Search result for

*千*

(224 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -千-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ち, chi] (n) หนึ่งพัน, จำนวนมาก
[ちば, chiba] (n name) จังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
差万別[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi vt) แตกต่างกันนานา
[せん, sen, sen , sen] (n ) พัน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[重, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] heavy, weighty; to double, to repeat
Radical: Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A burden carried for a thousand 千 miles 里,  Rank: 140
[千, qiān, ㄑㄧㄢ] thousand; many, numerous; very
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 599
[迁, qiān, ㄑㄧㄢ] to shift, to move; to transfer, to change
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,630
[歼, jiān, ㄐㄧㄢ] to annihilate, to kill off, to wipe out
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A thousand 千 corpses 歹; 千 also provides the pronunciation,  Rank: 1,815
[舌, shé, ㄕㄜˊ] tongue; bell clapper
Radical: Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictographic] A tongue 千 sticking out of a mouth 口,  Rank: 1,958
[纤, xiān, ㄒㄧㄢ] fine, delicate; tiny, minute
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 2,106
[乖, guāi, ㄍㄨㄞ] obedient, well-behaved; clever
Radical: 丿Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  北 (běi ㄅㄟˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,470
[忏, chàn, ㄔㄢˋ] to regret, to repent; confession, penitence
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,177
[阡, qiān, ㄑㄧㄢ] path; a foot-path between fields
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hill,  Rank: 5,147
[仟, qiān, ㄑㄧㄢ] one thousand; leader of one thousand men
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] people,  Rank: 5,443
[芊, qiān, ㄑㄧㄢ] luxuriant foliage
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A thousand 千 plants 艹; 千 also provides the pronunciation,  Rank: 5,642
[扦, qiān, ㄑㄧㄢ] to probe, to poke, to pierce, to pick at
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 5,757
[钎, qiān, ㄑㄧㄢ] awl; a tool for boring holes
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A metal 钅 awl 千; 千 also provides the pronunciation,  Rank: 5,894
[臿, chā, ㄔㄚ] to separate the grain from the husk
Radical: Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A mortar 臼 and pestle 千,  Rank: 8,531
[釺, qiān, ㄑㄧㄢ] awl; a tool for boring holes
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A metal 釒 awl 千; 千 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
1000円(P);[せんえん, sen'en] (n) 1000 yen; (P) [Add to Longdo]
悪事[あくじせんり, akujisenri] (exp) bad news traveling fast; ill news spreading like wildfire [Add to Longdo]
悪事里を行く[あくじせんりをいく, akujisenriwoiku] (exp) (id) (See 悪事里を走る) bad news travels fast [Add to Longdo]
悪事里を走る[あくじせんりをはしる, akujisenriwohashiru] (exp) (id) (See 悪事里) bad news travels quickly [Add to Longdo]
遺憾[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]
[いそちどり, isochidori] (n) beach plover [Add to Longdo]
一獲金;一攫[いっかくせんきん, ikkakusenkin] (n,adj-no) getting rich quick [Add to Longdo]
一騎当[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
一騎当の兵;一騎当のつわもの[いっきとうせんのつわもの, ikkitousennotsuwamono] (n) great warrior [Add to Longdo]
一刻[いっこくせんきん, ikkokusenkin] (exp) every moment is precious; time is money; precious time [Add to Longdo]
一字[いちじせんきん, ichijisenkin] (n) word of great value [Add to Longdo]
一笑[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman [Add to Longdo]
一人当[いちにんとうせん;いちにんとうぜん, ichinintousen ; ichinintouzen] (n) being a match for a thousand [Add to Longdo]
[いっせん, issen] (n) 1,000; one thousand; (P) [Add to Longdo]
一諾[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost [Add to Longdo]
一日[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一望[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse [Add to Longdo]
一擲[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat [Add to Longdo]
一攫金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke [Add to Longdo]
一瀉[いっしゃせんり, isshasenri] (n) one swift effort; rush through one's work; fast-talking, writing, etc. [Add to Longdo]
羽白小[はじろこちどり;ハジロコチドリ, hajirokochidori ; hajirokochidori] (n) (uk) ringed plover (Charadrius hiaticula) [Add to Longdo]
迂闊[うかつせんばん, ukatsusenban] (adj-na) very careless; quite thoughtless [Add to Longdo]
[つばめちどり, tsubamechidori] (n) small Indian pratincole (bird) (Glareola lactea); large Indian pratincole (Glareola maldivarus) [Add to Longdo]
[なんぜん, nanzen] (n) many thousands; (P) [Add to Longdo]
[あたいせんきん, ataisenkin] (adj-no) priceless; invaluable [Add to Longdo]
[うみせんやません, umisenyamasen] (n,adj-no) sly old dog; old fox [Add to Longdo]
樺太島交換条約;樺太・島交換条約[からふとちしまこうかんじょうやく;からふと・ちしまこうかんじょうやく(樺太・島交換条約), karafutochishimakoukanjouyaku ; karafuto . chishimakoukanjouyaku ( karafuto . sen s] (n) Treaty of Saint Petersburg (1875); Russo-Japanese treaty in which Japan exchanged Sakhalin for the Kuril Islands [Add to Longdo]
奇怪[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n,adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous [Add to Longdo]
[いくせん, ikusen] (n) thousands [Add to Longdo]
と云う人[いくせんというひと, ikusentoiuhito] (n) thousands of people [Add to Longdo]
義経本桜[よしつねせんぼんざくら, yoshitsunesenbonzakura] (n) Yoshitsune Senbonzakura (kabuki play) [Add to Longdo]
愚者も慮に一得[ぐしゃもせんりょにいっとく, gushamosenryoniittoku] (exp) (See 愚者一得) Even fools can give good counsel. [Add to Longdo]
[むらちどり, murachidori] (n) flocking plovers; flock of plovers [Add to Longdo]
根笹;里竹[ねざさ, nezasa] (n) dwarf bamboo (varieties that thrive in western Japan) [Add to Longdo]
[さんぜん, sanzen] (n) (1) 3000; (2) many; (P) [Add to Longdo]
世界[さんぜんせかい, sanzensekai] (n) the whole world; the universe [Add to Longdo]
[よんせん, yonsen] (n) four thousand; (P) [Add to Longdo]
至福[しふくせんねん, shifukusennen] (n) millennium [Add to Longdo]
失敬[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
失礼[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
手形鳥;手型[てがたちどり;テガタチドリ, tegatachidori ; tegatachidori] (n) (uk) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea) [Add to Longdo]
[こちどり;コチドリ, kochidori ; kochidori] (n) (uk) little ringed plover (Charadrius dubius) [Add to Longdo]
笑顔[えがおせんりょう, egaosenryou] (n) beautiful smile; there being a great charm about one's smile [Add to Longdo]
笑止[しょうしせんばん, shoushisenban] (adj-na,n) highly ridiculous; quite absurd [Add to Longdo]
食いちぎる;食い切る;食切る[くいちぎる, kuichigiru] (v5r,vt) to bite off [Add to Longdo]
心外[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable [Add to Longdo]
[はりせんぼん;ハリセンボン, harisenbon ; harisenbon] (n) porcupinefish; balloonfish [Add to Longdo]
[すうせん, suusen] (n) thousands [Add to Longdo]
[いしちどり;イシチドリ, ishichidori ; ishichidori] (n) (uk) stone curlew; thick-knee (Burhinus oedicnemus) [Add to Longdo]
[せん(P);ち, sen (P); chi] (num) 1,000; thousand; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ qiān, ㄐㄧˇ ㄑㄧㄢ, / ] several thousand, #7,346 [Add to Longdo]
[qiān wǎ, ㄑㄧㄢ ㄨㄚˇ, ] kilowatt (unit of electric power), #8,218 [Add to Longdo]
方百计[qiān fāng bǎi jì, ㄑㄧㄢ ㄈㄤ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. thousand ways, a hundred plans (成语 saw); by every possible means, #9,953 [Add to Longdo]
[qiān kè, ㄑㄧㄢ ㄎㄜˋ, ] kilogram, #13,775 [Add to Longdo]
上万[chéng qiān shàng wàn, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, / ] by the thousands and tens of thousands, #14,535 [Add to Longdo]
[qiān mǐ, ㄑㄧㄢ ㄇㄧˇ, ] kilometer, #17,210 [Add to Longdo]
[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter, #18,555 [Add to Longdo]
家万户[qiān jiā wàn hù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] (saying) every family, #21,136 [Add to Longdo]
辛万苦[qiān xīn wàn kǔ, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ, / ] untold hardships (set phrase), #26,870 [Add to Longdo]
[qiū qiān, ㄑㄧㄡ ㄑㄧㄢ, / ] swing; seesaw; trapeze, #27,488 [Add to Longdo]
军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men, #27,795 [Add to Longdo]
岛湖[Qiān dǎo hú, ㄑㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ, / ] Qiandao Lake, #28,650 [Add to Longdo]
篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, ] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all, #30,146 [Add to Longdo]
丝万缕[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] linked in countless ways, #31,568 [Add to Longdo]
载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, / ] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon, #32,163 [Add to Longdo]
差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] manifold diversity, #35,975 [Add to Longdo]
成百上[chéng bǎi shàng qiān, ㄔㄥˊ ㄅㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧㄢ, ] hundreds; a large number; lit. by the hundreds and thousands, #36,529 [Add to Longdo]
万水[wàn shuǐ qiān shān, ㄨㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧㄢ ㄕㄢ, / ] ten thousand crags and torrents (成语 saw); the trials and tribulations of a long journey; a long and difficult road, #38,824 [Add to Longdo]
奇百怪[qiān qí bǎi guài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧˊ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄞˋ, ] fantastic oddities of every description (成语 saw), #39,900 [Add to Longdo]
张大[Zhāng Dà qiān, ㄓㄤ ㄉㄚˋ ㄑㄧㄢ, / ] Zhang Daqian, #42,941 [Add to Longdo]
钧一发[qiān jūn yī fā, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄧ ㄈㄚ, / ] a thousand pounds hangs by a thread (成语 saw); imminent peril; a matter of life or death, #44,815 [Add to Longdo]
一掷[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant, #45,537 [Add to Longdo]
真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view, #45,555 [Add to Longdo]
[Qiān yè, ㄑㄧㄢ ㄧㄝˋ, / ] Chiba, Japanese prefecture just to the East of Tokyo, #47,016 [Add to Longdo]
[qiān kǎ, ㄑㄧㄢ ㄎㄚˇ, ] kilocalorie (Kcal), #47,355 [Add to Longdo]
头万绪[qiān tóu wàn xù, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˊ ㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, / ] plethora of things to tackle; multitude of loose ends; very complicated; chaotic, #50,401 [Add to Longdo]
斤顶[qiān jīn dǐng, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, / ] jack (for lifting weight), #50,651 [Add to Longdo]
不远[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance, #53,594 [Add to Longdo]
里眼[qiān lǐ yǎn, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄧㄢˇ, / ] clairvoyance, #60,701 [Add to Longdo]
岛群岛[qiān dǎo qún dǎo, ㄑㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Kuril islands (chain between Kamchatka and Hokkaido); same as 庫頁島|库页岛, #63,669 [Add to Longdo]
秋万代[qiān qiū wàn dài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡ ㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] throughout the ages, #65,212 [Add to Longdo]
一诺[yī nuò qiān jīn, ㄧ ㄋㄨㄛˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] a promise worth one thousand in gold (成语 saw); a promise that must be kept, #68,424 [Add to Longdo]
叶县[Qiān yè xiàn, ㄑㄧㄢ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Chiba Prefecture, #74,624 [Add to Longdo]
横扫[héng sǎo qiān jūn, ㄏㄥˊ ㄙㄠˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ, / ] total annihilation, #77,111 [Add to Longdo]
一失足成古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow., #77,592 [Add to Longdo]
金难买[qiān jīn nán mǎi, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄇㄞˇ, / ] can't be bought for one thousand in gold (成语 saw), #78,156 [Add to Longdo]
[qiān hè, ㄑㄧㄢ ㄏㄜˋ, ] kilohertz, #123,004 [Add to Longdo]
百孔[bǎi kǒng qiān chuāng, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄢ ㄔㄨㄤ, / ] riddled with gaping wounds; afflicted with all ills, #131,265 [Add to Longdo]
[Qiān yáng, ㄑㄧㄢ ㄧㄤˊ, / ] (N) Qianyang (place in Shaanxi), #139,504 [Add to Longdo]
里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, / ] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it, #161,374 [Add to Longdo]
[qiān zhōu, ㄑㄧㄢ ㄓㄡ, ] kilohertz; kHz, #180,402 [Add to Longdo]
转战[zhuǎn zhàn qiān lǐ, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄢˋ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] fighting everywhere over a thousand miles (成语 saw); constant fighting across the country; never-ending struggle, #201,131 [Add to Longdo]
金一诺[qiān jīn yī nuò, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄧ ㄋㄨㄛˋ, / ] a promise worth one thousand in gold (成语 saw); a promise that must be kept, #207,418 [Add to Longdo]
金一掷[qiān jīn yī zhì, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄧ ㄓˋ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant, #331,293 [Add to Longdo]
秤砣虽小压[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);, #800,950 [Add to Longdo]
[yī qiān, ㄧ ㄑㄧㄢ, ] one thousand [Add to Longdo]
七百万[yī qiān qī bǎi wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seventeen million [Add to Longdo]
[yī qiān dūn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] 1000 tons [Add to Longdo]
四百二十九[yī qiān sì bǎi èr shí jiǔ, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˇ, ] 1429 [Add to Longdo]
四百亿[yī qiān sì bǎi yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 140 billion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How much did it cost?" "It cost me a thousand yen."「それはいくらかかりましたか」「円かかりました」
Chizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."「鶴は年生きるのよ」とチズコは言った。 [F]
Five thousand dollars is a large sum of money.ドルというのは、多額なお金だ。
Ten million yen will be ample for the project.万円あればその計画には十分だろう。
Five thousand yen is enough to buy this dictionary.円あればこの辞書を買うのに十分だ。
That inn is 5,000 yen a night, meals excluded.あの民宿なら、素泊まり5円だよ。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
I can hardly wait till I see you.あなたのお帰りを一日秋の思いでお待ちしています。
That restaurant prepares two thousand meals every day.あのレストランは毎日二食じゅんびしている。
At last a chance in a million arrived.いよいよ載一遇のチャンスがめぐってきた。
You always ask me to join your team because you need one more guy. Come on - just once I'd like you to say it's because I alone am worth ten of them - even if it is a lie.いつも、いつも員数合わせなどと言われないで、たまには嘘でも良いから一騎当の兵と言ってほしいよ。
Two thousand people fit into this hall.このホールには人が二人入れる。
Ken was fined 7,000 yen for speeding.ケンはスピード違反で7円の罰金を科された。
How does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?おまえはどうして、百匹のねこ、匹のねこ、百万匹、一億、一兆匹のねこといっしょに、食べられてしまわなかったのだね。?
Gangsters robbed a bank of thousands of dollars.ギャングたちは銀行から数ドルを奪った。
This hall is capable of holding 2,000 people.このホールは2人の収容能力がある。
The population of the country is roughly estimated at 50,000,000.この国の人口は概算5万に達する。
This machine cranks out a thousand screws an hour.この機械は1時間に個のねじを製造する。
This hotel has accommodations for 1000 guests.このホテルは人を収容する設備がある。
This hotel can accommodate over 1,000 guests.このホテルは人以上の客が収容できる。
The figures in this table are shown in thousands.この表の数値は単位で示されている。
Can you break this thousand-yen bill?この円札をくずしてくれませんか。
This book costs 3000 yen.この本は三円する。
There records are 2,000 yen each.これらのレコードは1枚2円です。
This is the opportunity of my life.これは私の生涯にとって載一遇の機会です。
This is five thousand yen in the Japanese Yen.これは日本円で五円です。
The mountain is 2000 meters above sea level.そのやまは海抜2メートルだ。
About 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.これらの内の約1万4人が、通例、センターコートへの入場券を持っている。
About 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.ディール市内およびその周辺には約2万7人が住んでいますが、町の中心部は小さく、そこはいかにも小さな町の感じです。
There are 2,000 students in the school.その学校には二人の学生が在学している。
The car cost $5000 and did not run well at that.その車は五ドルもしたが、それにもかかわらず、まともに走らなかった。
It was the first of the one thousand cranes that Sadako had to make.その鶴は、禎子が折らなければならない羽鶴の最初の一羽だった。
You can't buy it under 1,000 yen.それは円以下では買えません。
Thousands of people died during the plague.その疫病が流行して何人もの人々が死んだ。
The business brings him in 8000 dollars a year.その仕事で彼は年間8ドル稼ぐ。
Several thousand people were deprived of transportation by the accident.その事故で数人の足が奪われた。
That's 3000 yen altogether.それは全部で三円です。
Just 1,000 yen.たった円。
Make a handsome profit of one thousand dollars.たんまりドル儲ける。
What were the balls made of? Thousands of years ago, the Egyptians made balls out of soft leather or cloth.ボールは何でできていたのでしょう。何年も前には、エジプト人はボールを柔らかい革か布で作っていました。
I have one thousand dollars in travelers' checks and five hundred in cash.トラベラーズチェックでドル、現金で五百ドルです。
The hall could seat a thousand people before it was partitioned.ホールは仕切りを設ける前は人収容できた。
Suppose you had ten million yen, what would you do?もし、君が1万円もっていたとしたらどうするだろう。 [M]
Pocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.ポケットの計算機は靴下と同じくらい安く買え、また、鉛筆や消しゴムと同じくらい、何人というイギリスの学童にとっては生活に不可欠のものである。
Thousands of lives will be at stake if emergency food does not arrive there within a few days.もし緊急用食料が数日中にそこに到達しなければ、何人もの命が危険になるだろう。
Within every man are thousands.一人の個人の中に幾ものことなった人間がいる。
If a sick person folds one thousand paper cranes, her wish will come true.もし病気の人が羽の鶴を折ると、その人の願いが叶うの。
Yugoslavia says it's not responsible for the actions of Serbian militias in Bosnia which have killed thousands, ruined cities and turned 1.3 million people into refugees over the last three months.ユーゴスラビアは、過去3ヶ月にわたって数人を殺害し、諸都市を破壊して、130万人を難民へと追いやったボスニアのセルビア人武装勢力の行動は、同国の責任ではないとしています。
Well they say bad news travels fast.悪事里を走るって言うからね。
Malicious gossip spreads like wildfire. I guess that's why they say bad news travels fast.悪事里を走るって言うだろう。悪い噂はアッという間に広まっちゃうのさ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
that by keeping quiet, you're putting thousands of American lives in danger.[JA] あなたは何もの 危険なアメリカ人の生活。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
We're counting the days since what?[CN] 幾年來,我們都像這樣 Louis C.K. 2017 (2017)
IS[CN] 淑熙 万不要出来 The Villainess (2017)
I've lived here a bit over three years.[CN] 率领手观音 林金财 冷面吃心鬼 李秀才等好汉 The Village of No Return (2017)
But, you know what?[CN] 一 Values (2017)
They pay me one million yen a month in rent.[CN] 字幕翻译: 汪 Disbanded (2017)
I mean, I've been to Johannesburg, and Olympia, Washington, in the United States and there are cooling towers in the middle of town.[CN] 全球需要一萬五個核電廠 才夠供應用量 Earth Is a Hot Mess (2017)
Over a million views on youtube,[JA] YouTubeやCNNで1万以上の The Flag House (2017)
4,000 bushels, my lady.[JA] 四ブッシェルです The Queen's Justice (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[CN] 字幕翻译: 汪 Appeal (2017)
What should I do?[CN] 我以为只要给小武一万的封口费 应该就没事了 Choices (2017)
I only yield to seniors and children.[CN] 万不能叫乌云再复活了 The Village of No Return (2017)
Even on the final page of the novel, we never learn the names of the characters.[JA] (葉) 小説はそのまま 最終ページを迎え 登場人物の名前すら 分からずに終わります Appeal (2017)
The palace's 3000 beauties.[JA] 後宮の美女 3 Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
-Nope. Doesn't exist.[CN] 我決定請托瑞瓦德來替我解惑 (飛行員 托瑞瓦德) 有超過一萬一小時飛行經驗的 商用駕駛員 Malarkey! (2017)
During the same period, about 15,000 major military conflicts.[JA] _BAR__BAR__BAR__BAR_ 同期間に 1万5の軍事衝突 _BAR__BAR__BAR__BAR_ Attraction (2017)
Minami Shirakawa's life... was worth only ten million yen.[JA] 白川美波の命は たったの1万円だったんですよ Confrontation (2017)
So, you're not sure what to do with your life now.[JA] (葉(ちば)) どう生きていけばいいのか 分からないか... Confrontation (2017)
Thousands.[JA] 数です Eastwatch (2017)
It's not magic, people. It's...[CN] 大家萬別這樣 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
They pay me one million yen a month in rent.[CN] 字幕翻译: 汪 Affection (2017)
-Who paid for it?[CN] 怎麼讓一億七多萬人接種疫苗的? Do Some Shots, Save the World (2017)
I'd like to say something about that.[CN] 叶老师 虽然还没问过委员长您的意见 不过在审查会开始之前 Appeal (2017)
Not wanting a vaccine, uh, was a ridiculous idea to them.[CN] 一億七萬人,四捨五入的話 Do Some Shots, Save the World (2017)
He's treated completely differently than Shin.[CN] 人有百种... Values (2017)
I believe that is the fairest judgment possible.[CN] 叶老师都这么说了 Appeal (2017)
Some live for a thousand years.[JA] いくつかは何年も生きています。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Yes. Mr. Hanaki.[JA] (葉)ああ〜 花木さんね Appeal (2017)
I'll admit, she's an amateur, but she's read hundreds of times more novels than we have.[JA] (葉) まあ 確かに彼女は素人ですが 我々の何倍もの小説を 読んでますよ Appeal (2017)
And if it wasn't for boxing, I'd, more than likely...[CN] 在这个城市里 让一个孩子在监狱里待一年 需要六万七美元 这是很疯狂的事 CounterPunch (2017)
In the near future, the whole world will know the name Shin Michima.[CN] 从名气、销售量、预约状况 还有数据看来 初版的三本就很足够了 Appeal (2017)
He's not trying to turn a couple thousand.[JA] 数人は超えるぞ Resident Evil: Vendetta (2017)
-Yes.[JA] (葉)ええ Appeal (2017)
And thousands of years before that, during the Long Night, we can forgive them for thinking it truly was the end.[JA] そしてその何年も前 長き夜の間中 それが世界の終わりだと思った事は責められない Dragonstone (2017)
I understand whoever wins could launch a dynasty that lasts a thousand years.[JA] それが誰であろうと 勝者が今後年続く王朝を築き上げる事はわかる Dragonstone (2017)
If you insist so strongly, Mr. Chiba.[JA] (高村) 葉先生が そこまでおっしゃるなら... Appeal (2017)
I'd like to say something about that.[JA] (葉) まあ そのことなんですけどね Appeal (2017)
Even on the final page of the novel, we never learn the names of the characters.[CN] 初版虽然是从三本开始 但因为获奖了 就决定紧急再版二十万本 Appeal (2017)
Love you. - Love you, too.[CN] 你会有上个问题 Divide and Conquer (2017)
Don't get a puppy... from those horrible people who professionally raise dogs carefully.[CN] 我找來一隻狗,那是天大的錯誤 我不該萬不該給他們那隻狗 Louis C.K. 2017 (2017)
Mr. Chiba, though you're the chairman, we've basically decided without you that the winner will be Yuzu Hanaki.[JA] (大貫(おおぬき))葉先生 委員長を差し置いてなんですが 選考会を前に 花木ゆずで 決まってしまいそうですよ Appeal (2017)
And there are literally thousands of exit points.[JA] 文字通り 何もの出口がある 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
So here I am, with a thousand ships and two good hands.[JA] だからここにいる 何の船と共に この二つを手を携えて Dragonstone (2017)
How about it, everyone?[JA] (葉)皆さん どうでしょう Appeal (2017)
This is a suicide play, but we are doing this to save thousands of others.[JA] これは自殺行為であり , 私たちはこれをやっています 何もの人を救う。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
That was supposed to be the end of it.[JA] 1万払って 終わるはずだったんです Choices (2017)
We will not take back the prize.[JA] (葉(ちば)) 賞の取り消しなんてしませんよ Affection (2017)
Glover has 500 men, Royce has 2,000.[JA] グラバーは五百の兵 ロイスは二の兵 Eastwatch (2017)
I'm sorry for being late.[JA] (葉(ちば)) 申し訳ない 遅れてしまいました Appeal (2017)
All eight million of us?[JA] 8万人の国民だよ? A Flash of Light (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ち, chi] tausend [Add to Longdo]
円札[せんえんさつ, sen'ensatsu] 1000-Yen-Schein [Add to Longdo]
[ちば, chiba] (Praefektur_oestlich_von_Tokyo) [Add to Longdo]
[せんり, senri] tausend_RI, (grosse) Entfernung [Add to Longdo]
里眼[せんりがん, senrigan] Hellsehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top