Search result for

anger

(131 entries)
(1.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anger-, *anger*.
English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
dangerous(adj) อันตราย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anger    [VI] โกรธ, See also: โมโห, Syn. lose one's temper, forget oneself, get mad, Ant. calm
anger    [N] ความโกรธ, See also: ความเคือง, Syn. rage, indignation, hot temper, Ant. calm, mildness
anger    [VT] ทำให้โกรธ, See also: ยั่วโมโห, Syn. enrage, infuriate, madden, irritate, Ant. calm, soothe, placate

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angerความโกรธ [TU Subject Heading]
Angerความโกรธ, โกรธ, อารมณ์โกรธ [การแพทย์]
Anger and Rageโกรธรุนแรง [การแพทย์]
Anger Reaction, Excessiveอารมณ์โกรธเกินควร [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
bushrangern. คนที่อาศัยอยู่ในป่า,พราน,โจรที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: bushranging n.
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย,ภัย,ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
dog in the mangern. คนเห็นแก่ตัว
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil
gangern. หัวหน้ากรรมกร,หัวหน้าคนงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย
ganger(n) หัวหน้าคนงาน,หัวหน้ากรรมกร
manger(n) รางใส่อาหารสัตว์
ranger(n) คนเฝ้าป่า,ตำรวจท้องถิ่น,ผู้ท่องเที่ยวไป
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angerShe insulted her friend in anger.
angerWhere can I find an outlet for all my anger?
angerA frown may express anger or displeasure.
angerJim was able to hold back his anger.
angerJim was able to hold back his anger and avoid a fight.
angerSusan broke the dish on purpose to show her anger.
angerThe news caused him to explode with anger.
angerTom's anger blazed out suddenly.
angerBob could not control his anger.
angerI don't think I'll be able to hold in my anger any longer.
angerThe speaker aroused the anger of the audience.
angerWe were filled with anger against the murderer.
angerYou have no cause for anger.
angerYou have no cause for anger.
angerThe dog's hair bristled up with anger.
angerThe anger of the people exploded, leading to a series of riots.
angerYamada tried hard to keep under his anger against his boss.
angerIt is natural for a child to scream in anger.
angerHis anger towards me has not softened.
angerMy words provoked her (to anger).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
To arouse the people's anger.กระตุ้นความโกรธของประชาชน. The Great Dictator (1940)
Gentlemen, let us not allow anger to rule the day.วันนี้อย่าโมโหโทโสไปเลย Blazing Saddles (1974)
To fight against their anger, not to provoke it.สู้กับความโกรธของพวกเขา ไม่ใช่กระตุ้น Gandhi (1982)
We must have the courage to take their anger.เรา... ต้องมีความกล้า ที่จะรับความโกรธของพวกเขา Gandhi (1982)
You think I can't see that you're hitting the mule to vent your anger.คิดว่าข้าไม่เห็นหรือไงว่าเจ้าตีลาเพื่อระบายอารมณ์น่ะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน The Russia House (1990)
I have tried to channel your anger, Raphael but more remains.ฉันได้พยายามที่จะช่องความโกรธของราฟาเอลของคุณ ... ... แต่ยังคงมากขึ้น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The only change that's going to come from that is more heartache and anger and bigger and deeper canyons between the white folks and the black folks.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การกระทำแบบนั้น คือความเศร้าใจและความโกรธ เหมือนหุบเขาที่ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ระหว่างคนขาวและคนดำ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers!และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน! Pulp Fiction (1994)
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน Pulp Fiction (1994)
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดีและความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน Pulp Fiction (1994)
I can't risk angering Hotu Matu'a. Not when we're this close.ข้าไม่อยากเสี่ยงเทพเจ้าพิโรธ เมื่อเทพเจ้าใกล้จะมาแล้ว Rapa Nui (1994)
But I understand your anger.แต่ฉันเข้าใจเธอโกรธ Wild Reeds (1994)
When you carry around so much anger, it attracts a lot of negative energy.แม้เราเก็บกดมาก ๆ มันก็จะดึงพลังร้ายเข้ามาหาตัว Jumanji (1995)
Right now, your anger is consuming you here.ตอนนี้ ความโกรธแค้น/กำลังกลืนกินตัวเธอ American History X (1998)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่วโมโห    [V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
โทสะ [N] rage, See also: anger, wrath, fury, rampage, Syn. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความโมโห, Example: เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะบันดาลโทสะขึ้นมาเนื่องจากถูกครูผู้หญิงดุด่าจนทำร้ายเธอ
ขึ้งเคียด    [V] rage, See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: ถ้าเธอยังขึ้งเคียดอยู่แบบนี้เราก็อย่าพึ่งคุยกันดีกว่า, Thai definition: โกรธอย่างชิงชัง, อารมณ์ไม่ดีเพราะโกรธเคืองมาก
ขึ้งโกรธ    [V] rage, See also: anger, be vexed, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: เขาไม่แสดงอาการขึ้งโกรธเธอเลยสักนิด จะมากังวลทำไม, Thai definition: โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก
ขัดแค้น    [V] anger, See also: be angry, resent, Syn. โกรธ, แค้นเคือง, ขัดเคือง, โกรธแค้น, Example: ชาวนาขัดแค้นพวกนายทุนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบมาก, Thai definition: รู้สึกโกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
วิโรธ    [N] anger, See also: rage, fury, Syn. ความโกรธ, พิโรธ, พิโรธน์, โมโห
ความโกรธ    [N] anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความขุ่นเคือง, ความโกรธเคือง, Example: ความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึก, Thai definition: ความขุ่นเคืองใจอย่างแรง
ความโกรธเคือง    [N] anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความโกรธ, ความขุ่นเคือง, ความขัดเคือง, Example: เหตุการณ์ดังกล่าวข่าวว่าสร้างความโกรธเคืองแก่รัฐมนตรีหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างมาก, Thai definition: ความรู้สึกไม่พอใจ
ความโกรธแค้น    [N] wrath, See also: anger, rage, indignation, fury, Syn. ความโกรธ, ความแค้น, Example: ความโกรธแค้นของประชาชนถึงจุดระเบิด, Thai definition: ความไม่พอใจอย่างรุนแรง จนอยากทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่ง
ความขัดเคือง    [N] anger, See also: dissatisfaction, discontentment, displeasure, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความขุ่นเคือง, ความแค้นเคือง, Example: การล้ำพรมแดนทำให้ทั้งสองประเทศเกิดความขัดเคืองถึงกับทำสงครามกัน, Thai definition: ความโกรธเพราะถูกขัดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume   FR: consommer ; manger ; prendre
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically   FR: sérieusement ; sévèrement
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāngchāt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n.] (chāo tāngprathēt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชกหัว[v. exp.] (chok hūa) EN: hit oneself with anger ; vent ; repress   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGER    AE1 NG G ER0
ANGERS    AE1 NG G ER0 Z
ANGERT    EY1 NG G ER0 T
ANGERED    AE1 NG G ER0 D
ANGERER    AE1 NG G ER0 ER0
ANGERING    AE1 NG G ER0 IH0 NG
ANGERMAN    AE1 NG ER0 M AH0 N
ANGERMEIER    EY1 NG G ER0 M AY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anger    (v) (a1 ng g @ r)
Angers    (n) (a1 n zh e@1 z)
angers    (v) (a1 ng g @ z)
angered    (v) (a1 ng g @ d)
angering    (v) (a1 ng g @ r i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ
Schwangerschaft(n) |die, pl. Schwangerschaften| ภาวะตั้งครรภ์
Empfänger(n) |der, pl. Empfänger| ผู้รับ, See also: A. Absender,
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม , See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anger {m}; Gemeindeland {n}; Dorfwiese {f}; Gemeindewiese {f}common; common land [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ
manger(vt) กิน, See also: S. bouffer,

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger [Add to Longdo]
ちゃぶ台返し;チャブ台返し;卓袱台返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ台返し;卓袱台返し);チャブだいがえし(チャブ台返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ台) flipping a table over in anger; overturning a table in anger [Add to Longdo]
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]
ぷりぷりして[, puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ぷんぷんして[, punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
むかっ腹;向かっ腹;向っ腹[むかっぱら, mukappara] (n) anger; passion [Add to Longdo]
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P) [Add to Longdo]
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] anger [Add to Longdo]
怒气[nù qì, ㄋㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] anger [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] anger [Add to Longdo]
[kài, ㄎㄞˋ, / ] anger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
発憤[はっぷん, happun] angeregt_sein, inspiriert_sein, sich_aufraffen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anger \An"ger\ (a[ng]"g[~e]r), n. [OE. anger, angre, affliction,
   anger, fr. Icel. angr affliction, sorrow; akin to Dan. anger
   regret, Swed. [*a]nger regret, AS. ange oppressed, sad, L.
   angor a strangling, anguish, angere to strangle, Gr.
   'a`gchein to strangle, Skr. a[mdot]has pain, and to E.
   anguish, anxious, quinsy, and perh. awe, ugly. The word seems
   to have orig. meant to choke, squeeze. [root]3.]
   1. Trouble; vexation; also, physical pain or smart of a sore,
    etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I made the experiment, setting the moxa where . . .
       the greatest anger and soreness still continued.
                          --Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. A strong passion or emotion of displeasure or antagonism,
    excited by a real or supposed injury or insult to one's
    self or others, or by the intent to do such injury.
    [1913 Webster]
 
       Anger is like
       A full hot horse, who being allowed his way,
       Self-mettle tires him.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Resentment; wrath; rage; fury; passion; ire gall;
     choler; indignation; displeasure; vexation; grudge;
     spleen.
 
   Usage: {Anger}, {Indignation}, {Resentment}, {Wrath}, {Ire},
      {Rage}, {Fury}. Anger is a feeling of keen displeasure
      (usually with a desire to punish) for what we regard
      as wrong toward ourselves or others. It may be
      excessive or misplaced, but is not necessarily
      criminal. Indignation is a generous outburst of anger
      in view of things which are indigna, or unworthy to be
      done, involving what is mean, cruel, flagitious, etc.,
      in character or conduct. Resentment is often a moody
      feeling, leading one to brood over his supposed
      personal wrongs with a deep and lasting anger. See
      {Resentment}. Wrath and ire (the last poetical)
      express the feelings of one who is bitterly provoked.
      Rage is a vehement ebullition of anger; and fury is an
      excess of rage, amounting almost to madness. Warmth of
      constitution often gives rise to anger; a high sense
      of honor creates indignation at crime; a man of quick
      sensibilities is apt to cherish resentment; the wrath
      and ire of men are often connected with a haughty and
      vindictive spirit; rage and fury are distempers of the
      soul to be regarded only with abhorrence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anger \An"ger\, v. t. [imp. & p. p. {Angered}; p. pr. & vb. n.
   {Angering}.] [Cf. Icel. angra.]
   1. To make painful; to cause to smart; to inflame. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He . . . angereth malign ulcers.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To excite to anger; to enrage; to provoke.
    [1913 Webster]
 
       Taxes and impositions . . . which rather angered
       than grieved the people.       --Clarendon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anger
   n 1: a strong emotion; a feeling that is oriented toward some
      real or supposed grievance [syn: {anger}, {choler}, {ire}]
   2: the state of being angry [syn: {anger}, {angriness}]
   3: belligerence aroused by a real or supposed wrong (personified
     as one of the deadly sins) [syn: {wrath}, {anger}, {ire},
     {ira}]
   v 1: make angry; "The news angered him"
   2: become angry; "He angers easily" [syn: {anger}, {see red}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top