Search result for

separating

(33 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -separating-, *separating*, separat
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
separating mediumตัวกลางคั่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Separating the placenta from the wall of the large intestine.การแยกตัวจากคนอื่น รกจากผนังลำไส้ใหญ่ Dying Changes Everything (2008)
Yo, guys. They're separating.พวกมันแยกกันแล้ว Babylon A.D. (2008)
Separating me and Dong Wook... is no different from killing me at the same time.การแยกหนูกับอีดงอุค... ไม่แตกต่างกับการฆ่าหนู ในเวลาเดียวกัน Episode #1.9 (2008)
Separating us will just make me bear the same feeling of grudge against you, Mother... for the rest of my life...การแยกเรา จะทำให้หนูต้องจดจำความ เกลียดชังต่อแม่ เช่นกัน... . สำหรับตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของหนู... Episode #1.9 (2008)
But before the play-offs, he stunned the world by separating from his wife, Prudence.แต่ก่อนถึงรอบตัดเชือก เขาก็ทำให้โลกตะลึง\ เมื่อประกาศแยกทางกับภรรยา The Love Guru (2008)
The process of heating and separating bitumen from the sand requires millions of cubic meters of water.เข้าสู่กระบวนการให้ความร้อน เพื่อแยกน้ำมันดินออกจากทราย ซึ่งต้องใช้น้ำเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร Home (2009)
In the meantime,we need to figure out how he's separating his male victims from the pack.ในเวลาเดียวกัน เราต้องหาให้ได้ว่าเขาแยกเหยื่อผู้ชายยังไง To Hell... And Back (2009)
Retired but still very well known as the leading surgeon separating siamese twins.ตอนนี้ผมรีไทร์แล้ว แต่ก็ยังเป็นที่รู้จัก\ ในฐานะศัลยแพทย์มือหนึ่งที่เชี่ยวชาญการผ่าตัดแฝดสยาม The Human Centipede (First Sequence) (2009)
I designed a never seen operation, not separating anymore... but creating.ที่ผมได้วางแผนจะทำการผ่าตัดแบบใหม่\ แต่ครั้งนี้ไม่ใช่การผ่าแยกอีกต่อไป มันเป็นการผ่าตัดเพื่อรวมร่างขึ้นมาใหม่ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
The line of scrimmage is the imaginary transverse line separating the offense from the defense.เส้นแบ่งแดน คือเส้นทแยงที่สมมติขึ้น ที่แบ่งแยกแนวหน้ากับแนวหลัง The Cornhusker Vortex (2009)
Thrusters fired. Separating from space dock.ทุกชั้นพร้อมรายงาน เปิดไอพ่น กำลังออกจาท่าเทียบ Star Trek (2009)
I hate to bug you, but you're still not separating your glass and plastics.ชั้นก็ไม่ชอบนะที่คอยมาจับผิดคุณ แต่คุณก็ยังคงไม่แยกแก้วกับพลาสติก The Glamorous Life (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
separatingWhy is politics separating us, when we ourselves know who is good and who isn't?

CMU English Pronouncing Dictionary
SEPARATING    S EH1 P ER0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
separating    (v) (s e1 p @ r ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheidelinie {f}separating line [Add to Longdo]
Trennfilter {m}separating filter [Add to Longdo]
Trennkraft {f}; Ziehkraft {f}; Auszugskraft {f}separating force [Add to Longdo]
Trennschicht {f}separating layer [Add to Longdo]
trennend {adj} | trennender | am trennendstenseparating | more separating | most separating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
ゴミ分別;塵分別(oK)[ゴミぶんべつ(ゴミ分別);ごみぶんべつ(塵分別), gomi bunbetsu ( gomi funbetsu ); gomibunbetsu ( chiri funbetsu )] (n) separating rubbish (for recycling, etc.) [Add to Longdo]
御錠口[おじょうぐち, ojouguchi] (n) door separating the inner castle from the outer castle (Edo period) [Add to Longdo]
行け行け[いけいけ;イケイケ, ikeike ; ikeike] (exp,n,adj-na) (1) excited; pressing forward; go-go; (in) high spirits; (having) excessive energy; (int) (2) Go!; go-man-go!; (adv) (3) connecting; separating [Add to Longdo]
析出[せきしゅつ, sekishutsu] (n,vs) {chem} separating; eduction [Add to Longdo]
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse) [Add to Longdo]
白州;白洲;白沙[しらす, shirasu] (n) (1) bar of white sand; (2) gravel separating a noh stage from the audience; (3) (arch) (See お白州) court of law(in the Edo period) [Add to Longdo]
白洲梯子[しらすばしご, shirasubashigo] (n) (See 白洲・2) stairs at the front of a noh stage, which go over the white gravel separating the audience from the stage [Add to Longdo]
分かち書き;わかち書き[わかちがき, wakachigaki] (n,vs) {ling} separating words in Japanese with spaces (e.g. in kana-only books for children) [Add to Longdo]
分液ロート;分液漏斗[ぶんえきロート;ぶんえきろうと(分液漏斗), bun'eki ro-to ; bun'ekirouto ( fun eki jougo )] (n) separatory funnel; separating funnel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Separating \Sep"a*ra`ting\, a.
   Designed or employed to separate.
   [1913 Webster]
 
   {Separating funnel} (Chem.), a funnel, often globe-shaped,
    provided with a stopcock for the separate drawing off of
    immiscible liquids of different specific gravities.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Separate \Sep"a*rate\, v. t. [imp. & p. p. {Separated}; p. pr. &
   vb. n. {Separating}.] [L. separatus, p. p. of separare to
   separate; pfref. se- aside + parare to make ready, prepare.
   See {Parade}, and cf. {Sever}.]
   1. To disunite; to divide; to disconnect; to sever; to part
    in any manner.
    [1913 Webster]
 
       From the fine gold I separate the alloy. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Separate thyself, I pray thee, from me. --Gen. xiii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Who shall separate us from the love of Christ?
                          --Rom. viii.
                          35.
    [1913 Webster]
 
   2. To come between; to keep apart by occupying the space
    between; to lie between; as, the Mediterranean Sea
    separates Europe and Africa.
    [1913 Webster]
 
   3. To set apart; to select from among others, as for a
    special use or service.
    [1913 Webster]
 
       Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto
       I have called thaem.         --Acts xiii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   {Separated flowers} (Bot.), flowers which have stamens and
    pistils in separate flowers; diclinous flowers. --Gray.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top