ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amphitheater

AE1 M F AH0 TH IY0 EY1 T ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amphitheater-, *amphitheater*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amphitheater[N] อัฒจันทร์, See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา, Syn. amphitheatre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like an amphitheater in here!แถวนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับอัฒจันทร์นะ The House Bunny (2008)
"Boone has hosted an outdoor amphitheater portrayal of the life and times of its namesake, Dan'l Boone."Boone ได้เป็นที่จัดแสดงชีวประวัติ ของคนที่ชื่อเหมือนเมืองนี้ Daniel Boone The Bozeman Reaction (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPHITHEATER AE1 M F AH0 TH IY0 EY1 T ER0
AMPHITHEATERS AE1 M F AH0 TH IY0 EY1 T ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amphitheater {n}amphitheater [Am.]; amphitheatre [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円形劇場[えんけいげきじょう, enkeigekijou] (n) amphitheater; amphitheatre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amphitheater \Am`phi*the"a*ter\, Amphitheatre
 \Am`phi*the"a*tre\,, n. [L. amphitheatrum, fr. Gr. ?; 'amfi` + ?
   theater: cf. F. amphith['e][^a]tre. See {Theater}.]
   1. An oval or circular building with rising tiers of seats
    about an open space called the arena.
    [1913 Webster]
 
   Note: The Romans first constructed amphitheaters for combats
      of gladiators and wild beasts.
      [1913 Webster]
 
   2. Anything resembling an amphitheater in form; as, a level
    surrounded by rising slopes or hills, or a rising gallery
    in a theater.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amphitheater
   n 1: a sloping gallery with seats for spectators (as in an
      operating room or theater) [syn: {amphitheater},
      {amphitheatre}]
   2: an oval large stadium with tiers of seats; an arena in which
     contests and spectacles are held [syn: {amphitheater},
     {amphitheatre}, {coliseum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top