ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anadromous

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anadromous-, *anadromous*, anadromou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anadromous(อะแตด' โรมัส) adj. ซึ่งว่ายจากทะเลสู่แม่น้ำเพื่อวางไข่ (running upward)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anadromousแอนาโดรมัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
昇流魚[しょうりゅうぎょ, shouryuugyo] (n) (obsc) (See 遡河魚) anadromous fish (fish that migrates upstream, e.g. salmon) [Add to Longdo]
遡河魚;溯河魚[そかぎょ;さっかぎょ, sokagyo ; sakkagyo] (n) (See 降河魚) anadromous fish (fish that migrates upstream, e.g. salmon) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anadromous \A*nad"ro*mous\, a. [Gr. ? running upward; ? + ? a
   running, ? to run.]
   1. (Zool.) Ascending rivers from the sea, at certain seasons,
    for breeding, as the salmon, shad, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Tending upwards; -- said of terns in which the
    lowest secondary segments are on the upper side of the
    branch of the central stem. --D. C. Eaton.
    [1913 Webster] Anemia

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anadromous
   adj 1: migrating from the sea to fresh water to spawn [ant:
       {catadromous}, {diadromous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top