ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

separation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -separation-, *separation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
separation(n) การแยกออก, See also: การแบ่งแยก, Syn. disconnection, disjoining, detachment
separation(n) การอำลา, See also: การลาจาก, Syn. departure
separation(n) การแยกทางกัน, See also: การหย่าร้าง, Syn. divorce, parting
separationist(n) ผู้สนับสนุนการแบ่งแยก, See also: ผู้แบ่งแยก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก, การแยก, การแบ่งแยก, สถานที่แบ่งแยก, จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก, ช่องโหว่, ช่อง, รู, โพรง, การแยกกันอยู่, การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection, severance
separationist(เซพ'พะเร'เชินนิสทฺ) n. ผู้แบ่งแยก, ผู้สนับสนุนหรือยึดถือลัทธ'การแบ่งแยก., See also: separationism n., Syn. separatist
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
separation(n) การแยก, การแบ่งแยก, การจากกัน, ช่องโหว่, โพรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
separationการแยกกันอยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation๑. การแยกกันอยู่ (ก. แพ่ง)๒. การแยกออก (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation agreementข้อตกลงที่จะแยกกันอยู่ (สามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation as ground for divorceการแยกกันอยู่ที่เป็นเหตุฟ้องหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation factorปัจจัยแยกแยะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation from the labour forceการออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation layer; abscission layerชั้นก่อการร่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation of boundary layerการแยกของชั้นขอบเขต [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
separation of powersการแยกใช้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Separationการแยก [TU Subject Heading]
Separationการแยก, Example: การแบ่งกรรมวิธีแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ได้แก่ 1) Ballistic Separation การแยกด้วยแรงเหวี่ยง : การแยกวัตถุที่มีความหนาแน่นต่างกันออกจากกัน 2) Dry Separation การแยกแห้ง : การแยกวัตถุประเภทโลหะที่มี ความหนาแน่นต่างกัน โดยการเป่าอากาศให้วัตถุยกลอยตัว (Fluidize) 3) Heavy Media separation การแยกด้วยตัวกลาง : เป็นการแยกขยะส่วนที่หนักและเบาในตัวกลางของการไหล ซึ่งมีค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่างขยะเหล่านั้น 4) Magnetic Separation การแยกด้วยแม่เหล็ก : การแยกขยะส่วนที่มีส่วนประกอบของเหล็กโดยใช้แม่เหล็ก : ดู Magnetic Seprator 5) Source separation การแยกที่แหล่งกำเนิด : การแยกองค์ประกอบขยะจากแหล่งต้นตอ เพื่อช่วยในการนำกลับมาใช้ เช่น หนังสือพิมพ์ ขวด โลหะ 6) Vibro-Pneumatic Separation การแยกด้วยแรงลมเขย่า : ใช้กับโรงผลิตปุ๋ยหมักจากขยะ โดยขยะที่ย่อยแล้วจะถูกป้อนจากแท่นเขย่าเข้าสู่ช่องว่าง ซึ่งมีการเป่าอากาศเพื่อแยกขยะส่วนที่เบากว่าออกจากแก้ว [สิ่งแวดล้อม]
Separation (Law)การแยกกันอยู่ [TU Subject Heading]
Separation (Technology)การแยก (เทคโนโลยี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Separation (Technology)การแยก (เทคโนโลยี) [TU Subject Heading]
Separation of powersการแยกใช้อำนาจ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
separation(n) the state of lacking unity, Ant. union
separation(n) coming apart, Syn. breakup, detachment
separation(n) sorting one thing from others
separation(n) the social act of separating or parting company
separation(n) the space where a division or parting occurs
separation(n) the termination of employment (by resignation or dismissal)
separation(n) the act of dividing or disconnecting
separationism(n) advocacy of a policy of strict separation of church and state, Syn. separatism
interval(n) the distance between things, Syn. separation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Separation

n. [ L. separatio: cf. F. séparation. ] The act of separating, or the state of being separated, or separate. Specifically: (a) Chemical analysis. (b) Divorce. (c) (Steam Boilers) The operation of removing water from steam. [ 1913 Webster ]


Judicial separation (Law), a form of divorce; a separation of man and wife which has the effect of making each a single person for all legal purposes but without ability to contract a new marriage. Mozley & W.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My son and I got separated in the confusion and smoke.ข้อเสนอที่คุณบอกว่าจะให้เปิดสำนักพิมพ์น่ะ ยังอยู่ใช่มั้ย Hero (1992)
It's medal time, and John, the top six teams are separated by only half a second.และจอห์น อันดับ 1-6 เวลาห่างกันแค่ครึ่งวินาทีเท่านั้น Cool Runnings (1993)
We've got to separate the sick from the healthy to make room.ต้องแยกผู้ป่วยออกมาเพื่อให้มีที่ Schindler's List (1993)
Come here. Look, separate the sick from the healthy.แยกคนป่วยกับคนแข็งแรง Schindler's List (1993)
You had separate bedrooms?นายแยกห้องนอนกันเหรอ Junior (1994)
No. We didn't always have separate bedrooms.ไม่ เราไม่ได้แยกห้องนอนตลอดหรอก Junior (1994)
No marriage counselor. No trial separation. I'm gonna get fuckin' divorced.ไม่มีผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงาน ไม่มีการแยกการพิจารณาคดี ฉันจะได้รับไอ้หย่า Pulp Fiction (1994)
that we'll live here on this beach... always... and that should circumstance ever separate us, ซึ่งเราจะอยู่ที่นี่บนชายหาดนี้ ตลอดไป และหากมีสิ่งใดมาพรากเราจากกัน Don Juan DeMarco (1994)
Rach, do you...? Are you gonna separate those?ราเชล เธอจะไม่แยกผ้าเหรอ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
I have to go separate. You can meet me there.ต้องต่างคนต่างไป พบกันที่นั่น Heat (1995)
Thirty seconds flat from now, we are gone on our separate ways.30 วินาทีต่อจากนี้แยกย้ายกันไปเอามั้ย Heat (1995)
And I must be near you so that no matter what happens, we won't be separated for a moment.ฉันจะอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่เเยกจากกัน Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
separationAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
separationI was looking forward to the day when I could see him after five years' separation.
separationThe father and son met after a long separation.
separationThe separation of gold from sand is problematic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความห่างไกล(n) difference, See also: separation, dissimilarity, Syn. ความแตกต่าง, Example: ภาพพจน์ของประเทศกัมพูชาซึ่งดูเหมือนจะมีความห่างไกลจากความเจริญอย่างมาก
วิโยค(n) departure, See also: separation, estrangement, bereavement, Syn. การจากไป, การพลัดพราก, ความร้าง, ความห่างเหิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การพลัดพราก(n) separation, See also: severance, separating, detaching, leaving, Syn. การแยก, การพราก, การจาก, การลาจาก, Example: การพลัดพรากจากคนที่รักเป็นทุกข์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาผนัง[fāphanang] (n) EN: wall ; partition wall  FR: mur [ m ] ; mur de séparation [ m ] ; cloison [ f ] ; paroi [ f ]
การจากกัน[kān jāk kan] (n) FR: séparation [ f ] ; divorce [ m ]
การจำแนก[kān jamnaēk] (n) EN: classification ; categorization  FR: classification [ f ] ; classement [ m ] ; catégorisation [ f ] ; distribution [ f ] ; séparation [ f ] ; division [ f ]
การแยก[kān yaēk] (n) EN: separation  FR: séparation [ f ]
การแยกออกจากกัน[kān yaēk øk jāk kan] (n, exp) EN: separation
ความแตกแยก[khwām taēkyaēk] (n) EN: disharmony ; disunion ; separation  FR: division [ f ] ; désunion [ f ] ; séparation [ f ]
เภท[phēt] (n) EN: division ; allocation ; apportionment ; separation ; splitting ; breaking  FR: division [ f ] ; séparation [ f ]
แสกผม[saēk phom] (n) EN: part  FR: raie [ f ] ; ligne (de séparation des cheveux) [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
separation
separations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
separation
separations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分立[fēn lì, ㄈㄣ ㄌㄧˋ,  ] separations #29,136 [Add to Longdo]
分权[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] separation of powers #36,029 [Add to Longdo]
三权分立[sān quán fēn lì, ㄙㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄌㄧˋ,     /    ] separation of powers #62,768 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewaltenteilung { f }; Gewaltentrennung { f }separation of powers [Add to Longdo]
Separation { f }separation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
分割[ぶんかつ, bunkatsu] (n, vs) partition; division; separation; segmenting; splitting; (P) #968 [Add to Longdo]
分離[ぶんり, bunri] (n, vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P) #1,956 [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
離脱[りだつ, ridatsu] (n, vs) withdrawal; secession; separation; breakaway; (P) #4,256 [Add to Longdo]
別れ[わかれ, wakare] (n) parting; separation; farewell; (lateral) branch; fork; offshoot; division; section; (P) #5,216 [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] (n, vs, adj-no) isolation; segregation; separation; quarantine; (P) #14,210 [Add to Longdo]
分立[ぶんりつ, bunritsu] (n, vs) segregation; separation; independence; (P) #15,248 [Add to Longdo]
中黒;・[なかぐろ, nakaguro] (n) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) #19,561 [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]
分離[ぶんり, bunri] separation (vs), decollation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top