Search result for

มึนเมา

(43 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มึนเมา-, *มึนเมา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มึนเมา[V] be drugged, See also: get drunk, be tipsy, be slightly intoxicated, Syn. เมา, Ant. สร่างเมา, Example: พอดื่มเหล้าเข้าไปแก้วเดียวเขาก็รู้สึกมึนเมา, Thai definition: มีอาการเริ่มเมา
มึนเมา[ADJ] be drugged, See also: drunk, tipsy, intoxicated, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มึนเมาก. เมาจนรู้สึกมึนหัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Drunk.ของมึนเมา Gamer (2009)
As when a human is intoxicated?สมองเวลาที่เรามึนเมา Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Demons, you know -- drink, adultery.สิ่งชั่วร้าย... ก็อย่างที่รู้กันไง ของมึนเมา การมีชู้ Free to Be You and Me (2009)
There's no alcohol in this household. Stop talking like that and lose the hat.ไม่มีของมึนเมาในบ้านหลังนี้ เลิกพูดแบบนั้นและถอดหมวกออก The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
I've always heard it was overrun with boozers and drunks.ผมได้ยินมาว่า ข้องเกี่ยวกับพวกของมึนเมาอยู่เป็นประจำ Shutter Island (2010)
Your perfume is intoxicating, and your hair smells like cinnamon!โอว น้ำหอมคุณมันช่างทำให้มึนเมา ผมคุณก็กลิ่นเหมือนซินนามอน When in Rome (2010)
I don't drink alcohol.ผมไม่ดื่มของมึนเมา The Pants Alternative (2010)
Man is not the only species that ferments fruit in order to become intoxicated.มนุษย์ไม่ใช่เผ่าพันธเดียว ที่หมักผลไม้ให้เป็นของมึนเมา The Roommate Transmogrification (2011)
World domination by day, debauchery by night.มีอำนาจเหนือโลกในตอนกลางวัน มึนเมาเสเพลในตอนกลางคืน Riding in Town Cars with Boys (2011)
I also haven't had a drink since we talked - besides beer.ตั้งแต่ตอนนั้นที่เราคุยกัน ผมไม่เคย ดื่มของมึนเมาเลยนะ นอกจากเบียร์ I Am Unicorn (2011)
First up is 27-year-old Justin Harris, had a DUI in 2008.รายแรก อายุ 27 จัสติน แฮริส ขับรถขณะมึนเมา ในปี 2008 There's No Place Like Home (2011)
Possibly, but there is no smell of intoxication.เป็นไปได้,แต่ไม่มีกลิ่นของมึนเมา The Hunter's Heart (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated   
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated   FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drunk[ADJ] เมา, See also: มึนเมา, Syn. intoxicated, unsober, nonteetotal
inebriate[ADJ] เมา (คำโบราณ), See also: มึนเมา, Syn. drunken, intemperate
intoxicated[ADJ] มึนเมา, See also: เมา, Syn. drunk, inebriated
stinking[ADJ] มึนเมา (คำสแลง), Syn. intoxicated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
dopey(โด'พี) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,มึนเมา,โง่เง่า., See also: dopiness n. ดูdopey
dopy(โด'พี) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,มึนเมา,โง่เง่า., See also: dopiness n. ดูdopey
fluster(ฟลัส'เทอะ) {flustered,flustering,flusters} vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้มึนเมา,ทำให้สลึมสลือ. vi. งงงวย,สลึมสลือ. n. ความตื่นเต้น,ความยุ่งยากใจ,ความเกรียวกราว
fuddle(ฟัด'เดิล) {fuddled,fuddling,fuddles} vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน. vi. เมาหยำเป. n. ภาวะสับสน,ภาวะที่ยุ่งเหยิงใจ, Syn. intoxicate,confuse
fuzzy(ฟัซ'ซี) adj. เป็นฝอย,เป็นขนปุย,เลอะเลือน,คลุมเครือ,ไม่ชัด,มึนเมา., See also: fuzzily adv. fuzziness n., Syn. hairy,downy
heady(เฮด'ดี) ซึ่งทำให้มึนเมา,น่าตื่นเต้น,รุนแรง,ซึ่งทำลาย,, See also: headiness n., Syn. intoxicating
inebriant(อินอี'บริเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้ (มึนเมา,เบิกบานใจ,เคลิบเคลิ้ม) n. ของมึนเมา, Syn. intoxicating
inebriate(อินอี'บริเอท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ,ทำให้เคลิบเคลิ้ม n. ขี้เมา,คนเมา. adj. เมา,เมาเหล้า., See also: inebriation n.
inebriety(อินอีไบร'อิที) n. ความมึนเมา,การเมาเหล้า, Syn. drunkenness

English-Thai: Nontri Dictionary
alcohol(n) แอลกอฮอล์,เหล้า,สุรา,ของมึนเมา
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์,เกี่ยวกับของมึนเมา
booze(n) เหล้า,วิสกี้,ของมึนเมา
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา
heady(adj) มึนเมา,มุทะลุ,ผลุนผลัน,รุนแรง
inebriate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
intoxicant(n) ของมึนเมา
intoxicate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ
intoxication(n) ความเป็นพิษ,ความมึนเมา,ความมัวเมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
メロメロ[めろめろ, meromero] (vi) มึนเมา(ในรัก)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top