lightly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


69 ผลลัพธ์ สำหรับ lightly
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -lightly-, *lightly*, light

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
lightly(adv) อย่างเบาๆ, See also: อย่างนุ่มนวล, อย่างอ่อนโยน, Syn. gently
lightly(adv) อย่างไม่เอาใจใส่, See also: อย่างสะเพร่า, อย่างเลินเล่อ, Syn. indifferently
lightly(adv) อย่างร่าเริง, See also: อย่างเบิกบานใจ, Syn. cheerfully
lightly(adv) อย่างเล็กน้อย, See also: นิดหน่อย, Syn. slightly

Hope Dictionary
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา, เบาบาง, เล็กน้อย, นิดหน่อย, อย่างง่าย ๆ , ไม่ลำบาก, ร่าเริง, เบิกบานใจ, อย่างสะเพร่า, อย่างเลินเล่อ, ว่องไว, คล่องแคล่ว, ไม่สนใจ, ล่องลอย, Syn. slightly

Nontri Dictionary
slightly(adv) อย่างดูแคลน, อย่างดูถูก

WordNet (3.0)
lightly(adv) without good reason
lightly(adv) with few burdens, Syn. light
lightly(adv) with little weight or force, Syn. softly, gently
lightly(adv) indulging with temperance, Ant. heavily
lightly(adv) with indifference or without dejection
lightly(adv) to a slight degree
thinly(adv) in a small quantity or extent, Syn. lightly, Ant. thickly

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Lightly

adv. 1. With little weight; with little force; as, to tread lightly; to press lightly. [ 1913 Webster ]

Yet shall thy grave with rising flowers be drest,
And the green turf lie lightly on thy breast. Pope. [ 1913 Webster ]

Him thus intent Ithuriel with his spear
Touched lightly. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Swiftly; nimbly; with agility. [ 1913 Webster ]

So mikle was that barge, it might not lightly sail. R. of Brunne. [ 1913 Webster ]

Watch what thou seest and lightly bring me word. Tennyson. [ 1913 Webster ]

3. Without deep impression. [ 1913 Webster ]

The soft ideas of the cheerful note,
Lightly received, were easily forgot. Prior. [ 1913 Webster ]

4. In a small degree; slightly; not severely. [ 1913 Webster ]

At the first he lightly afflicted the land of Zebulun . . . and afterward did more grievously afflict her. Is. ix. 1. [ 1913 Webster ]

5. With little effort or difficulty; easily; readily. [ 1913 Webster ]

That lightly come, shall lightly go. Old Proverb. [ 1913 Webster ]

They come lightly by the malt, and need not spare it. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

6. Without reason, or for reasons of little weight. [ 1913 Webster ]

Flatter not the rich, neither do thou willingly or lightly appear before great personages. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

7. Commonly; usually. [ Obs. ] Bp. Fisher. [ 1913 Webster ]

The great thieves of a state are lightly the officers of the crown. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

8. Without dejection; cheerfully. “Seeming to bear it lightly.” Shak. [ 1913 Webster ]

9. Without heed or care; with levity; gayly; airily. [ 1913 Webster ]

Matrimony . . . is not by any to be enterprised, nor taken in hand, unadvisedly, lightly, or wantonly. Book of Common Prayer [ Eng. Ed. ]. [ 1913 Webster ]

10. Not chastely; wantonly. Swift. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now you will never again see the light of day! ตอนนี้ เจ้าจะไม่ได้เห็นแสงของวันใหม่อีกเป็นอันขาด! Aladdin (1992)
We gotta get-- I gotta start packing, your highness. Only essentials.We gotta travel at light! เอาเฉพาะที่จำเป็น เราต้องเดินทางเบาๆ เอาปืนไปด้วยมั้ย อาวุธล่ะ มีดล่ะ Aladdin (1992)
I want these trees cut back so the lights can shine onto the property. ตัดต้นไม้พวกนี้ให้แสงลอดลงมาได้ The Bodyguard (1992)
But the governor might show up here later, so I thought I'd give it a light check. ก็ไม่เชิง แต่ท่านผู้ว่าฯ อาจจะมา เลยแวะมาตรวจสถานที่ The Bodyguard (1992)
Let's button down tonight and walk out at first light. พอรุ่งสางเราค่อยไปกัน The Bodyguard (1992)
Thirty seconds to lighting change. เปลี่ยนทางไฟ The Bodyguard (1992)
Thirty seconds to lighting change. อีก30 วิ.เปลี่ยนทางไฟ The Bodyguard (1992)
- I... I seen your light. - ฉันเห็นแสงไฟของนาย. Of Mice and Men (1992)
- Yeah, well, I got a right to have a light. - ฉันมีสิทธิ์ที่จะเปิดไฟ Of Mice and Men (1992)
I seen your light. ฉันเห็นแสงไฟของนาย Of Mice and Men (1992)
for let the form of an object be what it may, light, shade and perspective will always make it beautiful. "มันเป็นเพียงความแตกต่างของรูปลักษณ์" "แสง สี และสัดสัวนเท่านั้น" "ซึ่งจริงๆแล้ว ทุกอย่างล้วนสวยงามในตัวของมัน" The Cement Garden (1993)
Well, there's a light switch around here somewhere. โอเค, เราต้องหาสวิตช์ไฟ น่าจะอยู่แถวๆนี้แหล่ะ. Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lightlyDon't behave lightly.
lightlyI dress lightly all the time.
lightlyLightly weigh the tofu down, leave it for about 20 minutes then drain.
lightlyNot to be taken lightly, local amusement parks. Couples, families, as far as can be seen people, people, people.
lightlyShe therefore came up on this side, opened her own window and tapped her horn lightly to draw attention to the fact that she was there.
lightlyThe dancers tripped lightly across the stage.
lightlyThe girls were dancing lightly like so many butterflies.
lightlyWar isn't something to be done lightly, also changing the constitution isn't something that should be done because "I just really want to go to war".

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พรำๆ(adv) lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, ปรอยๆ, พรำ, Example: ฉันยังจำได้ดีว่าวันนั้นฝนลงเม็ดพรำๆ มาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai Definition: อาการที่ฝนตกน้อยๆ เรื่อยไป
เบามือ(adv) gently, See also: lightly, softly, slightly, delicately, Syn. เบาไม้เบามือ, Ant. มือหนัก, Example: เด็กหญิงหยิบไข่อย่างเบามือใส่ลงตะกร้าใบเล็ก, Thai Definition: อาการที่ทำเบาๆ หรือค่อยๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง
แผ่วๆ(adv) softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: ปู่หายใจแผ่วๆ ดวงตาเลื่อนลอย ร่างกายไม่ไหวติงแล้ว, Thai Definition: อย่างเบาๆ ไม่รุนแรง
แผ่ว(adv) softly, See also: lightly, faintly, gently, slightly, Syn. เบา, ตื้นๆ, เบาๆ, ผิวๆ, แผ่วๆ, Ant. แรง, หนัก, Example: เสียงร้องครวญครางของเจ้าสัตว์ร้ายค่อยๆ แผ่วลงจนเงียบสนิท, Thai Definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
แผ่ว(adv) softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบา, ค่อย, แผ่วเบา, Ant. ดัง, Example: เจ้าสัตว์ร้ายร้องครวญครางแผ่วลงๆ จนเงียบสนิท, Thai Definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
ระรวย(adv) gently, See also: lightly, slightly, Syn. แผ่วๆ, เบาๆ, รื่นๆ, Example: เขานอนหายใจระรวย เพราะสิ้นเรี่ยวแรง
ปรอยๆ(adv) lightly, See also: in a drizzle, Syn. พรำๆ, หยิมๆ, ลงเม็ด, โปรยปราย, Ant. หาย, หยุด, Example: ฝนตกปรอยๆ เคราะห์ดีที่สวมเสื้อกันฝนมา
โหวง(adv) lightly, See also: weightlessly, buoyantly, Syn. โหวงเหวง, เบามาก, Example: กระเช้าฟางที่คล้องแขนของเขาดูเบาโหวง, Thai Definition: แทบจะไม่มีน้ำหนัก
โหวงเหวง(adv) lightly, See also: weightlessly, buoyantly, Syn. โหวง, เบามาก, Example: กล่องนี้เบาโหวงเหวงเลยยกได้สบายมาก, Thai Definition: แทบจะไม่มีน้ำหนัก
พรำ(adv) lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, พรำๆ, Example: ฝนตกพรำตลอดเวลาทำให้ทางเดินลื่นต้องเดินอย่างระมัดระวัง, Thai Definition: ตกน้อยๆ เรื่อยไป (ใช้แก่ฝน)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบา[bao] (adv) EN: softly ; gently ; lightly  FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ[bao-bao] (x) EN: softly ; gently ; lightly  FR: doucement ; légèrement
บอ[bø] (adj) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly  FR: insensé ; déraisonnable
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
ชัก[chak] (x) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little
ฉาบฉวย[chāpchūay] (v) EN: treat lightly ; be casual ; make shift  FR: agir avec désinvolture
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
กรอบเค็ม[krøp khem] (n, exp) EN: small pieces of pastry slightly salted
มึนเมา[meunmao] (v) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated
แง้ม[ngaēm] (v) EN: be ajar ; open slightly ; be half-closed  FR: entrouvrir ; entrebâiller

CMU Pronouncing Dictionary
lightly

Oxford Advanced Learners Dictionary
lightly

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
轻轻[qīng qīng, ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ,   /  ] lightly; softly #3,396 [Add to Longdo]
轻伤[qīng shāng, ㄑㄧㄥ ㄕㄤ,   /  ] lightly wounded; minor injuries #16,254 [Add to Longdo]
飘飘[piāo piāo, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ,   /  ] lightly #17,035 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小川) small; narrow; (2) (See 小野) familiar prefix; (3) (See 小暗い) slightly; a bit #659 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 小皿) small; little; slight; (2) (See 小半日, 弱・じゃく・2) slightly less than; just about; (3) (See こざっぱり) somewhat; somehow; (4) (See 小役人) minor (sometimes derogatory); petty #659 [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (n) (1) cinnabar; vermillion; red; slightly-orange red; (2) red pigment (and ink made from same); (3) red text (as used to correct documents) #4,142 [Add to Longdo]
すい;すいっ[sui ; suitsu] (adv-to) lightly; nimbly #8,058 [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp, adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) #9,400 [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r, vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) #18,866 [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) #19,379 [Add to Longdo]
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy [Add to Longdo]
ことこと[kotokoto] (adv, adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0365 seconds, cache age: 3.789 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม