ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

山沟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -山沟-, *山沟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山沟[shān gōu, ㄕㄢ ㄍㄡ, / ] valley; gully; mountain region, #24,770 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a lady who throws her kid into a ravine.[CN] 我得到了一个女人谁投她的孩子到一个山沟 Deliver Us from Evil (2014)
Do you see a gully over there?[CN] 看到那边的山沟没? To Live! (2010)
We followed him down to the ravine about half a mile back.[CN] 我们跟着他下来 约半英里回到山沟 Road to Paloma (2014)
He goes into the ravine and we lost him.[CN] 他进了山沟,我们失去了他。 One Shot (2014)
He said we were just gonna go to the ravine and talk.[CN] 他说,我们只是要去 去山沟和谈话。 A Mother's Nightmare (2012)
We should be in between one of the two hills otherwise we will be crushed.[CN] 说明我们在其中一个山沟那里不然早就撞死了 是吗 Black Sea (2014)
There is a thermal in the ravine by Matthews shelter.[CN] 有一个在山沟由马修斯住所热。 One Shot (2014)
- No, we need a defilade - gully and bush.[CN] -不不,得找荒路,有林子、山沟挡着.. To Live! (2010)
Someone drop this one off In the valley.[CN] 来人 将他扔到山沟 Asura (2012)
Usually down by the ravine in the back of the diner.[CN] 通常情况下的山沟 在晚餐回来。 Megan Is Missing (2011)
Head left. The ravine empties.[CN] 左转 山沟里没人 0-8-4 (2013)
..for a trip to Amarnath or Vaishno Devi falls in the ravine?[CN] 去朝圣的巴士掉进山沟 OMG: Oh My God! (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top