Search result for

*千*

(224 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-千-, *千*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ち, chi] (n) หนึ่งพัน, จำนวนมาก
[ちば, chiba] (n name) จังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
差万別[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi vt) แตกต่างกันนานา
[せん, sen, sen , sen] (n ) พัน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乖, guāi, ㄍㄨㄞ] obedient, well-behaved; clever
Radical: 丿Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  北 (běi ㄅㄟˇ) 
Etymology: []
[仟, qiān, ㄑㄧㄢ] one thousand; leader of one thousand men
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] people
[千, qiān, ㄑㄧㄢ] thousand; many, numerous; very
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: []
[忏, chàn, ㄔㄢˋ] to regret, to repent; confession, penitence
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[扦, qiān, ㄑㄧㄢ] to probe, to poke, to pierce, to pick at
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[歼, jiān, ㄐㄧㄢ] to annihilate, to kill off, to wipe out
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A thousand 千 corpses 歹; 千 also provides the pronunciation
[纤, xiān, ㄒㄧㄢ] fine, delicate; tiny, minute
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] silk
[臿, chā, ㄔㄚ] to separate the grain from the husk
Radical: Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A mortar 臼 and pestle 千
[舌, shé, ㄕㄜˊ] tongue; bell clapper
Radical: Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictographic] A tongue 千 sticking out of a mouth 口
[芊, qiān, ㄑㄧㄢ] luxuriant foliage
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A thousand 千 plants 艹; 千 also provides the pronunciation
[迁, qiān, ㄑㄧㄢ] to shift, to move; to transfer, to change
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[重, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] heavy, weighty; to double, to repeat
Radical: Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A burden carried for a thousand 千 miles 里
[釺, qiān, ㄑㄧㄢ] awl; a tool for boring holes
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A metal 釒 awl 千; 千 also provides the pronunciation
[钎, qiān, ㄑㄧㄢ] awl; a tool for boring holes
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A metal 钅 awl 千; 千 also provides the pronunciation
[阡, qiān, ㄑㄧㄢ] path; a foot-path between fields
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hill

Japanese-English: EDICT Dictionary
1000円(P);[せんえん, sen'en] (n) 1000 yen; (P) [Add to Longdo]
悪事[あくじせんり, akujisenri] (exp) bad news traveling fast; ill news spreading like wildfire [Add to Longdo]
悪事里を行く[あくじせんりをいく, akujisenriwoiku] (exp) (id) (See 悪事里を走る) bad news travels fast [Add to Longdo]
悪事里を走る[あくじせんりをはしる, akujisenriwohashiru] (exp) (id) (See 悪事里) bad news travels quickly [Add to Longdo]
遺憾[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]
[いそちどり, isochidori] (n) beach plover [Add to Longdo]
一獲金;一攫[いっかくせんきん, ikkakusenkin] (n,adj-no) getting rich quick [Add to Longdo]
一騎当[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
一騎当の兵;一騎当のつわもの[いっきとうせんのつわもの, ikkitousennotsuwamono] (n) great warrior [Add to Longdo]
一刻[いっこくせんきん, ikkokusenkin] (exp) every moment is precious; time is money; precious time [Add to Longdo]
一字[いちじせんきん, ichijisenkin] (n) word of great value [Add to Longdo]
一笑[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman [Add to Longdo]
一人当[いちにんとうせん;いちにんとうぜん, ichinintousen ; ichinintouzen] (n) being a match for a thousand [Add to Longdo]
[いっせん, issen] (n) 1,000; one thousand; (P) [Add to Longdo]
一諾[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost [Add to Longdo]
一日[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一望[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse [Add to Longdo]
一擲[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat [Add to Longdo]
一攫金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke [Add to Longdo]
一瀉[いっしゃせんり, isshasenri] (n) one swift effort; rush through one's work; fast-talking, writing, etc. [Add to Longdo]
羽白小[はじろこちどり;ハジロコチドリ, hajirokochidori ; hajirokochidori] (n) (uk) ringed plover (Charadrius hiaticula) [Add to Longdo]
迂闊[うかつせんばん, ukatsusenban] (adj-na) very careless; quite thoughtless [Add to Longdo]
[つばめちどり, tsubamechidori] (n) small Indian pratincole (bird) (Glareola lactea); large Indian pratincole (Glareola maldivarus) [Add to Longdo]
[なんぜん, nanzen] (n) many thousands; (P) [Add to Longdo]
[あたいせんきん, ataisenkin] (adj-no) priceless; invaluable [Add to Longdo]
[うみせんやません, umisenyamasen] (n,adj-no) sly old dog; old fox [Add to Longdo]
樺太島交換条約;樺太・島交換条約[からふとちしまこうかんじょうやく;からふと・ちしまこうかんじょうやく(樺太・島交換条約), karafutochishimakoukanjouyaku ; karafuto . chishimakoukanjouyaku ( karafuto . sen s] (n) Treaty of Saint Petersburg (1875); Russo-Japanese treaty in which Japan exchanged Sakhalin for the Kuril Islands [Add to Longdo]
奇怪[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n,adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous [Add to Longdo]
[いくせん, ikusen] (n) thousands [Add to Longdo]
と云う人[いくせんというひと, ikusentoiuhito] (n) thousands of people [Add to Longdo]
義経本桜[よしつねせんぼんざくら, yoshitsunesenbonzakura] (n) Yoshitsune Senbonzakura (kabuki play) [Add to Longdo]
愚者も慮に一得[ぐしゃもせんりょにいっとく, gushamosenryoniittoku] (exp) (See 愚者一得) Even fools can give good counsel. [Add to Longdo]
[むらちどり, murachidori] (n) flocking plovers; flock of plovers [Add to Longdo]
根笹;里竹[ねざさ, nezasa] (n) dwarf bamboo (varieties that thrive in western Japan) [Add to Longdo]
[さんぜん, sanzen] (n) (1) 3000; (2) many; (P) [Add to Longdo]
世界[さんぜんせかい, sanzensekai] (n) the whole world; the universe [Add to Longdo]
[よんせん, yonsen] (n) four thousand; (P) [Add to Longdo]
至福[しふくせんねん, shifukusennen] (n) millennium [Add to Longdo]
失敬[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
失礼[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
手形鳥;手型[てがたちどり;テガタチドリ, tegatachidori ; tegatachidori] (n) (uk) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea) [Add to Longdo]
[こちどり;コチドリ, kochidori ; kochidori] (n) (uk) little ringed plover (Charadrius dubius) [Add to Longdo]
笑顔[えがおせんりょう, egaosenryou] (n) beautiful smile; there being a great charm about one's smile [Add to Longdo]
笑止[しょうしせんばん, shoushisenban] (adj-na,n) highly ridiculous; quite absurd [Add to Longdo]
食いちぎる;食い切る;食切る[くいちぎる, kuichigiru] (v5r,vt) to bite off [Add to Longdo]
心外[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable [Add to Longdo]
[はりせんぼん;ハリセンボン, harisenbon ; harisenbon] (n) porcupinefish; balloonfish [Add to Longdo]
[すうせん, suusen] (n) thousands [Add to Longdo]
[いしちどり;イシチドリ, ishichidori ; ishichidori] (n) (uk) stone curlew; thick-knee (Burhinus oedicnemus) [Add to Longdo]
[せん(P);ち, sen (P); chi] (num) 1,000; thousand; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「それはいくらかかりましたか」「円かかりました」"How much did it cost?" "It cost me a thousand yen."
「鶴は年生きるのよ」とチズコは言った。 [F]Chizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."
万円あればその計画には十分だろう。Ten million yen will be ample for the project.
ドルというのは、多額なお金だ。Five thousand dollars is a large sum of money.
円あればこの辞書を買うのに十分だ。Five thousand yen is enough to buy this dictionary.
あいつは海だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
あなたのお帰りを一日秋の思いでお待ちしています。I can hardly wait till I see you.
あのレストランは毎日二食じゅんびしている。That restaurant prepares two thousand meals every day.
あの民宿なら、素泊まり5円だよ。That inn is 5,000 yen a night, meals excluded.
いつも、いつも員数合わせなどと言われないで、たまには嘘でも良いから一騎当の兵と言ってほしいよ。You always ask me to join your team because you need one more guy. Come on - just once I'd like you to say it's because I alone am worth ten of them - even if it is a lie.
いよいよ載一遇のチャンスがめぐってきた。At last a chance in a million arrived.
おまえはどうして、百匹のねこ、匹のねこ、百万匹、一億、一兆匹のねこといっしょに、食べられてしまわなかったのだね。?How does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?
ギャングたちは銀行から数ドルを奪った。Gangsters robbed a bank of thousands of dollars.
ケンはスピード違反で7円の罰金を科された。Ken was fined 7,000 yen for speeding.
このホールには人が二人入れる。Two thousand people fit into this hall.
このホールは2人の収容能力がある。This hall is capable of holding 2,000 people.
このホテルは人を収容する設備がある。This hotel has accommodations for 1000 guests.
このホテルは人以上の客が収容できる。This hotel can accommodate over 1,000 guests.
この機械は1時間に個のねじを製造する。This machine cranks out a thousand screws an hour.
この国の人口は概算5万に達する。The population of the country is roughly estimated at 50,000,000.
この円札をくずしてくれませんか。Can you break this thousand-yen bill?
この表の数値は単位で示されている。The figures in this table are shown in thousands.
この本は三円する。This book costs 3000 yen.
これは私の生涯にとって載一遇の機会です。This is the opportunity of my life.
これは日本円で五円です。This is five thousand yen in the Japanese Yen.
これらのレコードは1枚2円です。There records are 2,000 yen each.
これらの内の約1万4人が、通例、センターコートへの入場券を持っている。About 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
そのやまは海抜2メートルだ。The mountain is 2000 meters above sea level.
その疫病が流行して何人もの人々が死んだ。Thousands of people died during the plague.
その学校には二人の学生が在学している。There are 2,000 students in the school.
その仕事で彼は年間8ドル稼ぐ。The business brings him in 8000 dollars a year.
その事故で数人の足が奪われた。Several thousand people were deprived of transportation by the accident.
その車は五ドルもしたが、それにもかかわらず、まともに走らなかった。The car cost $5000 and did not run well at that.
その鶴は、禎子が折らなければならない羽鶴の最初の一羽だった。It was the first of the one thousand cranes that Sadako had to make.
それは円以下では買えません。You can't buy it under 1,000 yen.
それは全部で三円です。That's 3000 yen altogether.
たった円。Just 1,000 yen.
たんまりドル儲ける。Make a handsome profit of one thousand dollars.
ディール市内およびその周辺には約2万7人が住んでいますが、町の中心部は小さく、そこはいかにも小さな町の感じです。About 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
トラベラーズチェックでドル、現金で五百ドルです。I have one thousand dollars in travelers' checks and five hundred in cash.
ボールは何でできていたのでしょう。何年も前には、エジプト人はボールを柔らかい革か布で作っていました。What were the balls made of? Thousands of years ago, the Egyptians made balls out of soft leather or cloth.
ホールは仕切りを設ける前は人収容できた。The hall could seat a thousand people before it was partitioned.
ポケットの計算機は靴下と同じくらい安く買え、また、鉛筆や消しゴムと同じくらい、何人というイギリスの学童にとっては生活に不可欠のものである。Pocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.
もし、君が1万円もっていたとしたらどうするだろう。 [M]Suppose you had ten million yen, what would you do?
もし緊急用食料が数日中にそこに到達しなければ、何人もの命が危険になるだろう。Thousands of lives will be at stake if emergency food does not arrive there within a few days.
もし病気の人が羽の鶴を折ると、その人の願いが叶うの。If a sick person folds one thousand paper cranes, her wish will come true.
ユーゴスラビアは、過去3ヶ月にわたって数人を殺害し、諸都市を破壊して、130万人を難民へと追いやったボスニアのセルビア人武装勢力の行動は、同国の責任ではないとしています。Yugoslavia says it's not responsible for the actions of Serbian militias in Bosnia which have killed thousands, ruined cities and turned 1.3 million people into refugees over the last three months.
悪事里を走るって言うからね。Well they say bad news travels fast.
悪事里を走るって言うだろう。悪い噂はアッという間に広まっちゃうのさ。Malicious gossip spreads like wildfire. I guess that's why they say bad news travels fast.
一口に英会話教材といっても、差万別だ。They all get lumped together as English texts. But in fact these books are extremely varied and wide-ranging.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
One race, 38 grand.あるレースに 3万8ドル賭けて... Detour (1945)
In short the businesses they occupy me a lot of time.どの劇に 出演してるの? - 今夜が秋楽だったやつ - どっちの劇? Scarlet Street (1945)
- Three or four thousand. Caray!- 4・5ドルさ Scarlet Street (1945)
It's not enough. The stuff you've got of mine is worth thousands.足りん 俺の機械で 何ドルも儲けたろ He Walked by Night (1948)
There must be thousands here. Yeah, probably 100,000.ドルもあるわ Too Late for Tears (1949)
I made 27 grand last year selling' marmalade.去年は2万7ドル売った 12 Angry Men (1957)
- He gets $5,000 on delivery.- 駄賃は5ドルだ Purple Noon (1960)
- $5,000?- 5ドルだって? Purple Noon (1960)
I can even see my $5,000 in your dad's pocket.君のパパのポケットの 5ドルが待ってるし Purple Noon (1960)
At 618 lire to the dollar, that makes 927,000 lire.1ドルで618リラで - 92万7リラになります Purple Noon (1960)
Maybe your dad would give me the $5,000.君のおやじさんは 僕に5ドルくれる Purple Noon (1960)
I won't go back to San Francisco and he won't get his $5,000."だが俺がサンフランシスコへ帰らなきゃ 5ドルは入らない" Purple Noon (1960)
Even $5,000 doesn't interest me.ドルでも少ない Purple Noon (1960)
- I'd like10 million lire.- 1万リラを Purple Noon (1960)
-10 million lire?- 1万リラですか? Purple Noon (1960)
Does that look like $ 17,000 to you?1万7ドルくらいかな? Grand Prix (1966)
Just my friends.音もd代 Soylent Green (1973)
Somebody's been dumping thousands of tons of water from the city's reservoirs, and we're supposed to be in the middle of a drought.誰かが水を 何トンも捨ててる 市の貯水池から それで干魃と偽ってる Chinatown (1974)
Dumping thousands of gallons of water down the toilet during a drought...トンもの水が 捨てられてる この干魃の時に... Chinatown (1974)
Bunch of damn fools. They paid $5,000 apiece towards the sheriff's re-election.保安官の再選に 5ドルもバラ撒いとる Chinatown (1974)
In the last three months,この3ヶ月で ロバート・ノックスが 7エーカーを買い Chinatown (1974)
Robert Knox has bought 7,000 acres,エマ・ディルが1万2 Chinatown (1974)
Emma Dill, 12,000,クラレンス・スピアが5 Chinatown (1974)
Clarence Speer, 5,000, and Jasper Lamar Crabb, 25,000 acres.ジャスパー・ラマー・クラブが 2万5エーカー ジャスパー・ラマー・クラブ? Chinatown (1974)
About 30 million more than they paid for it.軽く3万ドルは稼げます Chinatown (1974)
Over 10 million?万ドル以上? Chinatown (1974)
$15,000, that's why I decided to have you with me.1万5だ だから付き添ってほしい Farewell, My Lovely (1975)
'I stopped twice to find out if Tommy Ray had returned. 'He hadn't. ' Here's your fee and the 15,000 we discussed.2回も電話したが トミーは帰ってなかった 君の費用と 例の1万5だ 先のバリケードの傍で 取り引きする 後ろに乗って伏せてろ Farewell, My Lovely (1975)
- What happened to the $15,000?- 彼が持ってた1万5は? Farewell, My Lovely (1975)
We drove to the woods, I shot him, buried the $15,000, drove to his place, walked 15 miles back, knocked myself out and called the police.だから彼を殺して 1万5を埋め― 車を彼の家に置いて 歩いて戻って 自分を殴って― 警察を呼んだ Farewell, My Lovely (1975)
Passports, maybe another thousand.パスポートに数ペソ Sorcerer (1977)
For over a thousand generations... the Jedi knights were the guardians... of peace and justice in the old Republic... before the dark times... before the Empire.世代以上にわたって... ジェダイ・ナイトは 平和と正義の守護者だった 暗黒の時代が訪れる前... Star Wars: A New Hope (1977)
Your sad devotion to that ancient religion... has not helped you conjure up the stolen data tapes... or given you clairvoyance enough... to find the rebels' hidden fortre...宗教や魔術がデータを 取り戻してくれたかね? 反乱軍要塞を見つける 里眼を与えてくれたとでも... Star Wars: A New Hope (1977)
"and the strong and every free man"高官 卒長" "富める者 勇者" Stalker (1979)
If not today, then tomorrow! And not just tens of them, thousands!それも単位で押しかける Stalker (1979)
We have thousands of probe droids searching the galaxy.という探査ドロイドを 送り込んでいるのだぞ Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
2000 years later we've come no further.年は差ほど遠くはないかもしれないな Halloween II (1981)
66,000 Prosser Ankovich.PA社を6万6株... Blade Runner (1982)
I live below ground with my wifeoid and 6,000 little Griglings.土の中さ ワイフと 六の仲間がいた The Last Starfighter (1984)
14,000 Victory Vampires, 6, 700 Ingsoc cadets, 4,600 Ingsoc sea cadets,1万4の勝利の吸血鬼 6のイングソック士官候補 4のイングソック海兵隊員 1984 (1984)
12,300 Porteous piloted missiles, 31,000 Victory fighter bombers, 23,000 Big Brother heavy bombers.1万2のポーティアス操縦ミサイル 3万の勝利戦闘爆撃機 2万のBB重爆撃機 1984 (1984)
Why, nobody's asked for the Black Cauldron in over 2,000 years.も二年間近くにだれもが願われなかった The Black Cauldron (1985)
You have 30 days in which to spend 30 million bucks.万ドルを 30日で使い切れ Brewster's Millions (1985)
You have to spend the 30 million but after 30 days you're not allowed to own any assets.万ドル使い切るんだが... ...30日後には 一切の財産を残してはいかん Brewster's Millions (1985)
The highest salary you've ever had is $11,000 for one season with the Toledo Mud Hens.1シーズンの年俸は 1万1ドル... ...これが最高額だ Brewster's Millions (1985)
Drake just knows that you've inherited $30 million which must be precisely accounted for.ドレイクは君が3万ドルを 相続した事は知っている... ...それは正確を記さねばならない Brewster's Millions (1985)
The 30 million is deposited in a bank across the street.向かいの銀行に 3万ドルを預けてあります Brewster's Millions (1985)
I think I just inherited $30 million.万ドル相続したんだよ Brewster's Millions (1985)
30 million. Why didn't you tell me?万か、何で言わなかった? Brewster's Millions (1985)
$30 million!万! Brewster's Millions (1985)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī qiān, ㄧ ㄑㄧㄢ, ] one thousand [Add to Longdo]
七百万[yī qiān qī bǎi wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seventeen million [Add to Longdo]
[yī qiān dūn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] 1000 tons [Add to Longdo]
四百二十九[yī qiān sì bǎi èr shí jiǔ, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˇ, ] 1429 [Add to Longdo]
四百亿[yī qiān sì bǎi yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 140 billion [Add to Longdo]
[yī qiān wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ, / ] ten million [Add to Longdo]
零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, ] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
一失足成古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一掷[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
一万五[yī wàn wǔ qiān, ㄧ ㄨㄢˋ ˇ ㄑㄧㄢ, / ] 15000 [Add to Longdo]
一诺[yī nuò qiān jīn, ㄧ ㄋㄨㄛˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] a promise worth one thousand in gold (成语 saw); a promise that must be kept [Add to Longdo]
三万七[sān wàn qī qiān, ㄙㄢ ㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄑㄧㄢ, / ] 37 thousand [Add to Longdo]
上下五[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章 [Add to Longdo]
不远[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance [Add to Longdo]
[wǔ qiān dūn, ˇ ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] 5000 tons [Add to Longdo]
[liǎng qiān, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄢ, / ] two thousand [Add to Longdo]
六百一十六[liǎng qiān liù bǎi yī shí liù, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄡˋ ㄅㄞˇ ㄧ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, / ] 2616 [Add to Longdo]
[liǎng qiān nián, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, / ] the year 2000; 2000 years [Add to Longdo]
[bā qiān, ㄅㄚ ㄑㄧㄢ, ] eight thousand; 8000 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] thousand [Add to Longdo]
[qiān wèi, ㄑㄧㄢ ㄨㄟˋ, ] the thousands place (or column) in the decimal system [Add to Longdo]
位元[qiān wèi yuán, ㄑㄧㄢ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, ] kilobit [Add to Longdo]
[qiān kè, ㄑㄧㄢ ㄎㄜˋ, ] kilogram [Add to Longdo]
万万[qiān qiān wàn wàn, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, / ] millions upon millions; untold numbers [Add to Longdo]
[qiān kǎ, ㄑㄧㄢ ㄎㄚˇ, ] kilocalorie (Kcal) [Add to Longdo]
[qiān zhōu, ㄑㄧㄢ ㄓㄡ, ] kilohertz; kHz [Add to Longdo]
[qiān dūn, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] kiloton [Add to Longdo]
吨级核武器[qiān dūn jí hé wǔ qì, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, / ] kiloton weapon [Add to Longdo]
奇百怪[qiān qí bǎi guài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧˊ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄞˋ, ] fantastic oddities of every description (成语 saw) [Add to Longdo]
字节[qiān zì jié, ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] kilobyte [Add to Longdo]
家万户[qiān jiā wàn hù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] (saying) every family [Add to Longdo]
层面[qiān céng miàn, ㄑㄧㄢ ㄘㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] lasagna [Add to Longdo]
岛列岛[qiān dǎo liè dǎo, ㄑㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido); same as 庫頁島|库页岛 [Add to Longdo]
岛湖[Qiān dǎo hú, ㄑㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ, / ] Qiandao Lake [Add to Longdo]
岛群岛[qiān dǎo qún dǎo, ㄑㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Kuril islands (chain between Kamchatka and Hokkaido); same as 庫頁島|库页岛 [Add to Longdo]
差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] manifold diversity [Add to Longdo]
[qiān pà, ㄑㄧㄢ ㄆㄚˋ, ] kiloPascal (kPa, unit of pressure) [Add to Longdo]
[qiān nián, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] millennium [Add to Longdo]
年前[qiān nián qián, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, ] a thousand years ago [Add to Longdo]
斤顶[qiān jīn dǐng, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, / ] jack (for lifting weight) [Add to Longdo]
方百计[qiān fāng bǎi jì, ㄑㄧㄢ ㄈㄤ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. thousand ways, a hundred plans (成语 saw); by every possible means [Add to Longdo]
[qiān wǎ, ㄑㄧㄢ ㄨㄚˇ, ] kilowatt (unit of electric power) [Add to Longdo]
真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view [Add to Longdo]
禧年[qiān xǐ nián, ㄑㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄋㄧㄢˊ, ] Millennium [Add to Longdo]
秋万代[qiān qiū wàn dài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡ ㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] throughout the ages [Add to Longdo]
篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, ] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all [Add to Longdo]
[qiān mǐ, ㄑㄧㄢ ㄇㄧˇ, ] kilometer [Add to Longdo]
丝万缕[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] linked in countless ways [Add to Longdo]
经万卷[qiān jīng wàn juǎn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄥ ㄨㄢˋ ㄐㄩㄢˇ, / ] lit. a thousand sutras, ten thousand scrolls; fig. the vast Buddhist canon [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ち, chi] tausend [Add to Longdo]
円札[せんえんさつ, sen'ensatsu] 1000-Yen-Schein [Add to Longdo]
[ちば, chiba] (Praefektur_oestlich_von_Tokyo) [Add to Longdo]
[せんり, senri] tausend_RI, (grosse) Entfernung [Add to Longdo]
里眼[せんりがん, senrigan] Hellsehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top