CN] 我得到的命令是它们不离开沟渠 就按兵不动 The War of the Worlds (1953)
There's something moving in the gully.[CN] 沟渠里有动静 The War of the Worlds (1953)
Look, you pretend to kill her, I save her life... she thinks I'm a hero, ditches Buck and goes to the prom with me.[CN] 你看,你假装要杀死她, 我挽救她的生命.. 她认为我是一个英雄,沟渠巴克 并且去与我的毕业舞会。 My Boyfriend's Back (1993)
Some of them plow ditches, take out irrigation water.[CN] 还有人挖沟渠 引水灌溉 Shane (1953)
They'll come out of the gully soon. Our defences have to be ready.[CN] 他们快从沟渠里出来了 我们得赶快准备防卫 The War of the Worlds (1953)
Direct all water drainage to the farmland and let it swamp[CN] 把原来沟渠的水 引到这边庄田,灌注成低洼 Battle of the Warriors (2006)
Our enemy will poison our water source from now on we must not use any water flowing into Liang[CN] 我以为敌人会在我们的沟渠下毒 从今日开始 那些城外流进来的水源都不得食用 Battle of the Warriors (2006)
This boy died in a ditch beside one of our streets.[CN] 这男孩死在我们街道旁边的一条沟渠 In the Valley of Elah (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top