ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卢沟桥

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卢沟桥-, *卢沟桥*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卢沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, / ] Lugou bridge or Marco Polo bridge in southwest of Beijing, the scene of the incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China, #37,785 [Add to Longdo]
卢沟桥事变[Lú gōu qiáo shì biàn, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In July, 1937, an incident was manufactured whereby the Chinese appeared to fire on the Japanese.[CN] 1937年7月,(日本人)制造了一起看起来象是 中国人向日本人开火的事件(卢沟桥事变) Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
His mates sent word that there'd be a rumble on Monday at the Marco Polo Bridge.[CN] 找人带话来要跟我们茬架 时间是礼拜一 地点约在卢沟桥 In the Heat of the Sun (1994)
Ultimately, it was the Marco Polo Bridge incident in Peking that finally started the full-scale second Sino-Japanese war which lasted from 1937 to 1945.[CN] 最终 卢沟桥事件爆发 中日战争正式开始 这场战争从1937年持续到1945年 Diaoyu Islands: The Truth (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top