ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forum

F AO1 R AH0 M   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forum-, *forum*
Possible hiragana form: ふぉるん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forum[N] ที่สำหรับอภิปราย, See also: ที่แสดงความคิดเห็น
forum[N] การประชุมแสดงความคิดเห็น
forum[N] ศาล, Syn. court, tribunal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forum(ฟอ'รัม) n. สภา,ที่ประชุมสำหรับการอภิปราย,ศาล,ศาลกลางเมือง,วิธีการอภิปรายปัญหา,-Phr. (the Forum ตลาดหรือสนามกว้างของเมืองโบราณสมัยโบราณ), Syn. assembly,meeing -pl. forums,fora

English-Thai: Nontri Dictionary
forum(n) การประชุม,ที่ประชุม,สภา,ศาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forum๑. ถิ่นที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี, ประเทศที่ศาลมีอำนาจพิจารณาคดี (ก. ธรรมนูญศาล)๒. ที่ประชุมสาธารณะ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forumลานประชาคม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST)คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง (เฟิสต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forum for Comprehensive Development of Indochinaเวทีเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบในอินโดจีน เป็นความริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่จะให้มีเวทีปรึกษาหารือ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม กลไกประกอบด้วยคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะที่ปรึกษาภาคเอกชนโดยเน้นบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาภาค เอกชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือ (GMS) [การทูต]
Forum for East Asia - Latin America Cooperationเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเม ริกา สมาชิก 32 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา โดยมีสมาชิก จากฝ่ายเอเชีย 15 ประเทศ คือ กลุ่ม ASEAN (10 ประเทศ) จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และจากฝ่ายลาตินอเมริกา 17 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ คอสตาริกา นิการากัว คิวบา ปานามา เปรู โคลอมเบีย เวเนซุเอลา บราซิล โบลิเวีย เอกวาดอร์ ปารากวัย อุรุกวัย อาร์เจนตินา และชิลี วัตถุประสงค์ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่าง -ประเทศทุก 2 ปี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ปีละ 2 ครั้ง และคณะทำงาน 3 คณะ ปีละ 2 ครั้ง (คณะทำงานด้านการเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา / ด้านเศรษฐกิจและสังคม / และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวทีปรึกษาหารือและร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประเทศเอเชียและ ลาตินอเมริกา โดยมีเป้าหมายไปที่การดำเนินโครงการความร่วมมือในทุกสาขาที่ประเทศสมาชิกมี ความสนใจร่วมกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is Sergeant Davis at the Forum Cafe.นี่จ่าเดวิส อยู่ที่ฟอรั่มคาเฟ่ Patriots Day (2016)
I am seen by the surveillance videos outside the Forum restaurant, okay?กล้องวงจรปิดจับภาพผม อยู่ที่หน้าร้านอาหารฟอรั่ม Patriots Day (2016)
- Yeah. The second was down there at the Forum restaurant.ครับ ลูกที่สองอยู่ตรงร้านฟอรั่มโน่น Patriots Day (2016)
I told him I wanted to try something bigger, forums had a blacklist of corrupt bankers who were going to get punished, but we needed to get into their wallets, 'cause their online information was highly protected.ผมบอกเขาว่าผมต้องการ ทำบางสิ่งที่มันใหญ่กว่าเดิม บางสิ่งที่ดาร์คเว็บรู้ ฟอรั่มมีบัญชีดำของนายธนาคาร ที่คดโกงซึ่งกำลังจะถูกลงโทษ Hacker (2016)
The American Securitization Forum is there next week.อเมริกัน เซคยุริไทเสชัน ฟอรั่ม จะมีในสัปดาห์ถัดไป The Big Short (2015)
Watch the forums go nuts.ดูเว็บบอร์ดบ้านี่สิ Free to Play (2014)
Watch the forums go nuts, guys.เว็บบอร์ดนี่บ้าไปแล้ว ดูสิพวก Free to Play (2014)
I figure a public forum is the easiest place to make amends.ฉันคิดว่า เวทีสาธารณะ คือสถานที่ที่ง่ายที่สุด ในการชดเชย Mercy (2013)
The truth is that you fantasize on online forums about having sex with some of your patients, though not me...ความจริงคือหมอจินตนาการบนสังคมออนไลน์ ถึงการมีเซ็กซ์กับผู้ป่วยบางคนของหมอ Liberty (2013)
Nope. We simply provide a forum where users can upload their photos.ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันพูดมันออกมา ฉันรู้ว่าพูดแบบนี้ Back from the Dead (2013)
Would you agree that your website provides a forum through which your users invade women's privacy and cause severe humiliation?การคุยกับผู้ป่วยโคม่าช่วยได้ เหรอคะ? ฉันควรจะคุยเรื่องอะไรดี? Back from the Dead (2013)
The firm knowingly provided the forum which caused your client's humiliation. Very nice. Thank you, Grayson.คุณนายไคลน์ คุณมีความสัมพันธ์อะไร กับลุกความฉันค่ะ Back from the Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forumI just don't understand what goes through the minds of people who troll forums.
forumI saw your name and posts in an English forum and took the liberty of reading your profile.
forumThis movement is like a forum or platform from which feminists (supporters of women's rights) speak out on women's issues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานาทัศนะ[N] symposium, See also: forum, Example: ท้ายเล่มมีนานาทัศนะเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: ข้อคิดเห็นต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอภิปรายสาธารณะ[n. exp.] (kān aphiprāi sāthārana) EN: forum   FR: débat public [m] ; forum [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
สภา[n.] (saphā) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum   FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
สภากาแฟ[org.] (saphā kafaē) EN: coffeehouse forum   
เวที[n.] (wēthī) EN: center ; agora ; forum   FR: forum [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORUM    F AO1 R AH0 M
FORUMS    F AO1 R AH0 M Z
FORUM'S    F AO1 R AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forum    (n) fˈɔːrəm (f oo1 r @ m)
forums    (n) fˈɔːrəmz (f oo1 r @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
论坛[lùn tán, ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ, / ] forum (for discussion), #1,958 [Add to Longdo]
版主[bǎn zhǔ, ㄅㄢˇ ㄓㄨˇ, ] forum moderator [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forum {n} | Foren {pl}forum | forums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アンカー[, anka-] (n) (1) anchor; (2) {comp} (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P) [Add to Longdo]
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board [Add to Longdo]
コミンフォルム[, kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau [Add to Longdo]
コリスフォルモーサ[, korisuforumo-sa] (n) queen coris (Coris formosa) [Add to Longdo]
スマートメディアフォーラム[, suma-tomedeiafo-ramu] (n) {comp} smartmedia forum [Add to Longdo]
スレチ[, surechi] (n) (col) (See スレッド,スレ違い) off topic (e.g. in a web forum) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユーザフォーラム[ゆーざふぉーらむ, yu-zafo-ramu] user forum [Add to Longdo]
フォーラム[ふぉーらむ, fo-ramu] forum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forum \Fo"rum\, n.; pl. E. {Forums}, L. {Fora}. [L.; akin to
   foris, foras, out of doors. See {Foreign}.]
   1. A market place or public place in Rome, where causes were
    judicially tried, and orations delivered to the people.
    [1913 Webster]
 
   2. A tribunal; a court; an assembly empowered to hear and
    decide causes.
    [1913 Webster]
 
       He [Lord Camden] was . . . more eminent in the
       senate than in the forum.       --Brougham.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forum
   n 1: a public meeting or assembly for open discussion
   2: a public facility to meet for open discussion [syn: {forum},
     {assembly}, {meeting place}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 forum
  n.
 
   [Usenet, GEnie, CI$; pl. fora or forums] Any discussion group accessible
   through a dial-in {BBS}, a {mailing list}, or a {newsgroup} (see {the
   network}). A forum functions much like a bulletin board; users submit
   {posting}s for all to read and discussion ensues. Contrast real-time chat
   via {talk mode} or point-to-point personal {email}.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 forum /foʀɔm/ 
  forum

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 forum
  fair; market

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Forum /foːrum/ 
  panel

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 forum /forɵm/
  forum

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top