Search result for

manger

(37 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manger-, *manger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manger[N] รางหญ้า, See also: รางใส่อาหารให้ม้าหรือวัวกิน, Syn. bowl, trough

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manger(แมน'เจอะ) n. รางหญ้า,รางใส่อาหารให้ม้าหรือวัวกิน
dog in the mangern. คนเห็นแก่ตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
manger(n) รางใส่อาหารสัตว์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, no arrests, save for stealing a baby Jesus from a Knights of Columbus manger back when he was 17.จากอัศวินรางหญ้าโคลัมบัส ย้อนกลับไปตอนเขาอายุ 17 ปี หมอนี่ที่ไม่มีใครรู้จักในวงการ ABQ (2009)
Well, call the Vatican, 'cause we're gonna need a manger and some hay.งั้น โทรไปวาติกัน เพราะเราคงต้องการรางหญ้ากับฟางสักหน่อย Crime Doesn't Pay (2009)
We had a tree, we had a manger, we had an inflatable Santa Claus with plastic reindeer on the front lawn.เรามีทั้งต้นคริสต์มาส รางหญ้า ทั้งซานตาคลอสเป่าลม กับกวางเรนเดียร์พลาสติกหน้าบ้าน The Maternal Congruence (2009)
And can you finish the manger scene?แล้วรบกวนเธอช่วยจัดฉากนี้ให้ด้วยล่ะ? Comparative Religion (2009)
I was going to put the champagne fountain near the manger, the cake near the...ฉันจะวางน้ำพุแชมเปนจ์ ไว้ใกล้ๆราง แล้วเค้กไว้ใกล้ๆ... Dance with Somebody (2012)
But I know, and you know, and sweet baby Jesus in the manger knowsแต่ฉันรู้ เธอรู้ เด็กเพิ่งคลอดร้องอุเเว้ยังรู้ The Role You Were Born to Play (2012)
I fired a manger who was giving Eun-suh a hard time.ฉันถึงย้ายตำแหน่งผู้จัดการแม่บ้าน เพื่อให้เธอได้งานคืนนะ Autumn in My Heart (2000)
Visions of sugarplums have disappeared... (Karen) It was a starry night in ancient Jerusalem and the baby Jesus was in his manger.นิมิตแห่งความหวาน กำลังจะมลายหายไป ในคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาว ที่นครเยรูซาเล็ม และทารก เยซู นอนอยู่ในรางหญ้า Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mangerA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
mangerKnowing very well that his wife wanted to go to a movie, the husband, who was a dog in the manger, cooked up a scheme whereby they had to stay at home waiting for a certain visitor who was not expected to come.
mangerThe seventy year old man kept his twenty year old wife at home all the time; he had a dog in the manger attitude.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume   FR: consommer ; manger ; prendre
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
ห้องอาหาร[n. exp.] (hǿng āhān) EN: dining-room ; eating-room   FR: salle à manger [f]
ห้องรับประทานอาหาร[n. exp.] (hǿng rapprathān āhān) EN: dining room   FR: salle à manger [m]
ห้องทานข้าว[n. exp.] (hǿng thān khāo) EN: dining room   FR: salle à manger [f]
เจี๊ยะ[v.] (jia) EN: eat   FR: manger
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy   FR:manger ; avoir des démangeaisons
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for   FR:manger ; causer une envie irrépressible
คันปาก[v. exp.] (khan pāk) EN: itch to speak   FR:manger de parler
กิน[v.] (kin) EN: eat ; drink ; consume   FR: manger ; consommer ; absorber ; ingérer ; boire ; bouffer (fam.) ; boulotter (vx - fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
MANGER    M EY1 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manger    (n) (m ei1 n jh @ r)
mangers    (n) (m ei1 n jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krippe {f}; Raufe {f} | Krippen {pl}manger | mangers [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
manger(vt) กิน, See also: S. bouffer,

Japanese-English: EDICT Dictionary
飼い桶[かいおけ, kaioke] (n) manger [Add to Longdo]
飼い葉桶;飼葉桶;飼い葉おけ[かいばおけ, kaibaoke] (n) manger; crib [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cáo, ㄘㄠˊ, ] manger; trough; groove [Add to Longdo]
食槽[shí cáo, ㄕˊ ㄘㄠˊ, ] manger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 manger \man"ger\, n. [F. mangeoire, fr. manger to eat, fr. L.
   manducare, fr. mandere to chew. Cf. {Mandible}, {Manducate}.]
   1. A trough or open box in which fodder is placed for horses
    or cattle to eat.
    [1913 Webster]
 
       And she brought forth her firstborn son, and wrapped
       him in swaddling clothes, and laid him in a manger;
       because there was no room for them in the inn.
                          --Luke 2: 7
    [PJC]
 
   2. (Naut.) The fore part of the deck, having a bulkhead
    athwart ships high enough to prevent water which enters
    the hawse holes from running over it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manger
   n 1: a container (usually in a barn or stable) from which cattle
      or horses feed [syn: {manger}, {trough}]

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 manger
 manger	(vt) กิน, Related: S. bouffer,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top