still แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


175 ผลลัพธ์ สำหรับ still
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -still-, *still*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
Fractional distillation[แฟรกชันแนล ดิสทิลเลชั่น] (n) การกลั่นลำดับส่วน

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
still(adj) นิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว, Syn. motionless, undisturbed
still(adj) ไม่มีฟอง (ไวน์), See also: ไร้ฟอง, Syn. not carbonated
still(adj) สงบ, See also: เงียบสงบ, Syn. gentle, quiet, subdued
still(n) ความเงียบสงบ, Syn. peace, silence
still(n) ภาพนิ่ง, See also: ฉากในภาพยนตร์, Syn. scene
still(vt) ทำให้นิ่ง, See also: ทำให้สงบ, Syn. calm, quiet, silence
still(vi) นิ่ง, See also: เงียบ, สงบ, Syn. calm, quiet, silence
still(vt) บรรเทา, See also: ทำให้ลดลง, Syn. allay, relieve
still(adv) ยังคง, See also: เช่นเดิม, Syn. yet
still(adv) แม้ในขณะนี้, See also: แม้บัดนี้, Syn. even now

Hope Dictionary
still(สทิล) adj. ยังคง, สงบ, สงัด, ปราศจากเสียง, ปราศจากสิ่งรบกวน, นิ่ง, ไม่ไหล, ไม่มีฟอง, เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ, ความเงียบสงบ, ภาพนิ่ง, ภาพเดี่ยว, เครื่องกลั่น, โรงกลั่น adv. ในขณะนี้, บัดนี้, จนกระทั่งขณะนี้, แม้กระนั้น, ยังคง, คง, ยัง, แน่นิ่ง, เงียบสงัด, ยืนหยัด, ตลอดเวลา
still lifen. ภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิต, สิ่งที่ไม่มีชีวิต, ภาพนิ่ง, ของนิ่ง. -still life adj. pl. still lifes
stillbirth(สทิล'เบิร์ธ) n. การคลอดทารกที่ตายในครรภ์, ทารกที่ตายในการคลอด
stillborn(สทีล'บอร์น) adj. ซึ่งคลอดออกมาตาย, ไม่ได้ผล, เป็นหมัน
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง, ความคงที่, การอยู่นิ่งเฉย, ความเงียบ, ความเงียบสงบ
stilly(สทีล'ลี) adj. นิ่ง, นิ่งเงียบ, เงียบ, เงียบสงัด. adv. อย่างนิ่งเงียบ, อย่างเงียบสงบ
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789, คุก, ป้อมปราการ, Syn. bastile
distill(ดิสทีล') { distilled, distilling, distils, distills } vt., vi. กลั่น, ต้มกลั่น, สกัด, ได้มาโดยการกลั่น, ขจัดออกโดยการกลั่น., See also: distillable adj. ดูdistill, Syn. separate
distilland(ดิส'ทะแลนด) n. สารผ่านกระบวนการกลั่น
distillate(ดิส'ทะเลท) n. ผลิตผลจากการกลั่น, สิ่งที่กลั่นได้, สารสกัด, ส่วนที่เข้มข้น

Nontri Dictionary
still(adj) เงียบ, นิ่ง, สงบ, ราบรื่น, ไม่มีฟอง, ไม่ไหล
still(adv) ในขณะนี้, ยังคง, แม้กระนั้น, ตลอดเวลา
still(n) โรงกลั่น, เครื่องกลั่น
still(vt) หยุด, ทำให้เงียบ, ทำให้สงบ, ระงับ, ทำให้นิ่ง, บรรเทา
stillness(n) ความเงียบ, ความนิ่ง, ความคงที่, การนิ่งเฉย
distill(vt) กลั่น, สกัด
distillation(n) การกลั่น, การสกัด, ขบวนการกลั่น
distiller(n) เครื่องกลั่น, ผู้กลั่นเหล้า
distillery(n) โรงกลั่นสุรา
pistillate(adj) มีเกสรตัวเมีย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
still huntการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
still lifeภาพหุ่นนิ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
still outstandingค้าง, ยังคงค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stillbirthการตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillbirth rateอัตราตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillbirth rate; rate, fetal death; rate, foetal deathอัตราตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stillbirth ratioอัตราส่วนการตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillbirth; birth, deadการตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stillbornตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stillbornทารกตายคลอด, ตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Still-life photographyการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง [TU Subject Heading]
Stillbornแบบเกิดไร้ชีพ แบบตายคลอด, Example: การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 [สิ่งแวดล้อม]
stilling basinstilling basin, แอ่งน้ำนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stilling poolstilling pool, บ่อน้ำนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

WordNet (3.0)
still(n) a static photograph (especially one taken from a movie and used for advertising purposes)
still(n) an apparatus used for the distillation of liquids; consists of a vessel in which a substance is vaporized by heat and a condenser where the vapor is condensed
still(v) lessen the intensity of or calm, Syn. relieve, allay, ease
still(v) make motionless
still(adj) used of pictures; of a single or static photograph not presented so as to create the illusion of motion; or representing objects not capable of motion, Ant. moving
still(adj) not sparkling, Syn. noneffervescent, Ant. sparkling
still(adj) free from noticeable current
still(adv) with reference to action or condition; without change, interruption, or cessation, Ant. no longer
still(adv) without moving or making a sound, Syn. stock-still
stillborn(adj) (of newborn infant) showing no signs of life at birth; not liveborn

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Still

adv. [ AS. stille quietly. See Still, a. The modern senses come from the idea of stopping and staying still, or motionless. ] 1. To this time; until and during the time now present; now no less than before; yet. [ 1913 Webster ]

It hath been anciently reported, and is still received. Bacon. [ 1913 Webster ]

2. In the future as now and before. [ 1913 Webster ]

Hourly joys be still upon you! Shak. [ 1913 Webster ]

3. In continuation by successive or repeated acts; always; ever; constantly; uniformly. [ 1913 Webster ]

The desire of fame betrays an ambitious man into indecencies that lessen his reputation; he is still afraid lest any of his actions should be thrown away in private. Addison. [ 1913 Webster ]

Chemists would be rich if they could still do in great quantities what they have sometimes done in little. Boyle. [ 1913 Webster ]

4. In an increasing or additional degree; even more; -- much used with comparatives. [ 1913 Webster ]

The guilt being great, the fear doth still exceed. Shak. [ 1913 Webster ]

5. Notwithstanding what has been said or done; in spite of what has occured; nevertheless; -- sometimes used as a conjunction. See Synonym of But. [ 1913 Webster ]

As sunshine, broken in the rill,
Though turned astray, is sunshine still. Moore. [ 1913 Webster ]

6. After that; after what is stated. [ 1913 Webster ]

In the primitive church, such as by fear being compelled to sacrifice to strange gods, after repented, and kept still the office of preaching the gospel. Whitgift. [ 1913 Webster ]


Still and anon, at intervals and repeatedly; continually; ever and anon; now and then.
[ 1913 Webster ]

And like the watchful minutes to the hour,
Still and anon cheered up the heavy time. Shak. [ 1913 Webster ]

Still

v. t. [ Abbreviated fr. distill. ] 1. To cause to fall by drops. [ 1913 Webster ]

2. To expel spirit from by heat, or to evaporate and condense in a refrigeratory; to distill. Tusser. [ 1913 Webster ]

Still

v. t. [ imp. & p. p. Stilled p. pr. & vb. n. Stilling. ] [ AS. stillan, from stille still, quiet, firm. See Still, a. ] 1. To stop, as motion or agitation; to cause to become quiet, or comparatively quiet; to check the agitation of; as, to still the raging sea. [ 1913 Webster ]

He having a full sway over the water, had power to still and compose it, as well as to move and disturb it. Woodward. [ 1913 Webster ]

2. To stop, as noise; to silence. [ 1913 Webster ]

With his name the mothers still their babies. Shak. [ 1913 Webster ]

3. To appease; to calm; to quiet, as tumult, agitation, or excitement; as, to still the passions. Shak. [ 1913 Webster ]

Toil that would, at least, have stilled an unquiet impulse in me. Hawthorne. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To quiet; calm; allay; lull; pacify; appease; subdue; suppress; silence; stop; check; restrain. [ 1913 Webster ]

Still

n. [ Cf. OE. stillatorie. See Still, v., to distill. ] 1. A vessel, boiler, or copper used in the distillation of liquids; specifically, one used for the distillation of alcoholic liquors; a retort. The name is sometimes applied to the whole apparatus used in in vaporization and condensation. [ 1913 Webster ]

2. A house where liquors are distilled; a distillery. [ 1913 Webster ]


Still watcher, a device for indicating the progress of distillation by the density of the liquid given over. Knight.
[ 1913 Webster ]

Still

a. [ Compar. Stiller superl. Stillest. ] [ OE. stille, AS. stille; akin to D. stil, OS. & OHG. stilli, G. still, Dan. stille, Sw. stilla, and to E. stall; from the idea of coming to a stand, or halt. Cf. Still, adv. ] 1. Motionless; at rest; quiet; as, to stand still; to lie or sit still. “Still as any stone.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. Uttering no sound; silent; as, the audience is still; the animals are still. [ 1913 Webster ]

The sea that roared at thy command,
At thy command was still. Addison. [ 1913 Webster ]

3. Not disturbed by noise or agitation; quiet; calm; as, a still evening; a still atmosphere. “When all the woods are still.” Milton. [ 1913 Webster ]

4. Comparatively quiet or silent; soft; gentle; low. “A still small voice.” 1 Kings xix. 12. [ 1913 Webster ]

5. Constant; continual. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

By still practice learn to know thy meaning. Shak. [ 1913 Webster ]

6. Not effervescing; not sparkling; as, still wines. [ 1913 Webster ]


Still life. (Fine Arts) (a) Inanimate objects. (b) (Painting) The class or style of painting which represents inanimate objects, as fruit, flowers, dead game, etc.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Quiet; calm; noiseless; serene; motionless; inert; stagnant. [ 1913 Webster ]

Still

n. [ Cf. G. stille. ] 1. Freedom from noise; calm; silence; as, the still of midnight. [ Poetic ] [ 1913 Webster ]

2. A steep hill or ascent. [ Obs. ] W. Browne. [ 1913 Webster ]

Still

v. i. [ L. stillare. Cf. Distill. ] To drop, or flow in drops; to distill. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Stillage

n. (Bleaching) A low stool to keep the goods from touching the floor. Knight. [ 1913 Webster ]

Stillatitious

a. [ L. stillaticius, fr. stillare to drop, stilla a drop. ] Falling in drops; drawn by a still. [ 1913 Webster ]

Stillatory

n.; pl. -ries [ From Still, for distill. Cf. Still, n., and Distillatory, a. ] 1. An alembic; a vessel for distillation. [ R. ] Bacon. [ 1913 Webster ]

2. A laboratory; a place or room in which distillation is performed. [ R. ] Dr. H. More. Sir H. Wotton. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen. Ah, still good. ฟังสิ อา มันยังดีอยู่ Aladdin (1992)
Still I think he's rather tasty ฉันยังคิดว่า เขาน่าอร่อยดี Aladdin (1992)
Watch out, they spit! Hm, not enough. Still not enough. อืม ไม่ดีพอ ยังไม่ดีพอ อืมอะไรดี เจ้าต้องการอะไร เจ้าต้องการอะไร Aladdin (1992)
Now, still needs something. What does it say to me? เอาล่ะ ยังต้องการบางอย่างอีก มันบอกอะไรข้านะ มันบอกว่า Aladdin (1992)
Why are you bringing me into this? Face it, Jafar--you're still just second best! ยอมรับซะ จาฟา เจ้าเป็นแค่ ที่สองเท่านั้น Aladdin (1992)
You've still got one wish left. Just say the word and you're a prince again. แค่ขอพรมา และเจ้าจะเป็นเจ้าชายอีกครั้ง Aladdin (1992)
Still you protected him. กระนั้นคุณก็ยังปกป้องเขา Basic Instinct (1992)
So you still believe in confidentiality. งั้นคุณก็ยังเชื่อในการเก็บความลับ Basic Instinct (1992)
The body's still warm. ศพยังสดๆร้อนๆอยู่ Basic Instinct (1992)
The watch is still ticking. นาฬิกายังคงเดิน Basic Instinct (1992)
We still have 20 minutes left. เรายังคงเหลืออีก 20 นาที Basic Instinct (1992)
-Stay still! - อยู่เฉยๆ! Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stillAccepting what you say, I'm still against the project.
stillAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
stillA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
stillAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
stillAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
stillAdmitting what he say, I still cannot agree with him.
stillAdmitting what he says, I still think that he is in the wrong.
stillAdmitting what you say, I still believe I am right.
stillAdmitting what you say, I still think he is wrong.
stillAdmitting what you say, I still think he's in the right.
stillAdmitting what you say, I still think I am right.
stillAdmitting what you say, I still think that you were wrong.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สงบนิ่ง(adv) still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai Definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
น้ำนิ่ง(n) still water, Ant. น้ำไหล, Example: บริเวณนี้เป็นบริเวณที่น้ำนิ่ง
ยิ่งขึ้น(adv) more, See also: still more, even more, increasingly, further, Syn. เพิ่มขึ้น, Example: เมื่อเทคโนโลยีพัฒนายิ่งขึ้น ความเจริญก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
ยัง(adv) still, See also: yet, Example: รัฐบาลยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาให้พวกเขาได้อย่างไร
เหมือนเดิม(adv) as before, See also: still, as it was, Syn. ดังเดิม, อย่างเดิม, Example: ครอบครัวปัจจุบันแม่ก็ยังเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมให้ความอบอุ่นกับลูกอยู่เหมือนเดิม
พุ่มม่าย(adj) still being a widow, Example: เขารักผู้หญิงพุ่มม่ายแถมมีเรือพ่วงวัยน่ารักอีกสอง, Thai Definition: ที่ยังเป็นม่ายอยู่
แอ้งแม้ง(adv) motionlessly, See also: still, Example: แถวบ้านมีตัวเงินตัวทองอยู่มาก เขาเคยเห็นมันนอนแอ้งแม้งอยู่ใกล้ปากซอย เพราะโดนรถทับ, Thai Definition: อาการที่นิ่งอยู่กับที่เพราะหมดกำลัง, Notes: (ปาก)
สำรวมใจ(v) calm, See also: still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง, Thai Definition: ทำใจให้แน่วแน่
ติดเก้ง(v) (fucking dogs) get stuck, See also: still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, , get stuck during pairing, g, Syn. ติดเต้ง, ติดเป้ง, Example: หมาสองตัวกำลังติดเก้งอยู่ริมถนน มีหมาตัวผู้อีกหลายตัวเฝ้าอยู่, Thai Definition: อาการร่วมประเวณี (ใช้แก่สัตว์) ของสุนัขซึ่งกำลังติดกัน
ติดตา(v) impress, See also: still fresh in one's memory, impress vividly upon one's mind by the sight, Syn. จำได้, ไม่ลืม, Ant. ลืม, Example: ภาพคนถูกรถชนตายเมื่อคืนนี้ยังติดตาฉันอยู่เลย, Thai Definition: ยังรู้สึกนึกเห็นภาพอยู่ไม่รู้เลือน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[choēimoēi] (v) EN: be still
หาง[hāng] (n) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation
จำศีล[jamsīn] (v) EN: keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts
จังงัง[jang-ngang] (adj) EN: dazed ; stunned ; stock-still  FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
ความสงบเงียบ[khwām sa-ngop ngīep] (n, exp) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity
กินบ้านกินเมือง[kin bān kin meūang] (adv) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still  FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กลั่น[klan] (v) EN: refine ; extract ; distill  FR: distiller ; raffiner ; extraire
ก็[kø =kǿ] (adv) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well  FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout

CMU Pronouncing Dictionary
still
stille
stills
stilled
stiller
stilley
stillion
stillman
stillson
stillborn

Oxford Advanced Learners Dictionary
still
stills
stilly
stilled
stiller
stillest
stilling
stillborn
stillness
still-life

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[réng, ㄖㄥˊ, ] still; yet; to remain #631 [Add to Longdo]
仍然[réng rán, ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ,  ] still; yet #1,032 [Add to Longdo]
依然[yī rán, ㄧ ㄖㄢˊ,  ] still; as before #1,199 [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] still; yet; to value; to esteem; surname Shang #2,012 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] still; calm; quiet; not moving #2,876 [Add to Longdo]
仍旧[réng jiù, ㄖㄥˊ ㄐㄧㄡˋ,   /  ] still (remaining); to remain (the same); yet #9,839 [Add to Longdo]
静止[jìng zhǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ,   /  ] still; immobile; stillness #15,151 [Add to Longdo]
尚且[shàng qiě, ㄕㄤˋ ㄑㄧㄝˇ,  ] still #21,754 [Add to Longdo]
恬静[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] still; peaceful; quiet #25,661 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, ] still; silent; surname Mi #27,606 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
destillieren(vt) |destillierte, hat destilliert| กลั่น
Destillation(n) |die, pl. Destillationen| การกลั่น

DING DE-EN Dictionary
Festbild { n }still picture [Add to Longdo]
Still-BH { m }nursing bra [Add to Longdo]
Stille { f }calmness [Add to Longdo]
Stille { f }; Ruhe { f }calm [Add to Longdo]
Stille { f }; Geräuschlosigkeit { f }; Lautlosigkeit { f }; Ruhe { f }quietness [Add to Longdo]
Stille { f }silentness [Add to Longdo]
Stille { f }stillness [Add to Longdo]
Stille { f }; Ruhe { f }; Schweigen { n }silence [Add to Longdo]
Stillleben { n }; Stilleben { n } [ alt ]still life [Add to Longdo]
Stilllegung { f }; Stillegung { f } [ alt ]quiescence [Add to Longdo]
Stillheit { f }tacitness [Add to Longdo]
Stillschweigen wahrendmuting [Add to Longdo]
Stillstand { m }; Einstellung { f }cessation [Add to Longdo]
Stillstand { m }; Stagnation { f }; Stockung { f } | Stagnationen { pl }; Stockungen { pl }stagnation | stagnations [Add to Longdo]
Stillstand { m }; Stockung { f }standstill [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
なり[nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) #130 [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) #474 [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n, vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) #1,777 [Add to Longdo]
尚(P);猶[なお, nao] (adv, conj) (uk) furthermore; still; yet; more; still more; in addition; greater; further; (P) #2,705 [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) #4,126 [Add to Longdo]
又(P);亦;復[また, mata] (adv, conj, pref) (uk) again; and; also; still (doing something); (P) #6,897 [Add to Longdo]
醸造[じょうぞう, jouzou] (n, vs) brewing; distillation; (P) #9,506 [Add to Longdo]
ピッチ[picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P) #10,038 [Add to Longdo]
未だ[まだ(P);いまだ, mada (P); imada] (adj-na, adv) (1) (uk) as yet; hitherto; still; (2) not yet (with negative verb); (P) #10,343 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
静止画[せいしが, seishiga] still image [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
穏やか[おだやか, odayaka] still, ruhig, friedlich, mild [Add to Longdo]
立往生[たちおうじょう, tachioujou] Stillstand, Panne [Add to Longdo]
[しず, shizu] still, ruhig, leise, sanft [Add to Longdo]
静か[しずか, shizuka] still, ruhig, leise, sanft [Add to Longdo]
静まる[しずまる, shizumaru] still_werden [Add to Longdo]
静止[せいし, seishi] Stille, Ruhe, Stillstand [Add to Longdo]
静物[せいぶつ, seibutsu] Stilleben [Add to Longdo]
黙認[もくにん, mokunin] stillschweigende_Anerkennung, stillschweigende_Erlaubnis [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0295 seconds, cache age: 1.7 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม