ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

motley

M AA1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motley-, *motley*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motley(n) การรวมสีหลายๆ สี, Syn. conglomeration, Ant. sameness, uniformity
motley(n) เครื่องแต่งกายหลากหลายสีของตัวตลก
motley(adj) หลากสี, Syn. many-colored, multicolored, Ant. solid-colored
motley(adj) หลากหลาย, See also: ซึ่งประกอบด้วยหลายอย่าง, Syn. various, compound, Ant. unvaried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน,เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี,การผสมผสาน,เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย,มีหลายสี,สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous

English-Thai: Nontri Dictionary
motley(adj) ปะปนกัน,ต่างๆนานา,ลานตา,ผสมผเส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Motley Folk.ชาวเมืองม็อทเล่ย์ Inkheart (2008)
Can we not do without this whole motley set?เราไม่ต้องมาคอยหลอกลวงคนอื่นได้มั๊ย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I suppose you're wondering why I convened this motley group.ฉันเดาว่า นายสงสัยว่าทำไม ฉันถึงรวบรวมกลุ่มที่หลากหลายนี้ A Little Slice of Kevin (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTLEY M AA1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motley (n) mˈɒtliː (m o1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
種種雑多;種々雑多[しゅじゅざった, shujuzatta] (adj-na,n,adj-no) all sorts or kinds of; motley [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motley \Mot"ley\, n.
   1. A combination of distinct colors; esp., the party-colored
    cloth, or clothing, worn by the professional fool.
    --Chaucer. "Motley 's the only wear." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a jester, a fool. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Man of motley}, a fool. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motley \Mot"ley\, a. [OE. mottelee, motle; cf. OF. mattel['e]
   clotted, curdled, OF, ciel mattonn['e] a mottled sky, mate,
   maton, curdled milk, Prov. G. matte curd. Cf. {Mottle}.]
   1. Variegated in color; consisting of different colors;
    dappled; party-colored; as, a motley coat.
    [1913 Webster]
 
   2. Wearing motley or party-colored clothing. See {Motley},
    n., 1. "A motley fool." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Composed of different or various parts; heterogeneously
    made or mixed up; discordantly composite; as, motley
    style. --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motley
   adj 1: consisting of a haphazard assortment of different kinds;
       "an arrangement of assorted spring flowers"; "assorted
       sizes"; "miscellaneous accessories"; "a mixed program of
       baroque and contemporary music"; "a motley crew"; "sundry
       sciences commonly known as social"- I.A.Richards [syn:
       {assorted}, {miscellaneous}, {mixed}, {motley},
       {sundry(a)}]
   2: having sections or patches colored differently and usually
     brightly; "a jester dressed in motley"; "the painted desert";
     "a particolored dress"; "a piebald horse"; "pied daisies"
     [syn: {motley}, {calico}, {multicolor}, {multi-color},
     {multicolour}, {multi-colour}, {multicolored}, {multi-
     colored}, {multicoloured}, {multi-coloured}, {painted},
     {particolored}, {particoloured}, {piebald}, {pied},
     {varicolored}, {varicoloured}]
   n 1: a collection containing a variety of sorts of things; "a
      great assortment of cars was on display"; "he had a variety
      of disorders"; "a veritable smorgasbord of religions" [syn:
      {assortment}, {mixture}, {mixed bag}, {miscellany},
      {miscellanea}, {variety}, {salmagundi}, {smorgasbord},
      {potpourri}, {motley}]
   2: a garment made of motley (especially a court jester's
     costume)
   3: a multicolored woolen fabric woven of mixed threads in 14th
     to 17th century England
   v 1: make something more diverse and varied; "Vary the menu"
      [syn: {vary}, {variegate}, {motley}]
   2: make motley; color with different colors [syn: {motley},
     {parti-color}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top