Search result for

eight

(141 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eight-, *eight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eight[N] เลขแปด, See also: จำนวนแปด, แปด
eighty[N] เลขแปดสิบ, See also: แปดสิบ, จำนวนแปดสิบ
eighteen[N] จำนวนสิบแปด, See also: เลขสิบแปด, สิบแปด
eightfold[ADJ] ซึ่งคูณด้วย 8, See also: 8 เท่า
eightfold[ADJ] ซึ่งประกอบด้วย 8 ส่วน (คน ชิ้น อัน ฯลฯ)
eightfold[ADV] เป็น 8 เท่า
eightsome reel[N] คณะเต้นรำที่ประกอบด้วย 8 คน (เต้นรำโดยจับคู่กันเป็นวงกลม), See also: คณะ 8 คน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eight(เอท) n.,adj. แปด,
eighteen(เอท'ทีน) n.,adj. 18
eighteenth(เอท'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 18
eighth(เอธ) adj.,n. ที่ 8, See also: eightly adv. ดูeighth
eightieth(เอ'ทิเอธ) adj.,n. ที่ 80,
eighty(เอ'ที) n.,adj. แปดสิบ,eighties จำนวนปี,ช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่าง 80-89 -pl. eighties
eighty column cardบัตร 80 คอลัมน์บัตรทำด้วยกระดาษ มีไว้ใช้สำหรับบรรจุข้อมูล โดยปกติจะต้องมีรูปร่างและขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด (71/8 นิ้ว +31/4 นิ้ว) จะต้องทำด้วยกระดาษชนิดพิเศษที่มีความต้านทานความชื้นสูง และมีความต้านทานสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในอากาศ ในการบรรจุข้อมูลนั้น ใช้วิธีเจาะรูตามคอลัมน์ของบัตรซึ่งจะมี 80 คอลัมน์ (จึงเรียกกันว่า บัตร 80 คอลัมน์) แต่ละคอลัมน์มี 12 แถว ในการเจาะนั้นรูหนึ่งรูในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวเลข (0-9) และรูสองรูหรือมากกว่าในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร (A-Z) หรือ อักขรพิเศษอื่น ๆ เมื่อใส่บัตรเข้าเครื่อง รูเหล่านี้จะถูกแปรงไฟฟ้าปัดผ่าน ทำให้เครื่อง สามารถอ่านข้อมูลเข้าไปได้ บัตรคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันมากคือ บัตรที่ ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Hermann Hollerith) แห่งบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เป็นผู้คิดขึ้น บางทีจึงนิยมเรียกกันว่า บัตรไอบีเอ็ม (IBM card) หรือ บัตรฮอลเลอริท (Hollerith card) ดู card ประกอบ
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
avoirdupois weightระบบน้ำหนักในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา. av ; avdp. ; avoir.

English-Thai: Nontri Dictionary
eight(n) แปด,เลขแปด,จำนวนแปด,ไพ่รูปแปด
eighteen(adj) สิบแปด
eighteenth(adj) ที่สิบแปด
eighteenth(n) 1 ใน 18,ส่วนที่สิบแปด,ลำดับที่สิบแปด
eighth(adj) ที่แปด
eighth(n) 1 ใน 8,วันที่แปด,อันดับที่แปด
eightieth(adj) ที่แปดสิบ
eightieth(n) 1 ใน 80,ส่วนที่แปดสิบ,สมาชิกลำดับที่แปดสิบ
eighty(adj) แปดสิบ
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Eight, Theกลุ่มแปด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eighty-five per cent reinstatement average schemeแผนร่วมเฉลี่ยการจัดทดแทนตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๕ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eightfold Pathมรรค 8 [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eight[เอท] (n ) เเปด
eight-thousander (n ) ยอดเขาแปดพันเมตร คือยอดเขาสิบสี่ยอดที่มีความสูงเกินกว่า 8000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาทั้งสิบสี่ยอดนี้อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาคาราโครัมในเอเชีย (แปลจาก wikipedia.org)
eightce[เอทซฺ] (adv ) เเปดครั้ง
eighteen[เอท'ทีน] (adj ) สิบเเปด
eighteence[เอท'ทีนซฺ] (adv ) สิบเเปดครั้ง
eighteenth[เอท'ทีนธฺ] (adj ) ที่สิบเเปด
eighth[เอธ] (adj ) ที่เเปด
eightice[เอ'ไทซฺ] (adv ) เเปดสิบครั้ง
eightieth[เอ'ทิเอธ] (adj ) ที่เเปดสิบ
eightlif[เอท'ลิฟ] (n ) สิบแปด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eight.- 7... 8 3:10 to Yuma (2007)
Eight.Here Comes the Flood (2008)
- Eighty.- 80 Friends with Benefits (2011)
Eight.The Hunger Games (2012)
Eight letters. Three syllables.แค่ 8 ตัวอักษร 3 พยางค์ Chuck in Real Life (2008)
I've known Chloe since the eighth grade, and... we've been through a lot together.เราก็เป็นเพื่อนกันมาตลอด ҡ͹ѹҵʹ Committed (2008)
All within eight months of each other.ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นภายในเวลา 8 เดือน ของแต่ละคน Not Cancer (2008)
Diameter is at least eight centimeters.เส้นผ่าศุนย์กลางน้อยกว่า 8ซ.ม. Birthmarks (2008)
Did House react to the eight centimeters?ทำไมเฮาส์มีปฏิกริยากับ 8 ซ.ม. Birthmarks (2008)
Eight units in this building, there's gotta be a pervert like me living in at least one of them.มีแปดห้องชุดในตึกนี้ นั่นมันแปลกเหมือนฉัน อยู่ในห้องที่เล็กที่สุดของตึก Lucky Thirteen (2008)
Yes, because you represent one out of every eight people living in this country.ใช่เพราะนายทำตัวแปลกกว่าทุกคน อยู่ในย่านนี้ Lucky Thirteen (2008)
It's gonna be eight times a day.มันต้องทำ 8 ครั้งใน 1 วัน Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eightAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
eightAfter eight months he eventually started dating girls again.
eightAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
eightA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.
eightAn eight-year-old car is almost worthless.
eightAnyone over eighteen years of age counts as an adult.
eightAs a rule, he arrives at the office about eighty-thirty in morning.
eightAs a rule I get up at six o'clock, but yesterday morning I got up at eight.
eightAs a rule, I go to school before eight o'clock.
eightBut I slept right through the class. Don't you ever sleep through an eight-thirty class?
eightBy opening my mouth at the wrong time, I'm always putting myself and my pals behind the eight ball.
eightBy summit, do you mean the Group of Eight?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศีลแปด[N] eight commandments, See also: eight precepts, Syn. อัฏฐศีล, Example: ศีลมีจำแนกไว้เป็นศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 หรืออื่นๆ อีก เป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยและปราศจากโทษ, Thai definition: ข้อบัญญัติในพระพุทธศาสนา คือ ศีลห้า และเพิ่มอีก 3 ข้อ
แปดสิบ[N] eighty, Example: ลูกๆ หลานๆ จัดงานทำบุญวันเกิดฉลองที่คุณปู่อายุแปดสิบปี
แปดสาแหรก[N] eight dignitaries, See also: great grandparents, four ancestors on both sides in high class families or ancient noble l, Syn. สายวงศ์สกุล, สายสกุล, Example: พ่อแม่ของปู่ย่าตายายทั้งสองข้างเรียกว่าแปดสาแหรก, Thai definition: เป็นคำเรียกต้นวงศ์สกุล คือ บิดามารดาของปู่และย่า 4 ของตาและยาย 4 รวม เป็น 8 ที่เป็นผู้ดีทั้งฝ่ายบิดาและมารดา เรียกว่า ผู้ดีแปดสาแหรก (เทียบสาแหรกที่มีข้างละ 4 ขา 4 ข้างเป็น 8 ขา)
แปด[N] eight, Example: ชาวจีนนับถือเทวดาแปดองค์เรียกว่าโป๊ยเซียน
แปด[N] eight, Example: ชาวจีนนับถือเทวดาแปดองค์เรียกว่าโป๊ยเซียน, Thai definition: จำนวนเจ็ดบวกหนึ่ง, จำนวนระหว่างเจ็ดกับเก้า
แปดสาแหรก[N] eight dignitaries, See also: great grandparents, four ancestors on both sides in high class families, having the ways a, Syn. สายวงศ์สกุล, สายสกุล, Example: เชื้อสายทั้งแปดสาแหรกของเขาล้วนเป็นผู้ดีทั้งนั้น, Thai definition: คำเรียกต้นวงศ์สกุล คือ บิดามารดาของปู่และย่า 4 ของตาและยาย 4 รวม เป็น 8 ที่เป็นผู้ดีทั้งฝ่ายบิดาและมารดา เรียกว่า ผู้ดีแปดสาแหรก (เทียบสาแหรกที่มีข้างละ 4 ขา 2 ข้างเป็น 8 ขา)
แปดสิบ[N] eighty, Example: ลูกๆ หลานๆ จัดงานทำบุญวันเกิดฉลองที่คุณปู่อายุแปดสิบปี, Thai definition: จำนวนสิบแปดครั้ง, จำนวนเจ็ดสิบเก้าบวกหนึ่ง
อัฏฐ[N] eight, Syn. แปด, Notes: (บาลี)
อัฐบริขาร[N] eight necessities of a Buddhist monk, Syn. สมณบริขาร, Example: แต่ก่อนพระไม่ได้ยึดถือในทรัพย์สิน มีเพียงอัฐบริขารที่จำเป็นเท่านั้น, Count unit: ชุด, Thai definition: เครื่องใช้สอยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามี 8 อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองน้ำ (ธมกรก)
ร้อยชั่ง[N] eight thousand baht, Thai definition: จำนวนเงิน 8,000 บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับเฉา[n.] (apchao) EN: ballast ; weight   FR: lest [m] ; ballast [m]
อเวจี[n.] (awējī) EN: abyss of hell ; name of one of the eight hells   FR: enfer [m]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
บรรทุก [n.] (banthuk) EN: burden ; freight   FR: chargement [m]
เบาหวิว[v. exp.] (bao wiū) EN: feel weightless ; feel light ; be light   FR: être léger comme l'air
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat khonsong) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm   FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmnak ) EN: distribute the weight evenly   
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EIGHT    EY1 T
EIGHTH    EY1 T TH
EIGHTY    EY1 T IY0
EIGHTS    EY1 T S
EIGHTH    EY1 TH
EIGHTHS    EY1 T TH S
EIGHT'S    EY1 T S
EIGHTEEN    EY1 T IY0 N
EIGHTIES    EY1 T IY0 Z
EIGHTEEN    EY0 T IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eight    (n) (ei1 t)
eighth    (n) (ei1 t th)
eights    (n) (ei1 t s)
eighty    (n) (ei1 t ii)
eighths    (n) (ei1 t th s)
eighteen    (n) (ei2 t ii1 n)
eighties    (n) (ei1 t i z)
eighteens    (n) (ei2 t ii1 n z)
eightieth    (n) (ei1 t i@ th)
eightsome    (n) (ei1 t s @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtstundentag {m}eight hour day [Add to Longdo]
achtfacheight fold; eightfold [Add to Longdo]
achtmaleight times [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight [Add to Longdo]
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight [Add to Longdo]
ちぎりぎ[, chigirigi] (n) {MA} weight-chain-pole weapon [Add to Longdo]
ちゃんこ鍋[ちゃんこなべ, chankonabe] (n) weight-gaining stew for sumo [Add to Longdo]
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight) [Add to Longdo]
にしては[, nishiteha] (exp) for (e.g. "she dances well for an eight-year old"); considering it's (something or someone) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bā, ㄅㄚ, ] eight; 8 [Add to Longdo]
八十[bā shí, ㄅㄚ ㄕˊ, ] eighty; 80 [Add to Longdo]
八千[bā qiān, ㄅㄚ ㄑㄧㄢ, ] eight thousand; 8000 [Add to Longdo]
八天[bā tiān, ㄅㄚ ㄊㄧㄢ, ] eight-day; eight days [Add to Longdo]
八宝[bā bǎo, ㄅㄚ ㄅㄠˇ, / ] eight treasures [Add to Longdo]
八小时工作制[bā xiǎo shí gōng zuò zhì, ㄅㄚ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓˋ, / ] eight hour working day [Add to Longdo]
八年[bā nián, ㄅㄚ ㄋㄧㄢˊ, ] eight years [Add to Longdo]
八成[bā chéng, ㄅㄚ ㄔㄥˊ, ] eighty percent; most probably; most likely [Add to Longdo]
八月[bā yuè, ㄅㄚ ㄩㄝˋ, ] eighth month; August [Add to Longdo]
八级工[bā jí gōng, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ, / ] eight grade worker; top-grade worker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウェイト[うえいと, ueito] weight [Add to Longdo]
クアドハイト[くあどはいと, kuadohaito] quad-height (a-no) [Add to Longdo]
ダブルハイト[だぶるはいと, daburuhaito] double-height (a-no) [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive [Add to Longdo]
フルハイト[ふるはいと, furuhaito] full-height (a-no) [Add to Longdo]
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] flying height, head gap [Add to Longdo]
行の高さ[ぎょうのたかさ, gyounotakasa] line height [Add to Longdo]
重み[おもみ, omomi] weight [Add to Longdo]
浮上高[ふじょうこう, fujoukou] flying height, head gap [Add to Longdo]
文字の高さ[もじのたかさ, mojinotakasa] height of character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eight \Eight\ ([=a]t), n.
   1. The number greater by a unit than seven; eight units or
    objects.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing eight units, as 8 or viii.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eight \Eight\ ([=a]t), n. [See {Ait}.]
   An island in a river; an ait. [Obs.] "Osiers on their
   eights." --Evelyn.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eight \Eight\ ([=a]t), a. [AS. eahta; akin to OS. ahto, OFries.
   achta, D. & G. acht, OHG. ahto, Icel. [=a]tta, Sw. [*a]tta,
   Dan. otte, Goth. ahtau, Lith. aszt[*u]ni, Ir. & Gael. ochd,
   W. wyth, Armor. eich, eiz, L. octo, Gr. 'oktw`, Skr.
   ash[.t]an. [root]306. Cf. {Octave}.]
   Seven and one; as, eight years.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eight
   adj 1: being one more than seven [syn: {eight}, {8}, {viii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of seven and one [syn:
      {eight}, {8}, {VIII}, {eighter}, {eighter from Decatur},
      {octad}, {ogdoad}, {octonary}, {octet}]
   2: a group of United States painters founded in 1907 and noted
     for their realistic depictions of sordid aspects of city life
     [syn: {Ashcan School}, {Eight}]
   3: one of four playing cards in a deck with eight pips on the
     face [syn: {eight-spot}, {eight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top