ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沟通

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沟通-, *沟通*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沟通[gōu tōng, ㄍㄡ ㄊㄨㄥ, / ] communicate, #2,307 [Add to Longdo]
互相沟通[hù xiāng gōu tōng, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄡ ㄊㄨㄥ, / ] inter-communication [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He still thinks he can talk to animals.[CN] 他还是以为能跟动物沟通 Doctor Dolittle (1998)
I know! How would you like to be the queen's official aide to the warrior bugs?[CN] 你要不要当皇家武士的助手 和那些战士沟通 A Bug's Life (1998)
The President has contacted the world's heads of state and every security measure is being taken.[CN] 总统已与各国领导人沟通... ...并已采取一切可能的防范措施 Contact (1997)
Now, we know for certain that your parents communicated through a series of clicks and grunts.[CN] 我们知道你们的父母是靠 发出吱吱或咕咕声来沟通的. Nightwatch (1997)
So we're at an impasse, as they say,[CN] 看起来我们无法沟通 Washington Square (1997)
Well, could you be interested in just one thing we're doing around here, maybe?[CN] 我正和我妈沟通呢! The Visit (1998)
We've been talking with our employees continually.[CN] 我们一直和雇员进行沟通 The Big One (1997)
- This is to prove to me and the world that you can actually talk to animals.[CN] 向世界证明你真的能跟动物沟通 Doctor Dolittle (1998)
Jamie, look. It's not easy, OK? I mean...[CN] 洁美,我很难和你沟通 Face/Off (1997)
But with your dog...[CN] 我是指跟狗沟通 Doctor Dolittle (1998)
I can't get through to him.[CN] 我没法跟他好好沟通 B. Monkey (1998)
"I'm writing to you, I'm talking to you..."[CN] 我想与你沟通 Eternity and a Day (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top