Search result for

lief

(67 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lief-, *lief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lief[ADJ] เต็มใจ, See also: ที่ยินดี, Syn. willing
lief[ADV] อย่างเต็มใจ, See also: อย่างยินดี, Syn. willing, gladly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lief(ลีฟ) n. อย่างดีใจ,อย่างเต็มใจ adj. เต็มใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ยินยอม,เป็นที่รัก.
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bass-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
disbeliefn. ความไม่เชื่อ, Syn. incredulity
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
unbelief(อันบิลีฟ') n. ความไม่เชื่อถือ,ความไร้ศรัทธา,ความสงสัย,ความกังขา

English-Thai: Nontri Dictionary
lief(adv) อย่างเต็มใจ,ด้วยความสมัครใจ
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ
relief(n) การเปลี่ยนเวร,การช่วยให้พ้นภัย,ภาพนูน,ความเด่น
relief(n) ความโล่งใจ,ความบรรเทา,เงินช่วยเหลือ,การบรรเทาทุกข์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Jason Lief. "เจสัน ลีฟ The Art of the Deal (2008)
At the Roosevelt when Whistler made off with Lief's card?ที่ Roosevelt ตอนที่วิสท์เลอร์ สับเปลี่ยนการ์ดได้ไหม The Price (2008)
I really want you to call that Detective friend of mark's. Detective liefeld.- ฉันอยากให้เธอติดต่อกับ เพื่อนนักสืบของมาร์ค เพื่อสืบเสาะเรื่องนี้ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Buck! Liefeld...บัค ลีเฟลด์ Deadpool (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
ฮวงจุ้ย[n.] (huang-jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building   FR: feng-shui [m]
การบรรเทา[n.] (kān banthāo) EN: relief   
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief   
การปลดหนี้[n. exp.] (kān plot nī) EN: debt relief   
คติความเชื่อ [n. exp.] (khati khwām cheūa) EN: belief   
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith   FR: crédit [m]
เครื่องยังชีพ[n. exp.] (khreūang yangchīp) EN: disaster relief package   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIEF    L IY1 F
LIEFER    L IY1 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lief    (a) (l ii1 f)

German-Thai: Longdo Dictionary
liefern(vt) |lieferte, hat geliefert| ส่งของ, นำ(สินค้าที่สั่งไว้)มาให้
Lieferung(n) |die, pl. Lieferungen| การขนส่งข้าวของสินค้า เช่น Die Lieferung der Ware dürfte nicht spät sein. การส่งของคาดว่าไม่น่าจะล่าช้า, See also: liefern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lieferungsumfang {m}; Lieferumfang {m}; Leistungsumfang {m}scope of supply; scope of service [Add to Longdo]
Lieferant {m}furnisher [Add to Longdo]
Lieferant {m}purveyor [Add to Longdo]
Lieferant {m} | Lieferanten {pl}supplier | suppliers [Add to Longdo]
Lieferant {m}vendor [Add to Longdo]
Lieferant {m} | Lieferanten {pl}victualer | victualers [Add to Longdo]
Lieferantenbuch {n}accounts payable ledger [Add to Longdo]
Lieferantenschriftverkehr {m}correspondence with the suppliers [Add to Longdo]
Lieferauto {n}; Lieferwagen {m}delivery van; delivery truck [Am.] [Add to Longdo]
Lieferbedingungen {pl}; Lieferkonditionen {pl}delivery conditions [Add to Longdo]
Lieferbindung {f}aid tying [Add to Longdo]
Lieferfähigkeit {f}ability to supply [Add to Longdo]
Lieferfrist {f} | Lieferfristen {pl}term of delivery | terms of delivery [Add to Longdo]
Lieferfrist einhaltento meet the delivery date [Add to Longdo]
Liefergegenstand {m}delivery item; article of sale [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばさば[, sabasaba] (adv,n,vs) (on-mim) relief; candid [Add to Longdo]
ほっと[, hotto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P) [Add to Longdo]
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
カーゴカルト[, ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system) [Add to Longdo]
コメディーリリーフ[, komedei-riri-fu] (n) comedy relief [Add to Longdo]
ショートリリーフ[, sho-toriri-fu] (n) short relief [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami) [Add to Longdo]
プチプチを潰す[プチプチをつぶす, puchipuchi wotsubusu] (exp,v5s) (See プチプチ潰し) to pop bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique) [Add to Longdo]
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n,vs) (See ぷちぷち,プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
供出[きょうしゅつ, kyoushutsu] Lieferung [Add to Longdo]
支給[しきゅう, shikyuu] Lieferung, Gewaehrung, Versorgung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lief \Lief\, n.
   A dear one; a sweetheart. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lief \Lief\, adv.
   Gladly; willingly; freely; -- now used only in the phrases,
   had as lief, and would as lief; as, I had, or would, as lief
   go as not.
   [1913 Webster]
 
      All women liefest would
      Be sovereign of man's love.       --Gower.
   [1913 Webster]
 
      I had as lief the town crier spoke my lines. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Far liefer by his dear hand had I die.  --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   Note: The comparative liefer with had or would, and followed
      by the infinitive, either with or without the sign to,
      signifies prefer, choose as preferable, would or had
      rather. In the 16th century rather was substituted for
      liefer in such constructions in literary English, and
      has continued to be generally so used. See {Had as
      lief}, {Had rather}, etc., under {Had}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lief \Lief\ (l[=e]f), n.
   Same as {Lif}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lief \Lief\ (l[=e]f), a. [Written also {lieve}.] [OE. leef, lef,
   leof, AS. le['i]f; akin to OS. liof, OFries. liaf, D. lief,
   G. lieb, OHG. liob, Icel. lj?fr, Sw. ljuf, Goth. liubs, and
   E. love. [root]124. See {Love}, and cf. {Believe}, {Leave},
   n., {Furlough}, {Libidinous}.]
   1. Dear; beloved. [Obs., except in poetry.] "My liefe
    mother." --Chaucer. "My liefest liege." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As thou art lief and dear.      --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2.
 
   Note: (Used with a form of the verb to be, and the dative of
      the personal pronoun.) Pleasing; agreeable; acceptable;
      preferable. [Obs.] See {Lief}, adv., and Had as lief,
      under {Had}.
      [1913 Webster]
 
         Full lief me were this counsel for to hide.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         Death me liefer were than such despite.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
 
   3. Willing; disposed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am not lief to gab.         --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He up arose, however lief or loth.  --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lief
   adv 1: in a willing manner; "this was gladly agreed to"; "I
       would fain do it" [syn: {gladly}, {lief}, {fain}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lief [lif]
   affable; friendly; good‐natured; kind
   dainty; kind; nice; pretty
   beloved; loved one; lover; sweetheart; well‐beloved
   lovable
   sweetheart
   dear; lovely
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 lief [liːf]
   ran
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top