Search result for

wealthy

(62 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wealthy-, *wealthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wealthy    [ADJ] ร่ำรวย, See also: รวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, Syn. affluent, prosperous, rich, Ant. destitute, indigent, poor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You wealthy college boys don't have the education enough to admit if you're wrong.เด็กจบมหาลัยเเพงๆ ไม่รู้จักยอมรับ เวลาเวลาเอาผิด Jaws (1975)
Your mother must be a very wealthy lady.แม่ของท่านคงเป็นหญิงที่มั่งคั่งมากสินะ Mannequin: On the Move (1991)
We're defending Brooke Windham... whose very wealthy husband was found shot to death... in their Beacon Hill mansion.เรากำลังว่าความให้ บรู๊ค วินดัม ผู้ซึ่งมีสามีมหาเศรษฐีกลายเป็นศพ ที่แมนชั่นของพวกเขาเอง Legally Blonde (2001)
So okay we've used up all the desperate people there they're all plump and healthy and wealthy.โอเค เราช่วยประชาชนที่ลำบากไปหมดแล้ว ตอนนี้ประชาชนอ้วนท้วนแข็งแรงและอยู่ดีกินดี The Corporation (2003)
And while they're doing those sorts of nice things they're also playing a role in lowering taxes for corporations and lowering taxes for wealthy people and reconfiguring public policy.และขณะที่บรรษัททำอะไรที่ดูเหมือนดี มันก็เป็นการแสดงบทบาทเพื่อลดภาษีของบรรษัทไปด้วย การลดภาษีเพื่อคนรวย The Corporation (2003)
Well, a wealthy gentleman bought my painting for a lot of money.ท่านมหาเศรษฐีเขาขอซื้อภาพฉันน่ะ Around the World in 80 Days (2004)
He also came from old Southern money, and was fabulously wealthy.เขามาจากเซาเทิร์นมันนี่เก่าด้วย แล้วเขาก็ร่ำรวยมากด้วย The Notebook (2004)
You know, I'm wealthy, I'm from the South, I got a decent job.คุณก็รู้นี่ ผมรวย / ผมมาจากทางใต้ มีงานที่เหมาะสม The Notebook (2004)
Some of our wealthy clients pay several thousand a week.ไม่อยากเชื่อจริง ๆ ว่ามีการทำงานอย่างพวกคุณ I Heart Huckabees (2004)
Mrs. Fan came from a very rich and wealthy family in Chinaคุณฟานน่ะ มาจากครอบครัวเมืองจีน ที่ร่ำรวยมั่งคั่งเชียวน่ะ Rice Rhapsody (2004)
Leading this school would be the most wealthy, most influential.ผู้นำในโรงเรียนแห่งนี้จะต้องร่ำรวยมากที่สุด, มีอิทธิพลมากที่สุด The Worst First Kiss! (2005)
Wealthy, but not stuffy.ร่ำรวยแต่ไม่เย่อหยิ่ง Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wealthyBecause he was wealthy, he was able to go there.
wealthyChris is very attractive and wealthy, but not very modest.
wealthyDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
wealthyEarly to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
wealthyEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.
wealthyEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.
wealthyEarly to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
wealthyEven though Mr Smith was very wealthy, he was a tight wad.
wealthyHe has a wealthy supporter behind him.
wealthyHe is as generous as wealthy.
wealthyHe is a son of a wealthy family.
wealthyHe is the son of a wealthy family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มั่งคั่ง    [N] wealthy person, See also: rich person, Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน, Ant. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด, Example: กำนันท่านนี้เป็นคนค่อนข้างจะมีอิทธิพลเป็นคนมั่งคั่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีทรัพย์สินมากมาย
พ่อเลี้ยง    [N] rich man, See also: wealthy man, man of wealth, Example: มีพ่อเลี้ยงนายทุนเจ้าของโรงเลื่อยมาขอสัมปทานตัดไม้ทางต้นห้วยขุนสีปัน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่มีฐานะดี
มีเงิน    [ADJ] wealthy, See also: rich, Syn. ร่ำรวย, Example: เขาเป็นคนมีเงิน อยากได้อะไรแพงๆ ก็สามารถซื้อได้
โภคิน [N] wealthy person, See also: man of wealth, rich man, Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี [N] wealthy person, See also: man of wealth, rich man, Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คหบดี    [N] rich, See also: wealthy person, Syn. คฤหบดี, เศรษฐี, คนรวย, Ant. คนจน, Example: วัดบางวัดจำหน่ายโบราณวัตถุให้กับคหบดีซึ่งมีฐานะดีและมีรสนิยมในการสะสมของเก่า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี, ผู้มีอันจะกิน
คหปตานี    [N] rich woman, See also: wealthy woman, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่มีอันจะกิน
รวย    [ADJ] rich, See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded, Syn. ร่ำรวย, มีเงินมีทอง, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: เรามักจะได้ยินบ่อยๆ ว่า คนจนมีลูกมากกว่าคนรวย
ร่ำรวย    [ADJ] rich, See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded, Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: การแต่งตัวของเขาบ่งบอกว่าจะต้องเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวย
มี    [ADJ] rich, See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded, Syn. มั่งมี, ร่ำรวย, Ant. จน, ยากจน, Example: เขาเป็นคนมีคงไม่หันมามองคนจนๆ อย่างเรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property   FR: personne riche [f]
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapao nak) EN: rich ; wealthy ; affluent   FR: riche ; fortuné
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi songkhreūang) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager   FR: riche veuve [f]
มั่งคั่ง[v.] (mangkhang) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être très riche ; être fortuné ; être opulent
มั่งมี[v.] (mangmī) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être riche ; être fortuné
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent   FR: riche ; fortuné ; aisé
ร่ำรวย [v.] (ramrūay) EN: be rich ; be wealthy   
ร่ำรวย [adj.] (ramrūay) EN: rich ; wealthy ; well-to-do ; well-off ; loaded   FR: riche ; nanti
รวย [adj.] (rūay) EN: rich ; wealthy ; well-off ; well-to-do ; loaded ; well-heeled   FR: riche ; opulent ; aisé ; nanti
อู๋[adj.] (ū) EN: wealthy   

CMU English Pronouncing Dictionary
WEALTHY    W EH1 L TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wealthy    (j) (w e1 l th ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reich; vermögend {adj} | reicher; vermögender | am reichsten; am vermögendstenwealthy | wealthier | wealthiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレブ[, serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity [Add to Longdo]
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]
逆玉[ぎゃくたま, gyakutama] (n) man who marries a wealthy or upwardly-mobile woman; gold digger [Add to Longdo]
巨商[きょしょう, kyoshou] (n) wealthy merchant [Add to Longdo]
豪家[ごうか, gouka] (n) wealthy and powerful family [Add to Longdo]
豪商[ごうしょう, goushou] (n) wealthy merchant [Add to Longdo]
豪商層[ごうしょうそう, goushousou] (n) wealthy merchant class [Add to Longdo]
豪農[ごうのう, gounou] (n) wealthy farmer [Add to Longdo]
財産家[ざいさんか, zaisanka] (n) wealthy individual; person of wealth [Add to Longdo]
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wealthy \Wealth"y\, a. [Compar. {Wealthier}; superl.
   {Wealthiest}.]
   [1913 Webster]
   1. Having wealth; having large possessions, or larger than
    most men, as lands, goods, money, or securities; opulent;
    affluent; rich.
    [1913 Webster]
 
       A wealthy Hebrew of my tribe.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thou broughtest us out into a wealthy place. --Ps.
                          lxvi. 12.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, ample; full; satisfactory; abundant. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The wealthy witness of my pen.    --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wealthy
   adj 1: having an abundant supply of money or possessions of
       value; "an affluent banker"; "a speculator flush with
       cash"; "not merely rich but loaded"; "moneyed
       aristocrats"; "wealthy corporations" [syn: {affluent},
       {flush}, {loaded}, {moneyed}, {wealthy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top