Search result for

wealthy

(62 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wealthy-, *wealthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wealthy[ADJ] ร่ำรวย, See also: รวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, Syn. affluent, prosperous, rich, Ant. destitute, indigent, poor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can I become a wealthy man as long as I study well?ข้ากลายเป็นเศรษฐีได้ไหมถ้าข้าเรียนดี? Iljimae (2008)
You're a very wealthy woman.เธอเป็นผู้หญิงที่รวยมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It's the way of life of 1,5 billion people, more than the combined population of all the wealthy nations.มันคือวิถีชีวิตของ ประชากร 1.5 พันล้านคน, มากกว่าประชากรของชาติร่ำรวยทั้งหมดรวมกัน Home (2009)
Wealthy countries will not be spared.บรรดาประเทศร่ำรวยก็หนีไม่พ้น Home (2009)
Ms. Roth, your child has been exceedingly well placed, the new family is very wealthy, she won't have to work for anything.คุณรอส.. ลูกสาวคุณ ไปอยู่ในที่ๆดีแล้วนะ ครอบครัวใหม่ร่ำรวยมาก Nคงให้ลูกคุณได้ทุกอย่าง.. Gamer (2009)
Pretty wealthy guy, right?ผู้ชายที่ร่ำรวย,ถูกมั๊ย? I Lied, Too. (2009)
It shouldn't be a problem for someone so obviously wealthy as yourself.มันคงจะไม่มีปัญหาสำหรับบางคน ที่ร่ำรวยอย่างเห็นได้ชัดเฉกเช่นท่าน Dooku Captured (2009)
In a wealthy person's dictionary,ในพจนานุกรมของคนรวย Episode #1.1 (2009)
Good looking, tall, smart and wealthy.ทั้งดูดี, สูง, ฉลาด และร่ำรวย. Episode #1.1 (2009)
It may be the rich and wealthy who supports the world, but to make this world more rich and exciting, you'll need depend on a maniac like me.มันอาจจะมีค่าและเป็นคนรวยที่สนับสนุนโลก แต่ทำเพื่อโลกนี้มากกว่าความร่ำรวยหรือตื่นเต้น แล้วพ่อแม่ก็จะบ้าเหมือนกับผม Episode #1.2 (2009)
you do with your depressing little group of kids what I did with my wealthy, elderly mother:นายจัดการกับเด็กๆ แบบที่ฉัน ทำกับแม่แก่ๆผู้ร่ำรวยของฉัน Showmance (2009)
A wealthy relative died?ญาติรวยๆ ตายเหรอ? Showmance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wealthyBecause he was wealthy, he was able to go there.
wealthyChris is very attractive and wealthy, but not very modest.
wealthyDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
wealthyEarly to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
wealthyEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.
wealthyEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.
wealthyEarly to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
wealthyEven though Mr Smith was very wealthy, he was a tight wad.
wealthyHe has a wealthy supporter behind him.
wealthyHe is as generous as wealthy.
wealthyHe is a son of a wealthy family.
wealthyHe is the son of a wealthy family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มั่งคั่ง[N] wealthy person, See also: rich person, Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน, Ant. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด, Example: กำนันท่านนี้เป็นคนค่อนข้างจะมีอิทธิพลเป็นคนมั่งคั่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีทรัพย์สินมากมาย
พ่อเลี้ยง[N] rich man, See also: wealthy man, man of wealth, Example: มีพ่อเลี้ยงนายทุนเจ้าของโรงเลื่อยมาขอสัมปทานตัดไม้ทางต้นห้วยขุนสีปัน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่มีฐานะดี
มีเงิน[ADJ] wealthy, See also: rich, Syn. ร่ำรวย, Example: เขาเป็นคนมีเงิน อยากได้อะไรแพงๆ ก็สามารถซื้อได้
โภคิน[N] wealthy person, See also: man of wealth, rich man, Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี[N] wealthy person, See also: man of wealth, rich man, Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คหบดี[N] rich, See also: wealthy person, Syn. คฤหบดี, เศรษฐี, คนรวย, Ant. คนจน, Example: วัดบางวัดจำหน่ายโบราณวัตถุให้กับคหบดีซึ่งมีฐานะดีและมีรสนิยมในการสะสมของเก่า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี, ผู้มีอันจะกิน
คหปตานี[N] rich woman, See also: wealthy woman, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่มีอันจะกิน
รวย[ADJ] rich, See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded, Syn. ร่ำรวย, มีเงินมีทอง, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: เรามักจะได้ยินบ่อยๆ ว่า คนจนมีลูกมากกว่าคนรวย
ร่ำรวย[ADJ] rich, See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded, Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: การแต่งตัวของเขาบ่งบอกว่าจะต้องเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวย
มี[ADJ] rich, See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded, Syn. มั่งมี, ร่ำรวย, Ant. จน, ยากจน, Example: เขาเป็นคนมีคงไม่หันมามองคนจนๆ อย่างเรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property   FR: personne riche [f]
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapao nak) EN: rich ; wealthy ; affluent   FR: riche ; fortuné
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi songkhreūang) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager   FR: riche veuve [f]
มั่งคั่ง[v.] (mangkhang) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être très riche ; être fortuné ; être opulent
มั่งมี[v.] (mangmī) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être riche ; être fortuné
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent   FR: riche ; fortuné ; aisé
ร่ำรวย [v.] (ramrūay) EN: be rich ; be wealthy   
ร่ำรวย [adj.] (ramrūay) EN: rich ; wealthy ; well-to-do ; well-off ; loaded   FR: riche ; nanti
รวย [adj.] (rūay) EN: rich ; wealthy ; well-off ; well-to-do ; loaded ; well-heeled   FR: riche ; opulent ; aisé ; nanti
อู๋[adj.] (ū) EN: wealthy   

CMU English Pronouncing Dictionary
WEALTHY    W EH1 L TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wealthy    (j) (w e1 l th ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reich; vermögend {adj} | reicher; vermögender | am reichsten; am vermögendstenwealthy | wealthier | wealthiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレブ[, serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity [Add to Longdo]
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]
逆玉[ぎゃくたま, gyakutama] (n) man who marries a wealthy or upwardly-mobile woman; gold digger [Add to Longdo]
巨商[きょしょう, kyoshou] (n) wealthy merchant [Add to Longdo]
豪家[ごうか, gouka] (n) wealthy and powerful family [Add to Longdo]
豪商[ごうしょう, goushou] (n) wealthy merchant [Add to Longdo]
豪商層[ごうしょうそう, goushousou] (n) wealthy merchant class [Add to Longdo]
豪農[ごうのう, gounou] (n) wealthy farmer [Add to Longdo]
財産家[ざいさんか, zaisanka] (n) wealthy individual; person of wealth [Add to Longdo]
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wealthy \Wealth"y\, a. [Compar. {Wealthier}; superl.
   {Wealthiest}.]
   [1913 Webster]
   1. Having wealth; having large possessions, or larger than
    most men, as lands, goods, money, or securities; opulent;
    affluent; rich.
    [1913 Webster]
 
       A wealthy Hebrew of my tribe.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thou broughtest us out into a wealthy place. --Ps.
                          lxvi. 12.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, ample; full; satisfactory; abundant. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The wealthy witness of my pen.    --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wealthy
   adj 1: having an abundant supply of money or possessions of
       value; "an affluent banker"; "a speculator flush with
       cash"; "not merely rich but loaded"; "moneyed
       aristocrats"; "wealthy corporations" [syn: {affluent},
       {flush}, {loaded}, {moneyed}, {wealthy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top