Search result for

tads

(459 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tads-, *tads*, tad
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tads มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tads*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
metadata[สาน ระ ลัก] (n ) สารลักษณ์, ลักษณะที่อธิบายถึง ข้อมูล(สาร) ที่มี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tadge[SL] อวัยวะเพศชาย, Syn. tadger
tadger[SL] อวัยวะเพศชาย, Syn. tadge
citadel[N] ป้อมปราการ, Syn. fortress, stronghold
matador[N] นักสู้วัวในกีฬาสู้วัว, See also: มาทาดอร์, Syn. bullfighter
stadium[N] สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ, Syn. arena, amphitheater, grandstand
stadium[N] สนามวิ่งแข่งของกรีกโบราณ, Syn. racecourse
stadium[N] หน่วยวัดความยาวของกรีกโบราณมีค่าประมาณ 607 ฟุต
tadpole[N] ลูกอ๊อด, See also: ลูกกบ, Syn. frog
stadholder[N] ผู้ว่าการจังหวัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
contadinan. หญิงชาวนา
contadinon. ชาวนา
heptadn. จำนวนเจ็ด
matador(แมท'ทะดอร์) n. นักต่อสู้วัวผู้ฆ่าวัวในกีฬาสู้วัวของสเปน,ไพ่สำคัญ (ในการเล่นไพ่บางอย่าง)
stadholder(สแทด'โฮลเดอะ) n. ผู้ว่าการจังหวัด,ผู้ว่าการมลฑล., Syn. stadtholder
stadium(สเท'เดียม) n. สนามกีฬา pl. stadiums,stadia
tadpole(แทค'โพล) n. ลูกกบ

English-Thai: Nontri Dictionary
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น
matador(n) มาธาดอร์
stadium(n) สนามกีฬา,กรีฑาสถาน
tadpole(n) ลูกกบ,ลูกเขียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pentadecagon; quindecagonรูปสิบห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recession moraine; stadial moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stadial moraine; recession moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quindecagon; pentadecagonรูปสิบห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
catadromousแคทาโดรมัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
entero-ectad-จากข้างในไปข้างนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heptadactylia; heptadactylism; heptadactylyสภาพมีเจ็ดนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heptadactylism; heptadactylia; heptadactylyสภาพมีเจ็ดนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heptadactyly; heptadactylia; heptadactylismสภาพมีเจ็ดนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metadataเมทาดาทา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Metadataเมทาดาทา
เมทาดาทา คือ การอธิบายให้ทราบรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งจะต้องคุณสมบัติ 2 ประการ คือ เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง และ ต้องอธิบายถึงทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ

ความจำเป็นที่ต้องมีเมทาดาทา เกิดขึ้น เนื่องจากสารสนเทศที่สร้างขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ลักษณะ คือ

1. เนื้อหา (Content) ของงาน เกี่ยวกับชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ต้นฉบับ (แำหล่งที่มา) ภาษา เรื่องที่เกี่ยวข้อง และขอบเขต

2. บริบท (Context) ของสารสนเทศ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของงาน เช่น ผู้เขียน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน สำนักพิมพ์ ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน และสิทธิในงานนั้นๆ

3. โครงสร้าง (Structure) ของข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีที่สร้างผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอผลงาน และตัวบุ่งชี้หรือตัวระบุถึงทรัพยากร

ประเภทและหน้าที่ของเมทาดาทา

การทำเมทาดาทา จะต้องเข้าใจถึงประเภทของเมทาดาทาซึ่งจำแนกตามหน้าที่ได้ 3 ประการ คือ

1. เมทาดาทาเชิงการบริหาร (Administrative metadata) เป็นการกำหนดเมทาดาทาเพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เช่น เป็นเมทาดาทาของข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดหาสารสนเทศนั้นๆ การสร้าง การปรับปรุงสารสนเทศ เป็นเมทาดาทาเกี่ยวกับการสงวนรักษาข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการย้้ายสภาพ เป็นต้น

2. เมทาดาทาเชิงการพรรณนา (Descriptive metadata) เป็นเมทาดาทาที่อธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ เช่น การลงรายการ ชื่อเรื่อง ชื่่อผู้แต่ง หัวเรื่อง การจัดหมวดหมู่

3. เมทาดาทาเชิงโครงสร้าง (Structure metadata) เป็นเมทาดาทาที่แสดงหรือนำสารสนเทศไปถึงผู้ใช้ เช่น เมทาดาทาของข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องที่ใช้ในการอ่านภาพ ข้อมูลการแปลงเป็นดิจิทัล เป็นต้น

ลักษณะของเมทาดาทา

การใส่เมทาดาทา เพื่ออธิบายสารสนเทศนั้น สามารถใส่เมทาดาทาไปกับตัววัตถุ (Embedded object) เช่น ใส่เมทาดาทาไปกับแฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้น หรือ ใส่เมทาดาทาแยกจากสารสนเทศ โดยผ่านตัวแบบฟอร์มการกรอกเมทาดาทาของระบบอีกต่อหนึ่ง

ความสำคัญของเมทาดาทา

1. เพื่อการค้นหาสารสนเทศ เมทาดาทาที่ถูกกำหนดไว้จะเป็นตัวช่วยในการเข้าสารสนเทศได้

2. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เว็บพอร์ทัลที่เชื่อมโยงไปยังสารสนเทศต่างๆ จะได้ประโยชน์โดยเฉพาะถ้าเว็บเหล่านั้น ถูกสร้างเป็นแบบไดนามิกเว็บจากเมทาดาทาที่เก็บในฐานข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือในการดึงและการปรับรูปแบบใหม่ (Reformat) ได้

3. การใช้งานได้หลากหลายระบบ (Interoperability) ด้วยความแตกต่างทางฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างข้อมูลและส่วนต่อประสาน การกำหนดใช้เมทาดาทา โปรโตคอลที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูล และ Crosswalk ระหว่างเมทาดาทา สามารถช่วยให้การสืบค้นข้ามระบบหรือทำให้ความแตกต่างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรค โดย 2 แนวทาง ได้แก่

3.1 การสืบค้นข้ามระบบ (Cross-system search) โดยมีโปรโตคอล Z39.50 เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการสืบค้นข้ามระบบ

3.2 การเก็บเกี่ยวเมทาดาทา (Metadata harvesting) Open Archives Initiative (OAI) OAI เสนอกลไกสำหรับเจ้าของสารสนเทศให้เปิดเผยเมทาดาทาที่ใช้ เพื่อให้ระบบสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นและเข้าถึงข้อมูลได้ OAI เป็นการหาข้อมูลทั้งหมด จากนั้นแปลเมทาดาทาของเดิม (Native metadata) ไปเป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไป และนำออกเพื่อการเก็บเกี่ยว (harvesting) ตัวให้บริการคำค้นจะรวบรวมเมทาดาทาเข้าไปเก็บไว้ในดรรชนีส่วนกลาง (คลังเก็บคำค้นส่วนกลาง) เพื่อให้มีการสืบค้นข้ามแหล่งเก็บนี้ได้

4. การบ่งชี้ดิจิทัล เค้าร่างเมทาดาทาส่วนใหญ่ มีองค์ประกอบที่เป็นเลขมาตรฐาน เพื่อเป็นการบ่งชี้เฉพาะถึงผลงานหรือสารสนเทศที่เมทาดาทานั้นอ้างถึง ที่อยู่หรือตำแหน่งของสารสนเทศดิจิทัลอาจถูกกำหนดด้วยชื่อแฟ้มข้อมูล ยูอาร์แอลหรือตัวบ่งชี้ถาวร การมีองค์ประกอบที่มีข้อมูลตัวนี้จะเป็นตัวชี้ไปยังสารสนเทศ เมทาดาทาสามารถถูกรวมไปกับการอธิบายตัวข้อมูลด้วย

5. การเก็บถาวรและการสงวนรักษา เมทาดาทาเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้แน่ใจว่า สารสนเทศจะถูกสามารถเข้าใช้หรือเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบของการจัดเก็บถาวรและสงวนรักษา จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อติดตามเส้นทางของสารสนเทศ (แหล่งที่มา และประวัติการเปลี่นแปลง) เพื่อดูรายละเอียดของลักษณะทางกายภาพ และเพื่อที่จะแข่งขันหรือพยายามเลียนแบบเทคโนโลยีในอนาคต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dublin Core Metadataดับลินคอร์เมทาดาทา
ดับลินคอร์เมทาดาทา เป็นหลักเกณฑ์ของการลงเมทาดาทาสำหรับเอกสารบนเว็บ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีสารสนเทศจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นเอกสารที่เจ้าของผลงานผลิตขึ้นเองโดยใช้เพียงภาษาเอชทีเอ็มแอล ในการกำหนดรูปแบบการแสดงผลและเชื่อมโยงข้อมูลเท่านั้น ไม่มีโครงสร้างมาตรฐานสำหรับสืบค้นที่ระบุเขตข้อมูล คณะทำงานดับลินคอร์ซึ่งประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ทำงานด้านสร้างข้อมูลในเว็บของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และหลายประเทศในยุโรปต่างประสบปัญหาและเห็นว่าการสร้างสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีการกำหนดคำจำกัดความตามมาตรฐาน เพื่อช่วยให้สืบค้นสารสนเทศได้เนื้อหาตรงกับความต้องการได้ ในปี ค.ศ. 1995 คณะทำงานดับลินคอร์จึงได้ประชุมกันครั้งแรกที่เมืองดับลิน รัฐโอไฮโอ และกำหนดชุดหน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย สำหรับใช้พรรณนาสารสนเทศดิจิทัลเพื่อให้เจ้าของผลงานจัดทำเมทาดาทาด้วยตนเอง และสามารถสืบค้นร่วมกันกับฐานข้อมูลต่างระบบ ปัจจุบันดับลินคอร์ได้รับการประกาศเป็นมาตรฐานสากล ISO 15836 และมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา NISO Z39.85 ดับลินคอร์ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ ในโครงการต่างๆ หรือห้องสมุดต่างๆ มากมาย หน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ต้นฉบับ (แหล่งที่มา) ภาษา เรื่องที่เกี่ยวข้อง และขอบเขต

หน่วยข้อมูลย่อย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ ผู้เขียน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน สำนักพิมพ์ ผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้นๆ และสิทธิ

หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่ปรากฏให้ใช้งาน เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่สร้างผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนำเสนอผลงาน และตัวบ่งชี้หรือตัวระบุถึงทรัพยากร

ดับลินคอร์เมทาดาทา 15 เขตข้อมูล ได้แก่

1. Title ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร โดยทั่วไปใช้ชื่อที่รู้จักแพร่หลายอย่างเป็นทางการ

2. Creator ผู้รับผิดชอบการจัดทำต้นฉบับเนื้อหาทรัพยากร หมายรวมถึง บุคคล องค์กร หรือหน่วยบริการ ปกติชื่อเจ้าของงานควรใช้ชื่อที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

3. Subject หัวเรื่องของเนื้อหา จะแสดงด้วยคำสำคัญ วลีสำคัญ หรือรหัสหมวดวิชาที่กล่าวถึงทรัพยกร

4. Description คำอธิบายย่อเนื้อหาของทรัพยากร เป็นบทคัดย่อจากเนื้อหาของทรัพยากรที่เจ้าของงานหรือผู้อื่นเป็นผู้จัดทำ

5. Publisher ผู้รับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิตทรัพยากรขึ้น หมายรวมถึง บุคคล องค์กรหรือหน่วยบริการ ปกติควรใช้สำนักพิมพ์ที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

6. Contributor ผู้รับผิดชอบร่วมให้มีการสร้างหรือผลิตด้านเนื้อหาทรัพยากร หมายรวมถึงบุคคล องค์กรหรือหน่วยบริการ ปกติควรใช้ชื่อที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

7. Date ปีที่จัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารในรูปสิ่งพิมพ์ แนะนำให้ใช้แบบแผน ISO 8601 yyyy-mm-dd

8. Type ประเภททรัพยากร ชนิดของเนื้อหาหรือประเภทของสารสนเทศ

9. Format รูปลักษณ์ของทรัพยากร

10. Identifier รหัสทรัพยากรสารสนเทศ รหัสที่ใช้ระบุว่าหมายถึงทรัพยากรรายการนั้น เช่น URL UR ISBN หรือเลขเรียกหนังสือ (Call no.)

11. Source การอ้างอิงต้นฉบับของทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของการแปลง แปร หรือแปลทรัพยากรสู่รูปแบบปัจจุบัน

12. Language ภาษาที่ใช้เรียบเรียงเนื้อหา

13. Relation การอ้างอิงถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

14. Coverage ระยะเวลาหรือขอบเขตเนื้อหาของทรัพยากร

15. Rights ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิในทรัพยากรนั้นๆ

ตัวอย่าง Dublin Core ในเอกสารเว็บ

Dublin Core

การที่ดับลินคอร์เมทาดาทาเป็นที่นิยมใช้ เนื่องจาก ผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยข้อมูลย่อยทั้งหมด สามารถเลือกใช้เท่าที่จำเป็นหรือต้องการ สามารถใช้หน่วยข้อมูลซ้ำได้ สามารถเพิ่มขยายหน่วยข้อมูลได้ตามความจำเป็น และใช้งานได้หลากหลายระบบ (Interoperability) และเป็นสากล

บรรณานุกรม:

Dublin Core Metadata Initiative. [Online]. Available: http://dublincore.org/ Accessed: 2012-05-26.

Dublin Core Tutorial. [Online]. Available: http://www.tutorialsonline.info/Common/DublinCore.html. Accessed: 2012-05-26. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Butadieneบิวทาไดอีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metadataเมตะดาตา [TU Subject Heading]
Stadiumsสนามกีฬา [TU Subject Heading]
Butadiene rubber or Polybutadieneยางบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ที่ผลิตจากบิวทาไดอีนมอนอเมอร์ มีความยืดหยุ่นและสมบัติการกระเด้งกระดอนสูง มีสมบัติเด่น คือ ทนต่อการสึกกร่อนสูงมาก นอกจากนี้ยังมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดี ความร้อนสะสมขณะใช้งานต่ำจึงนิยมใช้ผสมกับยางธรรมชาติหรือยางเอสบีอาร์ในการ ผลิตดอกยางรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต้องการความทนต่อการสึกกร่อนสูง เช่น ยางพื้นรองเท้า ยางกันกระแทก เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubberยางไฮโดรจิเนตอะไครโลไนไทรล์บิวทาไดอีน หรือยาง HNBR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน (Hydrogenation) ของยาง NBR สมบัติของยาง HNBR มีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน รังสีที่มีพลังงานสูง และโอโซนสูงมาก ใกล้เคียงกับยาง EPDM และเนื่องจากมี CN อยู่ในโมเลกุลทำให้ยางชนิดนี้ทนต่อน้ำมันได้ดี ยาง HNBR มีสมบัติทั่วไปอยู่ระหว่างยาง NBR และยางฟลูออโรคาร์บอน เนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูง จึงนิยมใช้ยาง HNBR แทนยาง NBR เฉพาะกรณีที่ต้องการใช้งานในสภาวะที่รุนแรงหรือที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น นอกจากนี้ยางชนิดนี้ยังมีข้อดีเหนือกว่ายางฟลูออโรคาร์บอน คือ มีความทนทานต่อสารตัวเติมที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น สารประกอบเอมีน ได้ดี จึงนิยมใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยางที่ใช้ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน [เทคโนโลยียาง]
Nitrile rubber or Acrylonitrile butadieneยางไนไทรล์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโคพอลิเมอร์ของอะไค รโลไนไทรล์และบิวทาไดอีน ประกอบด้วยอะไครโลไนไทรล์ตั้งแต่ร้อยละ 18-51 ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ยางไนไทรล์เป็นยางที่มีความเป็นขั้วสูงมีสมบัติเด่น คือ ทนต่อน้ำมันปิโตรเลียมและตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วต่างๆ ได้ดี นอกจากนี้ยังทนต่อความร้อนและต้านทานต่อการขัดถูได้ดี จึงนิยมนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำมัน เช่น ปะเก็นน้ำมัน ยางโอริง ยางซีล ยางเชื่อมข้อต่อ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
Alphabetadiacylglycerolอัลฟ่าเบต้าไดอะซิลกลีเซอรอล [การแพทย์]
Amantadineอะแมนตาดีน, ยา; อะแมนตาดีน [การแพทย์]
Amantadine Hydrochlorideยาอะแมนทาดีนไฮโดรคลอไรด์ [การแพทย์]
Arthrokatadysisเบ้าข้อตะโพกลึกเป็นเหตุให้การเคลื่อนไหวน้อยลง [การแพทย์]
Betadineเบทาดีน [การแพทย์]
Betadine Solutionsน้ำยาเบตาดีน [การแพทย์]
Butadienesบิวตะไดอีน,บิวทะไดอีน [การแพทย์]
Cells, Tadpole-Shapedเซลล์คล้ายลูกกบ [การแพทย์]
Cyproheptadineไซโปรเฮปตาดีน,ยา;ไซโปรเฮพตาดิน;ไซโปรเฮปตาดีน;ซัยโปรเฮปทาดีน;ซัยโปรเฮ็พตาดีน;ยาไซโปรเฮปตาดีน;ไซโปรเฮ็พตาดีน [การแพทย์]
Cystadenocarcinomaซิย์สตาดีโนคาร์ซิโนมา;ซิสตะดีโนคาร์ซิโนมา,มะเร็ง [การแพทย์]
Cystadenomaซิย์สตาดีโนมา;ซิสตะดีโนมา,เนื้องอก;เนื้อเยื่อกลายเป็นถุงน้ำ [การแพทย์]
Cystadenoma, Mucinousซิสตะดีโนมา,เนื้องอกมิวซินัส [การแพทย์]
Cystadenoma, Papillaryซิสตะดีโนมา,เนื้องอกแปปิลลารี [การแพทย์]
Dressing, Betadineการทำแผลโดยใช้น้ำยาไอโอดีนชนิดใหม่ไม่ระคายเคือง [การแพทย์]
Furaltadoneฟูราลทาโดน [การแพทย์]
Metadataข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูล หรืออธิบายข้อมูลหลัก [การจัดการความรู้]
Isomer, Polychlorobicyclopentadieneโพลี่คลอรอไบซัยคลอเพนตาไดอีนไอโซเมอ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
citadel (n ) ป้อม
metadata (n) ข้อมูลของข้อมูล ซึ่งจะใช้ข้อมูลอธิบายถึงข้อมูลอีกชุดหนึ่งตามต้องการ
See also: R. metatable
metadata (n ) นิยามข้อมูล
tad (n ) เด็กผู้ชาย เล็กน้อย หรือ นิดหน่อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tadashi!Tadashi! The Great Yokai War (2005)
Bing!Tada.  ()
It might be a tad painful to make him eat.มันอาจจะเจ็บปวดมาก ที่จะให้เขากิน The Itch (2008)
Hmpf, the world's saviors are looking a tad soft-หืม, ผู้ช่วยโลกดูตัวเล็กกว่าที่คิดนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Tada (take care), mom.ดูแลตัวเองนะแม่ The Bank Job (2008)
I'm a tad disappointed.ฉันผิดหวีงเล็กน้อย Heartbreak Library (2008)
Conquistadors called it El Dorado.บ้างก็เรียกว่าเอลโดราโด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Francisco de Orellana, the conquistador.ฟรานซิสโก เดอ โอรีเลนา เป็นอัศวินนักสำรวจ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He was a conquistador. He came here for the gold.เขาเป็นอัศวินนักสำรวจ ผู้ตามหาทองคำ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
An entire city of gold. It's what the conquistadors were after.เมืองแห่งทอง ที่นักสำรวจทุกคนอยากไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Yeah, well, normally I'm a tad more indestructible. Must have been the...อ่าๆ ปกติแล้วฉันทำอะไรที่มันโลดโผนกว่านี้นะ นั่นอาจเป็นเพราะ... Bolt (2008)
Tada!ทาด้า! Episode #1.7 (2008)
... orslaughteredin thestadium for entertainment.หรือไม่ก็ถูกฆ่าตายใน สนามฟุตบอลเพื่อความสนุก 24: Redemption (2008)
At Hermannstadt.ที่เฮอร์มานน์สตัดท์ The Reader (2008)
Rare, and yet something every postadoles cent male has encountered... at least once in their lives.แม้จะไม่บ่อยนัก แต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ชายวัยกลางคนทุกคนต้องเคยเผชิญมาแล้ว อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขา 500 Days of Summer (2009)
England against Springboks, Loftus Stadium.ทีมอังกฤษ กับ ทีมสปริงบอกซ์ ที่สนามกีฬาลอฟตัส Invictus (2009)
François Pienaar's team came to Loftus Versfeld Stadium this afternoon unprepared and arrogant.ทีมของ ฟรองซัวส์ พินนาร์.. ได้มาแข่งขันที่สนามกีฬาลอฟตัสเมื่อบ่ายวันนี้ อย่างประมาท.. Invictus (2009)
On the day of a big match, say, a test in the bus on the way to the stadium, nobody talks.อย่างวันหนึ่งที่มีการแข่งขันนัดใหญ่.. ขณะที่เรานั่งรถบัสไปยังสนามกีฬา.. ไม่มีใครพูดอะไรกันเลย Invictus (2009)
Everybody in the stadium greeted me with a song.ทุกคนในสนามทักทายผมด้วยเพลง Invictus (2009)
We want snipers on top of the stadium and the surrounding buildings here.ผมต้องการมือปืนคุ้มกันชั้นบนของสนามกีฬา และตึกโดยรอบทั้งหมด Invictus (2009)
I don't think I've ever seen so many flags in one stadium.ผมไม่เคยเห็นธงเยอะแยะ.. มากมายขนาดนี้มาก่อนเลย Invictus (2009)
Wonderful aerial shot of Ellis Park Stadium.เป็นภาพจากทางอากาศของเอลีส พาร์ค.. ที่สวยงามมาก Invictus (2009)
And here, inside the soccer stadium after the Barakar Massacre.และนี่ ในสนามฟุตบอล หลังจากการสังหารหมูที่ บาราการ์ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Three of the people who left that stadium before that accident they're now dead.สามคนที่ออกมาก่อนจากสนามแข่งนั่น ตายแล้วเพราะอุบัติเหตุ The Final Destination (2009)
Stadiums, groupies, drugs, creative differences, and then what?สเตเดี่ยม, แฟนเพลง, พวกติดยา ความเห็นแตกแยก และหลังจากนั้น? Chuck Versus the Best Friend (2009)
Welcome to Castle de Orlando, Spanish conquistador.ยินดีต้อนรับสู่ปราสาทลึกลับของฉัน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Yankee Stadium final season commemorative baseball hand-signed by Derek Jeter."เจอแล้วๆๆ ตรงนี้ไง Negro Y Azul (2009)
I have been since "El Matador". El Matador  [Rec] 2 (2009)
Who is "El Matador"?ä El Matador. [Rec] 2 (2009)
As you can see, it's gone up a tad.แล้วก็มีรายกาค่าเทอมอยู่ในนั้น เรียบร้อยแล้ว Mama Spent Money When She Had None (2009)
Yeah. That's quite a tad.ค่ะ ฉันเห็นรายการค่าเทอมทั้งหมดแล้ว Mama Spent Money When She Had None (2009)
Andwhatadvicewould that be?แล้วขอคำแนะนำ แบบไหนกันล่ะ Albification (2009)
The dolphin is captured and put in a concrete tank surrounded by a stadium full of screaming people.โลมาสามารถ ที่จะมองผ่านตัวคุณได้ พวกมันเห็นหัวใจคุณเต้น The Cove (2009)
Aren't you leaving something out, something a tad critical, like it's your mom who has Scylla, hmm?นายคงไม่ได้ลืมอะไรบางอย่างไปหรอกนะ อะไรที่สำคัญอย่างเช่นเธอคือแม่ของนาย คนที่เอาซิลล่าไป, อือฮึ? VS. (2009)
Tada!แท้น แทน! Episode #1.1 (2009)
Tada~ท๊าดา~ Episode #1.8 (2009)
Tada.แทน แท๊นน.. เธอคิดว่ายังไง? Episode #1.17 (2009)
And of course i would love to play some bigger venues. Wembley stadium, red rocks... (gasping)และแน่นอน ฉันยินดีจะเล่นในที่ใหญ่ๆ สนามเวมบลี่ย์, เรด ร็อคส์ Acafellas (2009)
Uh, I'm sorry; I thought I'd be welcomed back with a tad more enthusiasm. Sorry, Glee Club has just been rocked with its first scandal.- โอ้พระเจ้า ฉันนึกว่าจะได้รับการต้อนรับ ที่กระตือรือล้นกว่านี้ โทษที ชมรมเรากำลังดังเพราะข่าวฉาว The Rhodes Not Taken (2009)
There's not much of a difference between a stadium full of cheering fans and an angry crowd screaming abuse at you.มันไม่ต่างกันนักหรอกระหว่าง สนามที่มีเสียงเชียร์คุณเต็มสนาม กับเสียงฝูงคนที่ตะโกนด่าคุณ Preggers (2009)
Home of the seminole indians, the spanish conquistadors,บ้านของอินเดียนเผ่าเซมิโนล ผู้บุกเบิกชาวสเปน Slack Tide (2009)
Tokugawa Hidetada's army of 38,000 struck at Ueda Castle.กองทหาร 38,000 นายของโตกุกาว่า ฮิเดทาดะ ติดกับอยู่ในปราสาทอูเอดะ Summer Wars (2009)
Shouts of joy are filling the stadium!ผู้ชมบนอัฒจันทร์ก็โห่ร้องฉลองชัยกันเกรียวกราว! Summer Wars (2009)
This was taken at Detroit's oxide super-stadium about midway through the blackout.ถูกถ่ายที่เมืองดีทรอยส์ สนามซุปเปอร์สเตเดี้ยมออกไซด์ ราวกลางเหตุการณ์ การหมดสติ White to Play (2009)
I wanna know everything we're doing to identify this person in the stadium.ฉันอยากรู้ในทุกสิ่ง ที่เ่ราทำกันอยู่ ในการวิเคราะห์บุคคลนี้ ที่อยู่ในสนามกีฬา White to Play (2009)
- A baseball stadium.- สนามกีฬาเบสบอล White to Play (2009)
- Applying betadine to the area. - I don't know how to deal.หมายถึง ฉันไม่ตั้งแคมพ์ พ่อแม่ฉันก็เป็นพวกอยู่ตามผับตามบาร์ Tainted Obligation (2009)
It's called "two conquistadors", should probably be "dos".มันกลายเป็นคำว่า "two conquistadors", ทั้งที่น่าจะเป็นแค่ "dos". Spanish 101 (2009)
I'm sealing the citadel. You can't!ข้าต้องปิดปราการสุดท้ายแล้ว ไม่ได้นะ! The Curse of Cornelius Sigan (2009)
And the frog lived in a far-away land with mom, dad, brother, and a tadpole named Mr. Muggles.และกบตัวนี้พักอาศัย อยู่ในที่ห่างไกลมากๆ กับแม่ พ่อ และน้องชาย และลูกกบตัวน้อยนี้ชื่อว่า คุณมักเกิ้ล Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tadWhich highway leads to the football stadium?
tadThere were a lot of people in the stadium.
tadAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
tadBill may be seeing this game at the stadium.
tadBefore the match an opening ceremony was held in the Yoyogi stadium.
tadThe stadium is adjacent to the school.
tadA great light was diffused over the baseball stadium.
tadThis stadium will contain 50,000 people.
tadWe went to the stadium, where we enjoyed the exciting game.
tadThe crowd poured out of the stadium.
tadThey know Nishinomiya stadium.
tadFor example, they do not have to go to a stadium to see the World Series or the Super Bowl because they can enjoy watching the games in their own living rooms.
tadThe eager spectators crowded into the stadium.
tadThere were lots of people in the stadium.
tadThere was not a long queue at the stadium.
tadThe excited crowd poured out of the stadium.
tadIt was so hot in the stadium that I thought I was going to pass out.
tadEach team carried their flag into the stadium for the finals.
tadHow did you get to the stadium?
tadHow long does it take to get to the stadium?
tadI go to Koushien stadium.
tadHe know Yokohama stadium.
tadThe stadium was overflowing with people.
tadDid you know that carp eat tadpoles?
tadI'm going to climb Mt. Kitadake.
tadThere were a lot of excited people in the stadium.
tadWe like Green stadium.
tadTadami is in Minamiaizu in Fukushima; cut off by steep mountains and located on the prefecture border with Niigata.
tadThe stadium is accessible by bus.
tadShe go to Chiba stadium.
tadWhen we arrived at the stadium, the game had already started.
tadTadashi has a soft voice.
tadI arrived at the stadium at 4:00 p.m., but the game had already started.
tadOne day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.
tadThe stadium was flooded with baseball fans.
tadThe stadium was packed with excited spectators.
tadI could not get out of the stadium because of the crowd.
tadThe stadium was quite still.
tadTadpoles become frogs.
tadThere were a lot of excited fans in the stadium.
tadAs a tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้อมปราการ[N] fortress, See also: bastion, bulwark, citadel, fortification, Syn. ป้อม, Example: เมื่อพ.ศ. 2357 ในรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างป้อมปราการภายนอกเมืองหลวงขึ้นไว้เพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทางทะเลโดยตั้งเป็นเมืองหน้า, Thai definition: ป้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นด่านป้องกันข้าศึก
ป้อม[N] fortress, See also: citadel, fortification, Syn. ป้อมปราการ, หอรบ, Example: สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 ได้เกิดการสร้างป้อมขึ้นหลายแห่งเพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก, Count unit: ที่, แห่ง
ลูกกบ[N] tadpole, Syn. ลูกอ๊อด, Example: ในสระบัวหลังบ้านเต็มไปด้วยลูกกบตัวเล็กๆ, Count unit: ตัว
สนามกีฬา[N] stadium, See also: sports stadium, arena, ground for sports, Example: อธิบดีกรมพลศึกษากำลังวุ่นวายอยู่กับการก่อสร้างสนามกีฬาอยู่ในขณะนี้, Count unit: แห่ง, Thai definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันกีฬา, ลานกว้างสำหรับเล่นกีฬา
สนามมวย[N] boxing stadium, See also: boxing ring, Syn. เวทีมวย, เวที, สนามแข่งมวย, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่แข่งขันชกมวย
ปราการ[N] fortification, See also: rampart, fort, fortress, bulwark, wall, citadel, Syn. ป้อม, ด่าน, กำแพง, ป้อมปราการ, Example: เมืองนี้ปราการแน่นหนา ศัตรูยากที่จะเข้าถึง, Thai definition: กำแพงสำหรับป้องกันการรุกราน
กระบอก[N] sea mullet, See also: Mugil tade, Mugil dussumicri, Syn. ปลากระบอก, Thai definition: ชื่อปลาน้ำกร่อยและทะเลในสกุล Liza, Valamugil, Oedalechilus และ Mugil วงศ์ Mugilidae ลำตัวค่อนข้างกลม ปากเล็ก มีครีบหลัง 2 ตอน เกล็ดใหญ่สีเงิน มีหลายชนิด
กรีฑาสถาน[N] stadium, See also: athletic grounds, Example: ประธานได้เปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี 2505 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา 28 พฤศจิกายน 2505, Thai definition: สถานที่เล่นกีฬา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population   FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ดาร์มสแทดเทียม[n.] (dāmsathaētthīem) EN: darmstadtium   FR: darmstadtium [m]
ไก่ต๊อก[n. exp.] (kai tǿk) EN: Guinea fowl   FR: pintade [f]
เกี่ยวกับเมือง[adj.] (kīokap meūang) EN: urban   FR: urbain ; citadin
กระบอก[n.] (krabøk) EN: sea mullet ; Mugil tade   
กรีฑาสถาน[n. exp.] (krīthāsathān) EN: stadium ; athletic grounds   FR: stade d'athlétisme [m] ; stade [m]
กรีฑาสถานแห่งชาติ[n. exp.] (krīthāsathān haengchāt) EN: national stadium   FR: stade national [m]
กรีฑาสถานแห่งชาติ[n. prop.] (Krīthāsathān haengchāt) EN: National Stadium (Bkk)   FR: National stadium (Bkk) [m]
ลูกไก่ต๊อก[n. exp.] (lūk kai tǿk) FR: pintadeau [m]
ลูกกบ[n.] (lūkkop) EN: tadpole   FR: têtard [m]
ลูกอ๊อด[n.] (lūk øt) EN: tadpole   FR: têtard [m]
เป็ดเชลดัก[n. exp.] (pet chēldak) EN: Common Shelduck   FR: Tadorne de Belon [m] ; Canard tadorne [m] ; Tadorne ordinaire [m] ; Tadorne vulgaire [m] ; Canard hollandais [m] ; Canard de Flandre [m] ; Ringan [m]
เป็ดพม่า[n. exp.] (pet Phamā) EN: Ruddy Shelduck   FR: Tadorne casarca [m] ; Casarca roux [m] ; Canard casarca [m]
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f]
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]
แรนส์[TM] (Raēn) EN: Rennes   FR: Rennes ; Stade Rennais [m]
รูปสิบห้าเหลี่ยม[n. exp.] (rūp sip-hā līem) EN: quindecagon ; pentadecagon   
สนามกีฬา[n.] (sanām kīlā) EN: stadium ; field ; arena ; ground for sports   FR: stade [m] ; terrain de sport [m]
สนามมวย[n. exp.] (sanām mūay) EN: boxing stadium   FR: salle de boxe [f] ; stade de boxe [m]
สนามมวยลุมพินี[n. prop.] (Sanām Mūay Lumphinī) EN: Lumphini Boxing Stadium ; Lumpini Stadium   FR: stade de boxe de Lumpini [m]
สนามมวยราชดำเนิน[n. prop.] (Sanām Mūay Rātchadamnoēn) EN: Rajadumnern Stadium ; Rajadamnern Stadium   
สนาม นิว เวมบลีย์[n. prop.] (sanām Niū Wēmblī) EN: New Wembley   FR: stade de New Wembley [m]
ทัชมาฮาล[n. prop.] (Thach Māhāl) FR: Taj Mahal [m] ; Tadj Mahall [m]
ทาจิกิสถาน[n. prop.] (Thājikisathān) FR: Tadjikistan [m]
ตอน[n.] (tøn) EN: period ; time ; stage ; phase   FR: période [f] ; épisode [m] ; phase [f] ; stade [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAD    T AE1 D
TADD    T AE1 D
TADA    T AA1 D AH0
STADT    S T AE1 D T
TADIC    T AE1 D IH0 K
TADDY    T AE1 D IY0
STADE    S T EY1 D
TADDEI    T AE1 D AY0
STADEL    S T AE1 D AH0 L
ELSTAD    EH1 L S T AH0 D
TADYCH    T AA1 D IH2 HH
HUSTAD    HH AH1 S T AH0 D
TADROS    T EY1 D R OW0 Z
UNCTAD    AH1 N K T AE2 D
TADDEO    T AA1 D IY0 OW0
ROSTAD    R AA1 S T AH0 D
ONSTAD    AA1 N S T AH0 D
DISTAD    D IH1 S T AH0 D
AUSTAD    AW1 S T AH0 D
OLSTAD    OW1 L S T AH0 D
STADIA    S T EY1 D IY0 AH0
RUSTAD    R AH1 S T AH0 D
STADER    S T EY1 D ER0
MATADOR    M AE1 T AH0 D AO2 R
HURTADO    HH ER0 T AA1 D OW0
KOLSTAD    K OW1 L S T AH0 D
MOLSTAD    M OW1 L S T AH0 D
HOFSTAD    HH AA1 F S T AE0 D
HOLSTAD    HH OW1 L S T AH0 D
TADEUSZ    T AE1 D IY0 UW0 Z
KVISTAD    K AH0 V IH1 S T AE2 D
JORSTAD    JH AO1 R S T AH0 D
TADASHI    T AA2 D AA1 SH IY0
HARSTAD    HH AA1 R S T AH0 D
BARSTAD    B AA1 R S T AH0 D
ROGSTAD    R AA1 G S T AH0 D
CITADEL    S IH1 T AH0 D EH2 L
BOLSTAD    B OW1 L S T AH0 D
WALSTAD    W AO1 L S T AE0 D
STADLER    S T AE1 D L ER0
TADPOLE    T AE1 D P OW2 L
SMESTAD    S M EH1 S T AH0 D
RAMSTAD    R AE1 M S T AH0 D
STADIUM    S T EY1 D IY0 AH0 M
FINSTAD    F IH1 N S T AH0 D
TOSTADO    T OW0 S T AA1 D OW0
FURTADO    F UH0 R T AA1 D OW0
GAUSTAD    G AW1 S T AH0 D
OHNSTAD    OW1 N S T AH0 D
STADNIK    S T AE1 D N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tadley    (n) (t a1 d l ii)
Tadeusz    (n) (t a1 d y uu z)
citadel    (n) (s i1 t @ d @ l)
matador    (n) (m a1 t @ d oo r)
stadium    (n) (s t ei1 d i@ m)
tadpole    (n) (t a1 d p ou l)
citadels    (n) (s i1 t @ d @ l z)
matadors    (n) (m a1 t @ d oo z)
stadiums    (n) (s t ei1 d i@ m z)
tadpoles    (n) (t a1 d p ou l z)
Darmstadt    (n) (d aa1 m s t a t)
rodomontade    (n) (r o2 d @ m o n t ei1 d)
Tadzhikistan    (n) (t a d z i1 k i s t a n)
conquistador    (n) (k o1 n k w i1 s t @ d oo r)
conquistadors    (n) (k o1 n k w i1 s t @ d oo z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
正しい[ただしい, tadashii] (adj) ถูกต้อง
ただいま[ただいま, tadaima] กลับ (บ้าน) มาแล้วครับ
ただ単に[ただたんに, tadatanni] เพียง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戴く[いただく, itadaku] Thai: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน) English: to receive (hon)
頂く[いただく, itadaku] Thai: กิน English: to take food or drink (hum)
頂く[いただく, itadaku] Thai: รับ(คำถ่อมตนของผู้พูด)
辿る[たどる, tadoru] Thai: ไต่ไปตามถนน English: to follow (road)
辿る[たどる, tadoru] Thai: ย้อนหลังตาม English: to follow up
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอย English: to drift about
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ลอย English: to float
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอยอยู่ในอากาศ English: to hang in air

German-Thai: Longdo Dictionary
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Stadt(n) |die, Städte| เมือง
Hauptstädte(n) |pl.|, See also: die Hauptstadt
Stadtplan(n) |der, pl. Stadtpläne| แผนที่เมือง
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Darmstadt (uniq ) ดาร์มชตัดท์
Stadion (n das ) สนามกีฬา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tadeltblames [Add to Longdo]
Absolutadressbereich {m} [comp.]absolute address area [Add to Longdo]
Ader {f}; Blutader {f} [anat.] | Adern {pl}blood vessel; vein | veins [Add to Longdo]
Altstadt {f}; historischer Stadtteilold town; historic section of town [Add to Longdo]
Altstadtfest {n}festival in the old town [Add to Longdo]
Anfangsphase {f}; Anfangsstadium {n}initial phase; first phase; early stage [Add to Longdo]
Anfangsstadium {n}initial stage [Add to Longdo]
Arterie {f}; Hauptader {f}; Schlagader {f} [anat.] | Arterien {pl} | eine Hauptader betreffendartery | arteries | arterial [Add to Longdo]
eine Stadt mit Aufschwunga booming city [Add to Longdo]
Außenbereich {m} (einer Stadt)outskirt area (of a city) [Add to Longdo]
Barackenstadt {f}shantytown [Add to Longdo]
Baseballstadion {n} [sport]ballpark [Am.] [Add to Longdo]
Bezirk {m}; Kreis {m}; Stadtviertel {n}; Landstrich {m}district [Add to Longdo]
Bezirk {m}; Stadtgemeinde {f}borough [Add to Longdo]
Bitadresse {f}; Bitposition {f} [comp.]bit location [Add to Longdo]
Borough {n}; Stadt mit Selbstverwaltung {f} [hist.]borough [Add to Longdo]
Busbeförderung von Schulkindern in andere Stadteile, um Rassentrennung zu verhindernbussing; busing [Am.] [Add to Longdo]
Datenbankmaschine {f}datadase machine [Add to Longdo]
Einzugsgebiet {n}; Umland {n} (einer Stadt)hinterland [Add to Longdo]
Entsorgung {f} (einer Stadt)cleaning up [Add to Longdo]
Frühstadium {n} | im Frühstadiumearly stage | at an early stage [Add to Longdo]
Fünfbiteinheit {f}pentade [Add to Longdo]
Geburtsstadt {f}native town [Add to Longdo]
Geisterstadt {f}ghost town [Add to Longdo]
Gestaden {pl}shores [Add to Longdo]
Grenzstadt {f}frontier town [Add to Longdo]
Großstadt {f}large city [Add to Longdo]
Hauptader {f} (Bergbau)mother lode [Add to Longdo]
Hafenstadt {f} | Hafenstädte {pl}seaport | seaports [Add to Longdo]
Handelsstadt {f}commercial town [Add to Longdo]
Hansestadt {f}Hanseatic town; Hanse town; Hansa town [Add to Longdo]
Hauptstadt {f}; Kapitale {f} | Hauptstädte {pl}capital; capital city | capitals; capital cities [Add to Longdo]
Hauptstadt {f}metropolis [Add to Longdo]
Heimatsort {m}; Vaterstadt {f}hometown [Add to Longdo]
Heimatstadt {f}; Geburtsstadt {f}home town [Add to Longdo]
Infragestellung {f}; Vorwurf {m}; Tadel {m}impeachment [Add to Longdo]
Innenstadt {f}city centre [Add to Longdo]
Kämmerer {m}; Stadtkämmerer {m}; Stadtkämmerin {f}treasurer; city treasurer [Add to Longdo]
Kleinstadt {f} | Kleinstädte {pl}small town | small towns [Add to Longdo]
Kleinstadt {f}; Nest {n} [ugs.]whistle-stop [Am.] [Add to Longdo]
Kommunikationszentrum {n} (einer Stadt)community centre; community center [Am.] [Add to Longdo]
Konquistador {m}; Eroberer {m}conquistador [Add to Longdo]
Kontaktadresse {f}contact address [Add to Longdo]
Landstreicher {m}; Landstreicherin {f}; Stadtstreicher {m}; Stadtstreicherin {f} | Landstreicher {pl}; Stadtstreicher {pl}vagrant | vagrants [Add to Longdo]
Matador {m}, Stierkämpfer {m}matador [Add to Longdo]
Metadaten {pl}meta data [Add to Longdo]
Millionenstadt {f}town with over a million inhabitants [Add to Longdo]
Ort {m}; Gemeinde {f}; Stadt {f}municipality [Add to Longdo]
Ortsteil {m}; Stadtteil {m}district [Add to Longdo]
Partnerstadt {f} | Partnerstädte {pl}twin town; twin city | twin towns; twin cities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season [Add to Longdo]
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing [Add to Longdo]
その下で[そのしたで, sonoshitade] (adv) thereunder; whereunder [Add to Longdo]
ただいま帰りました;只今帰りました;ただ今帰りました[ただいまかえりました, tadaimakaerimashita] (exp,int) (See ただ今) Here I am; I'm home! [Add to Longdo]
ただごと歌;徒言歌;直言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka) [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
ただでは[, tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P) [Add to Longdo]
ただ事;只事;徒事;あだ事;唯事[ただごと(ただ事;只事;徒事;唯事);あだごと(徒事;あだ事), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter [Add to Longdo]
ただ者;只者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences) [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
どたどた;ドタドタ[, dotadota ; dotadota] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet) [Add to Longdo]
アクリロニトリルブタジエンゴム[, akurironitorirubutajiengomu] (n) acrylonitrile; butadiene rubber [Add to Longdo]
イエスタデー[, iesutade-] (n) yesterday [Add to Longdo]
ウィンチェスタディスク;ウィンチェスターディスク[, uinchiesutadeisuku ; uinchiesuta-deisuku] (n) {comp} Winchester disk [Add to Longdo]
カルチュラルスタディーズ[, karuchurarusutadei-zu] (n) cultural studies [Add to Longdo]
キャラクタディスプレイ[, kyarakutadeisupurei] (n) {comp} character display [Add to Longdo]
キャラクタデバイス[, kyarakutadebaisu] (n) {comp} character device [Add to Longdo]
ケーススタディー(P);ケーススタディ[, ke-susutadei-(P); ke-susutadei] (n) case study; (P) [Add to Longdo]
コースオブスタディー[, ko-suobusutadei-] (n) course of study [Add to Longdo]
コンキスタドール;コンキスタドーレス[, konkisutado-ru ; konkisutado-resu] (n) conquistador (spa [Add to Longdo]
サタデー[, satade-] (n) Saturday [Add to Longdo]
サタデーナイトスペシャル[, satade-naitosupesharu] (n) Saturday night special [Add to Longdo]
スカジャン[, sukajan] (n) (See スタジャン) satin and embroidered version of a stadium jumper [Add to Longdo]
スタジアム[, sutajiamu] (n) stadium; (P) [Add to Longdo]
スタッド[, sutaddo] (n) stud [Add to Longdo]
スタッドレスタイヤ[, sutaddoresutaiya] (n) studless winter tire (tyre) [Add to Longdo]
スタディー;スタディ[, sutadei-; sutadei] (n) study [Add to Longdo]
スタディアム[, sutadeiamu] (n) stadium [Add to Longdo]
スタディオ[, sutadeio] (n) studio [Add to Longdo]
スタディレポート[, sutadeirepo-to] (n) {comp} study report [Add to Longdo]
スチレンブタジエンゴム[, suchirenbutajiengomu] (n) styrene-butadiene rubber; SBR [Add to Longdo]
タデ科[タデか, tade ka] (n) Polygonaceae (plant family); knotweed family; smartweed family [Add to Longdo]
ダームスタチウム[, da-musutachiumu] (n) darmstadtium (Ds) [Add to Longdo]
データディクショナリ[, de-tadeikushonari] (n) {comp} data dictionary [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[, toranjisutadaio-dorojikku] (n) {comp} Transistor-Diode Logic; TDL [Add to Longdo]
ナタデココ[, natadekoko] (n) coconut milk (spa [Add to Longdo]
バスマスタDMA[バスマスタディーエムエー, basumasutadei-emue-] (n) {comp} bus master Direct Memory Access [Add to Longdo]
パンパスグラス[, panpasugurasu] (n) pampas grass (Cortaderia selloana) [Add to Longdo]
フィージビリティースタディ[, fi-jibiritei-sutadei] (n) feasibility study [Add to Longdo]
フィージビリティースタディー[, fi-jibiritei-sutadei-] (n) feasibility study [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[, fi-jibiriteisutadei] (n) {comp} feasibility study [Add to Longdo]
フィールドスタディー[, fi-rudosutadei-] (n) field study [Add to Longdo]
ブタジエン[, butajien] (n) butadiene [Add to Longdo]
ブタジエンゴム[, butajiengomu] (n) butadiene rubber [Add to Longdo]
プリンタドライバ[, purintadoraiba] (n) {comp} printer driver [Add to Longdo]
ヘプタデカン[, heputadekan] (n) heptadecane [Add to Longdo]
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.) [Add to Longdo]
ポリブタジエン[, poributajien] (n) polybutadiene [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上海体育场[Shàng hǎi Tǐ yù chǎng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] Shanghai Stadium [Add to Longdo]
冰场[bīng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄔㄤˇ, / ] skating or ice rink; ice stadium; ice arena [Add to Longdo]
北京工人体育场[Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] Workers Stadium [Add to Longdo]
哈尔斯塔[Hā ěr sī tǎ, ㄏㄚ ㄦˇ ㄙ ㄊㄚˇ, / ] Harstad (city in Norway) [Add to Longdo]
奥林匹克体育场[Ào lín pǐ kè tǐ yù chǎng, ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] Olympic Stadium [Add to Longdo]
席位[xí wèi, ㄒㄧˊ ㄨㄟˋ, ] a seat (in a theater, stadium etc); parliamentary or congressional seat [Add to Longdo]
格里姆斯塔[Gé lǐ mǔ sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄇㄨˇ ㄙ ㄊㄚˇ, ] Grimstad (city in Agder, Norway) [Add to Longdo]
比赛场[bǐ sài chǎng, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, / ] stadium; playing field for a competition [Add to Longdo]
法兰西体育场[Fǎ lán xī Tǐ yù chǎng, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, 西 / 西] Stade de France [Add to Longdo]
爆满[bào mǎn, ㄅㄠˋ ㄇㄢˇ, / 滿] filled to capacity (of theater, stadium, gymnasium etc) [Add to Longdo]
球场[qiú chǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] stadium; sports ground; court; pitch; field; golf course [Add to Longdo]
石鲮鱼[shí líng yú, ㄕˊ ㄌㄧㄥˊ ㄩˊ, / ] pangolin (Manis pentadactylata); scaly ant-eater [Add to Longdo]
科斗[kē dǒu, ㄎㄜ ㄉㄡˇ, ] tadpole [Add to Longdo]
穿山甲[chuān shān jiǎ, ㄔㄨㄢ ㄕㄢ ㄐㄧㄚˇ, 穿] pangolin (Manis pentadactylata); scaly ant-eater [Add to Longdo]
腓特烈斯塔[Féi tè liè sī tǎ, ㄈㄟˊ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄙ ㄊㄚˇ, ] Fredrikstad (city in Østfold, Norway) [Add to Longdo]
萨德尔[Sà dé r, ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ ㄖ˙, / ] Sadr (name); Moqtada Sadr (c.1973-), Iraqi Shia clergyman and militia leader [Add to Longdo]
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] tadpole [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] tadpole [Add to Longdo]
蝌蚪[kē dǒu, ㄎㄜ ㄉㄡˇ, ] tadpole [Add to Longdo]
赤麻鸭[chì má yā, ㄔˋ ㄇㄚˊ ㄧㄚ, / ] Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) [Add to Longdo]
迈赫迪军[Mài hè dí jūn, ㄇㄞˋ ㄏㄜˋ ㄉㄧˊ ㄐㄩㄣ, / ] Mahdi army, Iraqi Shia armed militia led by Moqtada Sadr [Add to Longdo]
体育场[tǐ yù chǎng, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] stadium [Add to Longdo]
体育馆[tǐ yù guǎn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] gym; gymnasium; stadium [Add to Longdo]
鲮鲤[líng lǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, / ] pangolin (Manis pentadactylata); scaly ant-eater [Add to Longdo]
鲮鲤甲[líng lǐ jiǎ, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚˇ, / ] pangolin (Manis pentadactylata); scaly ant-eater [Add to Longdo]
黄鸭[huáng yā, ㄏㄨㄤˊ ㄧㄚ, / ] Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea); same as 赤麻鴨|赤麻鸭 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタディレポート[すたでいれぽーと, sutadeirepo-to] study report [Add to Longdo]
データディクショナリ[でーたでいくしょなり, de-tadeikushonari] data dictionary [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[とらんじすただいおーどろじっく, toranjisutadaio-dorojikku] Transistor-Diode Logic, TDL [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study [Add to Longdo]
プリンタドライバ[ぷりんたどらいば, purintadoraiba] printer driver [Add to Longdo]
マスタドキュメント[ますたどきゅめんと, masutadokyumento] master document [Add to Longdo]
マスタドライブ[ますたどらいぶ, masutadoraibu] master drive [Add to Longdo]
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下田[しもだ, shimoda] Shimoda, (Stadt auf der Izu-Halbinsel) [Add to Longdo]
下町[したまち, shitamachi] Geschaefts-u.Vergnuegungsviertel, tiefergelegener_Stadtteil [Add to Longdo]
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[けい, kei] Hauptstadt [Add to Longdo]
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[けい, kei] Hauptstadt [Add to Longdo]
京都市[きょうとし, kyoutoshi] (die Stadt) Kyoto [Add to Longdo]
他動詞[たどうし, tadoushi] (transitives) Verb [Add to Longdo]
仙台[せんだい, sendai] (Stadt_in_Tohoku) [Add to Longdo]
但し[ただし, tadashi] -aber, -jedoch [Add to Longdo]
但し書き[ただしがき, tadashigaki] (schriftlicher) Vorbehalt, Bedingung [Add to Longdo]
公会堂[こうかいどう, koukaidou] oeffentliche_Halle, Stadthalle [Add to Longdo]
問い質す[といただす, toitadasu] sich_nach_etwas_erkundigen, jem._ueber_etwas_fragen, befragen, erfragen [Add to Longdo]
四ツ谷[よつや, yotsuya] (Stadtteil_in_Tokio) [Add to Longdo]
土佐[とさ, tosa] (Stadt und Provinz auf Shikoku) [Add to Longdo]
[ざい, zai] UMGEGEND (EINER STADT), -LAND, -SEIN, SICH_AUFHALTEN, ANSAESSIG [Add to Longdo]
城下町[じょうかまち, joukamachi] Stadt_mit_Burg [Add to Longdo]
大森[おおもり, oomori] (Stadtteil in Tokyo) [Add to Longdo]
大都市[だいとし, daitoshi] Grossstadt [Add to Longdo]
姫路[ひめじ, himeji] (Stadt mit beruehmten Schloss ca. 100 km westl. von Osaka) [Add to Longdo]
宇都宮[うつのみや, utsunomiya] (Hauptstadt der Praefektur Tochigi) [Add to Longdo]
宮崎[みやざき, miyazaki] Miyazaki (Stadt an der Suedkueste Kyushus) [Add to Longdo]
[し, shi] STADT [Add to Longdo]
[し, shi] Stadt [Add to Longdo]
[し, shi] Stadt [Add to Longdo]
市会[しかい, shikai] Stadtverordnetenversammlung [Add to Longdo]
市政[しせい, shisei] Stadtverwaltung [Add to Longdo]
市立[しりつ, shiritsu] staedtisch, Stadt- [Add to Longdo]
市街[しがい, shigai] Strassen (e.Stadt) [Add to Longdo]
[ふ, fu] LAGER, BEHOERDE, HAUPTSTADT [Add to Longdo]
手綱[たづな, taduna] Zuegel [Add to Longdo]
日本橋[にほんばし, nihonbashi] (Stadtteil in Tokio) [Add to Longdo]
早稲田[わせだ, waseda] (Stadtteil in Tokyo) [Add to Longdo]
東京都[とうきょうと, toukyouto] (die Stadt) Tokyo [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] richtig, gerecht [Add to Longdo]
段階[だんかい, dankai] Stufe, Stadium [Add to Longdo]
沿岸[えんがん, engan] -Kueste, Gestade [Add to Longdo]
沿海[えんかい, enkai] -Kueste, Gestade [Add to Longdo]
海浜[かいひん, kaihin] Kueste, Strand, Gestade [Add to Longdo]
海辺[うみべ, umibe] Strand, Kueste, Gestade [Add to Longdo]
港町[みなとまち, minatomachi] Hafenstadt [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] dahintreiben, umhertreiben, schweben [Add to Longdo]
球場[きゅうじょう, kyuujou] Baseballstadion, Baseballplatz [Add to Longdo]
[まち, machi] Stadt, Viertel [Add to Longdo]
町内[ちょうない, chounai] Stadt, Nachbarschaft [Add to Longdo]
町民[ちょうみん, choumin] Staedter, Stadtbewohner [Add to Longdo]
痛手[いたで, itade] schwere_Wunde, harter_Schlag [Add to Longdo]
直ちに[ただちに, tadachini] sogleich, Yomikata = tadachi ni [Add to Longdo]
礼儀正しい[れいぎただしい, reigitadashii] hoeflich [Add to Longdo]
説諭[せつゆ, setsuyu] Ermahnung, -Tadel, Verweis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  TADS
         Test and Debug System
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top