ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tadpole

T AE1 D P OW2 L   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tadpole-, *tadpole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tadpole[N] ลูกอ๊อด, See also: ลูกกบ, Syn. frog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tadpole(แทค'โพล) n. ลูกกบ

English-Thai: Nontri Dictionary
tadpole(n) ลูกกบ,ลูกเขียด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is a tadpole.[มีลูกอ๊อดว่ายน้ำอยู่] Jenny, Juno (2005)
There is a tadpole.[มีลูกอ๊อดว่ายน้ำ] Jenny, Juno (2005)
Frog or tadpole?กบหรือลูกอ๊อดดี? Stardust (2007)
Who'd be frightened of an overgrown tadpole?ใครจะไปกลัวลูกอ๊อดที่ตัวใหญ่กว่าผิดปกติไปหน่อย ใช่ไหมล่ะ Episode #2.4 (2008)
And the frog lived in a far-away land with mom, dad, brother, and a tadpole named Mr. Muggles.และกบตัวนี้พักอาศัย อยู่ในที่ห่างไกลมากๆ กับแม่ พ่อ และน้องชาย และลูกกบตัวน้อยนี้ชื่อว่า คุณมักเกิ้ล Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
I love tadpoles on toast almost as much as I love caviar.ข้าชอบไข่กบปิ้ง มากเท่าๆกับที่ข้าชอบคาร์เวียร์เลย Alice in Wonderland (2010)
Yeah, I'd say the tadpole's at least nine weeks on.ผมขอแจ้งว่า ตัวอ่อนอายุอย่างน้อยเก้าสัปดาห์แล้ว It Hurts Me Too (2010)
A tadpole by the creekลูกอ๊อดในคลองเล็ก Episode #1.16 (2010)
Snowman, bat, tadpole.ตุ๊กตาหิมะ, ค้างคาว, ลูกอ๊อด A Thousand Days' Promise (2011)
And perhaps I played some small part in making it possible for tadpole gays all over Lima to be themselves in public.และบางที ฉันได้ทำบางสิ่ง ในการเบิกทางให้เกย์รุ่นเยาว์ทุกคนในไลม่า ที่จะเปิดเผยตัวเองต่อสาธารณะชน Goodbye (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tadpoleAs a tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.
tadpoleDid you know that carp eat tadpoles?
tadpoleTadpoles become frogs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกบ[N] tadpole, Syn. ลูกอ๊อด, Example: ในสระบัวหลังบ้านเต็มไปด้วยลูกกบตัวเล็กๆ, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกกบ[n.] (lūkkop) EN: tadpole   FR: têtard [m]
ลูกอ๊อด[n.] (lūk øt) EN: tadpole   FR: têtard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TADPOLE    T AE1 D P OW2 L
TADPOLES    T AE1 D P OW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tadpole    (n) tˈædpoul (t a1 d p ou l)
tadpoles    (n) tˈædpoulz (t a1 d p ou l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝌蚪[kē dǒu, ㄎㄜ ㄉㄡˇ, ] tadpole, #39,560 [Add to Longdo]
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] tadpole, #41,533 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] tadpole, #105,410 [Add to Longdo]
科斗[kē dǒu, ㄎㄜ ㄉㄡˇ, ] tadpole [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaulquappe {f} [zool.] | Kaulquappen {pl}tadpole | tadpoles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御玉杓子;お玉杓子;蝌蚪[おたまじゃくし;かと(蝌蚪);オタマジャクシ, otamajakushi ; kato ( otamajakushi ); otamajakushi] (n) (1) tadpole; (2) ladle; (3) musical note [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tadpole \Tad"pole`\, n. [OE. tadde toad (AS. t[=a]die,
   t[=a]dige) + poll; properly, a toad that is or seems all
   head. See {Toad}, and {Poll}.]
   1. (Zool.) The young aquatic larva of any amphibian. In this
    stage it breathes by means of external or internal gills,
    is at first destitute of legs, and has a finlike tail.
    Called also {polliwig}, {polliwog}, {porwiggle}, or
    {purwiggy}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The hooded merganser. [Local, U. S.]
    [1913 Webster]
 
   {Tadpole fish}. (Zool.) See {Forkbeard}
    (a) .
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tadpole
   n 1: a larval frog or toad [syn: {tadpole}, {polliwog},
      {pollywog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top