ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มึนเมา

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มึนเมา-, *มึนเมา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มึนเมา[V] be drugged, See also: get drunk, be tipsy, be slightly intoxicated, Syn. เมา, Ant. สร่างเมา, Example: พอดื่มเหล้าเข้าไปแก้วเดียวเขาก็รู้สึกมึนเมา, Thai definition: มีอาการเริ่มเมา
มึนเมา[ADJ] be drugged, See also: drunk, tipsy, intoxicated, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มึนเมาก. เมาจนรู้สึกมึนหัว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No more intoxicating desire exists endowing you with the vigour to meet the challenge awaiting youไม่การทำให้มึนเมามากกว่าปราถนาคงอยู่... ...ที่บริจาคที่คุณกับแรง... ...เพื่อการพบที่กำลังคอยการท้าทายที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You're legally allowed to drink, so we figured the best thing for ya was a car.อย่าขับรถในระหว่างมึนเมาเพราะ เราให้ได้แค่รถนะยะ Good Will Hunting (1997)
He thinks he's some player 'cause he hustles dope and stolen hubcaps, I mean,เขาคิดว่าเขาคือผู้เล่นจำนวนหนึ่ง 'สาเหตุเขาเร่งรีบของมึนเมาและhubcaps ที่ขโมย, ฉันหมายถึง, Black Snake Moan (2006)
I became numb to the labels.ผมมึนเมาไปกับยาทั้งหลายแหล่นั่น Numb (2007)
"Mast Kalandar!""มันคือความมึนเมา!" Heyy Babyy (2007)
"Mast Kalandar!""มันคือความมึนเมา!" Heyy Babyy (2007)
"Mast Kalandar!""มันคือความมึนเมา!" Heyy Babyy (2007)
"Mast Kalandar!""มันคือความมึนเมา!" Heyy Babyy (2007)
"Mast Kalandar!""มันคือความมึนเมา!" Heyy Babyy (2007)
"Mast Kalandar!""มันคือความมึนเมา!" Heyy Babyy (2007)
"Mast Kalandar!""มันคือความมึนเมา!" Heyy Babyy (2007)
"Mast Kalandar!""มันคือความมึนเมา!" Heyy Babyy (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated   
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated   FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drunk[ADJ] เมา, See also: มึนเมา, Syn. intoxicated, unsober, nonteetotal
inebriate[ADJ] เมา (คำโบราณ), See also: มึนเมา, Syn. drunken, intemperate
intoxicated[ADJ] มึนเมา, See also: เมา, Syn. drunk, inebriated
stinking[ADJ] มึนเมา (คำสแลง), Syn. intoxicated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
dopey(โด'พี) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,มึนเมา,โง่เง่า., See also: dopiness n. ดูdopey
dopy(โด'พี) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,มึนเมา,โง่เง่า., See also: dopiness n. ดูdopey
fluster(ฟลัส'เทอะ) {flustered,flustering,flusters} vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้มึนเมา,ทำให้สลึมสลือ. vi. งงงวย,สลึมสลือ. n. ความตื่นเต้น,ความยุ่งยากใจ,ความเกรียวกราว
fuddle(ฟัด'เดิล) {fuddled,fuddling,fuddles} vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน. vi. เมาหยำเป. n. ภาวะสับสน,ภาวะที่ยุ่งเหยิงใจ, Syn. intoxicate,confuse
fuzzy(ฟัซ'ซี) adj. เป็นฝอย,เป็นขนปุย,เลอะเลือน,คลุมเครือ,ไม่ชัด,มึนเมา., See also: fuzzily adv. fuzziness n., Syn. hairy,downy
heady(เฮด'ดี) ซึ่งทำให้มึนเมา,น่าตื่นเต้น,รุนแรง,ซึ่งทำลาย,, See also: headiness n., Syn. intoxicating
inebriant(อินอี'บริเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้ (มึนเมา,เบิกบานใจ,เคลิบเคลิ้ม) n. ของมึนเมา, Syn. intoxicating
inebriate(อินอี'บริเอท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ,ทำให้เคลิบเคลิ้ม n. ขี้เมา,คนเมา. adj. เมา,เมาเหล้า., See also: inebriation n.
inebriety(อินอีไบร'อิที) n. ความมึนเมา,การเมาเหล้า, Syn. drunkenness

English-Thai: Nontri Dictionary
alcohol(n) แอลกอฮอล์,เหล้า,สุรา,ของมึนเมา
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์,เกี่ยวกับของมึนเมา
booze(n) เหล้า,วิสกี้,ของมึนเมา
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา
heady(adj) มึนเมา,มุทะลุ,ผลุนผลัน,รุนแรง
inebriate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
intoxicant(n) ของมึนเมา
intoxicate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ
intoxication(n) ความเป็นพิษ,ความมึนเมา,ความมัวเมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
メロメロ[めろめろ, meromero] (vi) มึนเมา(ในรัก)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top