quiet แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


138 ผลลัพธ์ สำหรับ quiet
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -quiet-, *quiet*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
quiet(adj) เงียบ, See also: สงบเงียบ, สงบ, Syn. peacefu, untroubled, tranquil, calm, noiseless, still, mute
quiet(adj) สงบเสงี่ยม, See also: ไม่เสแสร้ง, ไม่มีมารยา, Syn. unostentatious, subdued, unobstrusive, unpretentious
quiet(vt) ทำให้เงียบ
quiet(n) ความเงียบ, Syn. hush, stillness, speechlessness, silence
quiet(n) ความสงบ, See also: ความสงบเงียบ, Syn. calm, relaxation, peace
quieten(vt) ทำให้เงียบ
quieter(n) ผู้ทำให้เงียบ
quietly(adv) อย่างเงียบ, See also: อย่างค่อยๆ, อย่างเบาๆ
quietly(adv) อย่างเงียบๆ
quietus(n) การสิ้นสุดลง, See also: จบลง, Syn. rest

Hope Dictionary
quiet(ไค'อิท) adj., vt., vi. (ทำให้) เงียบ, สงบ, สงัด, ปราศจากสิ่งรบกวน, เรียบ ๆ , อยู่เฉย, นิ่งเฉย n. ความเงียบ, ความสงบ, การปราศจากสิ่งรบกวน, ความสงัด, สันติ, See also: quietly adv. quietness n., Syn. tranquillity, calm, serene
quieten(ไคว'อิเทิน) vt. ทำให้เงียบ, ทำให้สงบ
quietude(ไคว'อิทูด) n. ภาวะแห่งความสงบเงียบ, ความนิ่งเฉย, Syn. tranquillity
disquietn. ความไม่สงบ, ความกังวล, ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ, ทำให้กังวล, ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
disquietude(ดิสไคว'อิทด) n. ภาวะที่ไม่สงบ

Nontri Dictionary
quiet(adj) สงบ, เงียบ, เรียบๆ, นิ่งเฉย, เงียบสงัด
quiet(n) ความสงบเงียบ, ความเงียบ, ความสงบ
quiet(vi) เงียบลง, สงบลง, ระงับ
quiet(vt) ทำให้สงบ, ทำให้เงียบ, ทำให้หยุด, บรรเทา
quietness(n) ความเงียบสงบ, ความเงียบ, ความสงบเงียบ, ความสงบ
quietude(n) ความสงบเงียบ, ความนิ่ง, ความนิ่งเฉย
quietus(n) การดับสูญ, ความยุติ, ความสงบ, การออกจากงาน
disquiet(vt) ทำให้รำคาญ, ทำให้ไม่สงบ, รบกวน, ทำให้กระสับกระส่าย
disquietude(n) ความกังวล, ความกระสับกระส่าย, ความรำคาญ, ความไม่สงบ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quiet enjoymentการใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quiet possessionการครอบครองโดยสงบ [ ดู peaceable possession ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
quietlyเงียบ

WordNet (3.0)
quiet(adj) characterized by an absence or near absence of agitation or activity, Ant. unquiet
quiet(adj) free of noise or uproar; or making little if any sound, Ant. noisy
quiet(adj) not showy or obtrusive, Syn. restrained
quiet(adj) of the sun characterized by a low level of surface phenomena like sunspots e.g., Ant. active
quieten(v) become quiet or quieter, Syn. pipe down, quiet down, hush, quiet, quiesce, Ant. louden
quietism(n) a form of religious mysticism requiring withdrawal from all human effort and passive contemplation of God
quietist(n) a religious mystic who follows quietism
quietly(adv) with little or no sound, Ant. noisily
quietly(adv) with little or no activity or no agitation (`quiet' is a nonstandard variant for `quietly'), Syn. quiet, Ant. unquietly
quietness(n) the property of making no sound, Syn. soundlessness

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Quiet

a. [ Compar. Quieter superl. Quietest. ] [ L. quietus, p. p. pf quiescere to rest, keep quiet; akin to quies rest, and prob. to E. while, n. See While, and cf. Coy, a., Quiesce, Quietus, Quit, a., Quite, Requiem. ] 1. In a state of rest or calm; without stir, motion, or agitation; still; as, a quiet sea; quiet air. [ 1913 Webster ]

They . . . were quiet all the night, saying, In the morning, when it is day, we shall kill him. Judg. xvi. 2. [ 1913 Webster ]

2. Free from noise or disturbance; hushed; still. [ 1913 Webster ]

3. Not excited or anxious; calm; peaceful; placid; settled; as, a quiet life; a quiet conscience. “ So quiet and so sweet a style.” Shak. [ 1913 Webster ]

That son, who on the quiet state of man
Such trouble brought. Milton. [ 1913 Webster ]

4. Not giving offense; not exciting disorder or trouble; not turbulent; gentle; mild; meek; contented. [ 1913 Webster ]

The ornament of a meek and quiet spirit. 1 Pet. iii. 4. [ 1913 Webster ]

I will sit as quiet as a lamb. Shak. [ 1913 Webster ]

5. Not showy; not such as to attract attention; undemonstrative; as, a quiet dress; quiet colors; a quiet movement. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Still; tranquil; calm; unruffled; smooth; unmolested; undisturbed; placid; peaceful; mild; peaceable; meek; contented. [ 1913 Webster ]

Quiet

n. [ L. quies, -etis. See Quiet, a. ] [ 1913 Webster ]

1. The quality or state of being quiet, or in repose; as an hour or a time of quiet. [ 1913 Webster ]

2. Freedom from disturbance, noise, or alarm; stillness; tranquillity; peace; security. [ 1913 Webster ]

And join with thee, calm Peace and Quiet. Milton. [ 1913 Webster ]


At quiet, still; peaceful. --
In quiet, quietly. “ I will depart in quiet.” Shak. --
Out of quiet, disturbed; restless. [ Obs. ] “She is much out of quiet.” Shak.
[ 1913 Webster ]

Quiet

v. t. [ imp. & p. p. Quieted; p. pr. & vb. n. Quieting. ] 1. To stop motion in; to still; to reduce to a state of rest, or of silence. [ 1913 Webster ]

2. To calm; to appease; to pacify; to lull; to allay; to tranquillize; as, to quiet the passions; to quiet clamors or disorders; to quiet pain or grief. [ 1913 Webster ]

Quiet yourselves, I pray, and be at peace. Shak. [ 1913 Webster ]

Quiet

v. i. To become still, silent, or calm; -- often with down; as, be soon quieted down. [ 1913 Webster ]

Quietage

n. Quietness. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Quieter

n. One who, or that which, quiets. [ 1913 Webster ]

Quietism

n. [ Cf. F. quiétisme. ] 1. Peace or tranquillity of mind; calmness; indifference; apathy; dispassion; indisturbance; inaction. [ 1913 Webster ]

2. (Eccl. Hist.) The system of the Quietists, who maintained that religion consists in the withdrawal of the mind from worldly interests and anxieties and its constant employment in the passive contemplation of God and his attributes. [ 1913 Webster ]

Quietist

n. [ Cf. F. quiétiste. ] (Eccl. Hist.) One of a sect of mystics originated in the seventeenth century by Molinos, a Spanish priest living in Rome. See Quietism. [ 1913 Webster ]

Quietistic

a. Of or pertaining to the Quietists, or to Quietism. [ 1913 Webster ]

Quietly

adv. 1. In a quiet state or manner; without motion; in a state of rest; as, to lie or sit quietly. [ 1913 Webster ]

2. Without tumult, alarm, dispute, or disturbance; peaceably; as, to live quietly; to sleep quietly. [ 1913 Webster ]

3. Calmly, without agitation or violent emotion; patiently; as, to submit quietly to unavoidable evils. [ 1913 Webster ]

4. Noiselessly; silently; without remark or violent movement; in a manner to attract little or no observation; as, he quietly left the room. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quiet! หุบปากซะ! Gokusen: The Movie (2009)
Quiet. เงียบ. 9 (2009)
Quiet. เงียบ The Coming of Arthur: Part One (2010)
Quiet! เงียบ! At Last (2013)
Now it's your problem. You be quiet ! - ทีนี้ปัญหาของแกแน่ Schindler's List (1993)
If you'll be quiet, I'll make a statement. ถ้าพวกคุณเงียบ ผมจะแถลงการ Basic Instinct (1992)
No prison for him, just a happy ending in a quiet, sunlit, peaceful psychiatric institute. ไม่มีคุกสำหรับเขา แค่อวสานอย่างมีความสุข... ...ในสถาบันโรคจิต ที่เงียบสงบ Basic Instinct (1992)
It's very quiet here. ที่นี่เงียบจังเลย The Bodyguard (1992)
It's quiet here. ที่นี่เงียบดีนะ The Bodyguard (1992)
May they sleep sound in that quiet earth. ขอให้พวกเขา พักผ่อนอย่างสงบในพื้นดิน Wuthering Heights (1992)
I'm not going to be able to keep this quiet much longer. ฉันคงจะเก็บเรื่องนี้ไม่ได้นานหรอกนะ The Lawnmower Man (1992)
I've got to keep this psychic development quiet... especially from Timms. ฉันต้องเก็บเรื่องพลังจิตนี่เป็นความลับ.. ..โดยเฉพาะจากทิมส์ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quietActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
quietA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?
quietA little quieter.
quietAll is quiet.
quietAll I want is peace and quiet.
quietAll was quiet except that buses sometimes ran.
quietAll was quiet in the room.
quietAll were quiet in the room.
quietAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
quietAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
quietAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
quietBe quiet!

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สงบนิ่ง(adv) still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai Definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
แผ่วๆ(adj) soft, See also: quiet, not loud, gentle, mild, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: เขาตอบเสียงแผ่วๆ ว่าเขาเป็นคนขโมยไปเอง, Thai Definition: ที่เบาๆ ไม่รุนแรง
สงัด(adj) quiet, See also: tranquil, silent, restful, calm, peaceful, Syn. เงียบเชียบ, เงียบ, เงียบสงัด, เงียบสงบ, Ant. อึกทึก, Example: ในยามวิกาลอันสงัด ความว้าเหว่ก็จู่โจมเขาอย่างหนัก, Thai Definition: สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน, ไร้ศัพท์สำเนียงใดๆ
หงิมๆ(adj) quiet, See also: calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent, Syn. หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ, Example: หล่อนเป็นคนหงิมๆ แต่แข็งแกร่ง, Thai Definition: วางกิริยาท่าทางเฉยๆ ไม่ช่างพูด
เงียบสงัด(adj) quiet, See also: silent, soundless, noiseless, inaudible, hushed, Syn. เงียบกริบ, สงัดเงียบ, Example: ฉันกลัวบรรยากาศที่เงียบสงัด เพราะทำให้อดคิดถึงเรื่องผีๆ ขึ้นมาไม่ได้, Thai Definition: ที่สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวนใดๆ
ค่อย(adv) quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อยๆ(adv) quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
เงียบ(adv) silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai Definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบกริบ(adv) quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบขรึม(adj) taciturn, See also: quiet, untalkative, reticent, Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา, Ant. ช่างพูด, ช่างคุย, Example: ฝ่ายหญิงเป็นคนคุยเก่งส่วนฝ่ายชายเป็นคนเงียบขรึม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ห้องเงียบ ๆ[hǿng ngīep-ngīep] (n, exp) EN: quiet room  FR: chambre calme [ f ]
กังวล[kangwon] (v) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[kangwonjai] (v) EN: worry ; feel anxious ; be concerned  FR: être anxieux ; être inquiet
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
คุกคาม[khukkhām] (v) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten  FR: menacer ; intimider ; inquiéter
ความกังวล[khwām kangwon] (n) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern  FR: inquiétude [ f ] ; anxiété [ f ] ; souci [ m ]
ความเงียบ[khwām ngīep] (n) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity  FR: silence [ m ] ; calme [ m ] ; tranquillité [ f ] ; quiétude [ f ] (litt.)
ความสงบเงียบ[khwām sa-ngop ngīep] (n, exp) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity
กลัดกลุ้ม[klatklum] (v) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้มใจ[klumjai] (x) EN: be depressed ; be worried ; worry  FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé

CMU Pronouncing Dictionary
quiet
quiets
quiett
quieted
quieter
quietly
quietest
quieting
quietist
quietness

Oxford Advanced Learners Dictionary
quiet
quiets
quieted
quieten
quieter
quietly
quietus
quietens
quietest
quieting

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] quiet; peaceful; calm #3,987 [Add to Longdo]
悄悄[qiǎo qiǎo, ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ,  ] quietly #5,904 [Add to Longdo]
悄然[qiǎo rán, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ,  ] quietly #9,555 [Add to Longdo]
[yōu, ㄧㄡ, ] quiet; secluded; Hades #10,299 [Add to Longdo]
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ,   /  ] quietly; softly; neutral tone; light stress #10,475 [Add to Longdo]
寂静[jì jìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] quiet #12,162 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, / ] quiet #20,647 [Add to Longdo]
清静[qīng jìng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] quiet; peaceful and quiet #20,661 [Add to Longdo]
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, ] quiet; sad #21,212 [Add to Longdo]
文静[wén jìng, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] quiet; silent #23,596 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abendstille { f }quiet of the evening [Add to Longdo]
leise; ruhig; still { adj } | leise seinquiet | to be quiet [Add to Longdo]
quietschend { adj } | quietschender | am quietschendstensqueaky; squeaking | squeakier | squeakiest [Add to Longdo]
quietschend { adj }grating [Add to Longdo]
ruhig; still { adj } | ruhiger | am ruhigstenquiet | more quiet; quieter | most quiet; quietest [Add to Longdo]
Quietschton { m }squealing [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
無事[ぶじ, buji] (adj-na, n) safety; peace; quietness; (P) #7,760 [Add to Longdo]
静か(P);閑か[しずか, shizuka] (adj-na) quiet; peaceful; (P) #9,724 [Add to Longdo]
穏やか[おだやか, odayaka] (adj-na, n) calm; gentle; quiet; (P) #11,417 [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv, adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) #13,026 [Add to Longdo]
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P) #18,235 [Add to Longdo]
おっとり[ottori] (adv-to, adv, vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
くすむ[kusumu] (v5m, vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[shiinto ; shi-n to] (adv, vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
しっとり[shittori] (adv, vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
バス未使用信号[ばすみしようしんごう, basumishiyoushingou] bus-quiet signal [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.036 seconds, cache age: 0.184 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม