ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fortification

F AO2 R T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortification-, *fortification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fortification[N] ป้อมปราการ, See also: ที่มั่น, Syn. fort, fortress, stronghold
fortification[N] การสร้างป้อมปราการ, See also: การสร้างที่มั่น
fortification[N] ตำแหน่งที่ต้องป้องกัน, See also: สถานที่ที่ต้องป้องกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortification(ฟอร์ทิพีเค'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การสร้างป้อมปราการ,ป้อมปราการ, Syn. fort,defense

English-Thai: Nontri Dictionary
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fortificationป้อม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No Fortification anymore!ไม่มี Fortification ไว้กันป้อม เหลืออีกแล้ว! Free to Play (2014)
I guess I just need a little fortification tonight.ฉันว่าฉันแค่ ต้องการสิ่งย้อมใจในคืนนี้หน่อยน่ะ From Childhood's Hour (2011)
Liu rushes the fortress fortification while we wait for backup forcesเล่าปี่จึงเร่งสร้างแนวปราการ ขณะที่รอกำลังเสริม Three Kingdoms (2008)
Fortification at Suribachi are a priority.ที่มั่นบนเขา ซึริบาชิ นั่นสำคัญสุด ๆ Letters from Iwo Jima (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราการ[N] fortification, See also: rampart, fort, fortress, bulwark, wall, citadel, Syn. ป้อม, ด่าน, กำแพง, ป้อมปราการ, Example: เมืองนี้ปราการแน่นหนา ศัตรูยากที่จะเข้าถึง, Thai definition: กำแพงสำหรับป้องกันการรุกราน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงเทิน[n.] (choēngthoēn) EN: rampart ; battlements ; earthwork fortification   FR: rempart [m] ; fortification [f]
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f]
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORTIFICATION    F AO2 R T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
FORTIFICATIONS    F AO2 R T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fortification    (n) fˌɔːtɪfɪkˈɛɪʃən (f oo2 t i f i k ei1 sh @ n)
fortifications    (n) fˌɔːtɪfɪkˈɛɪʃənz (f oo2 t i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筑城[zhù chéng, ㄓㄨˋ ㄔㄥˊ, / ] fortification [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befestigung {f}; Festigung {f} | Befestigungen {pl}; Festigungen {pl} | künstliche Befestigungfortification | fortifications | artificial fortification [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment [Add to Longdo]
五稜郭[ごりょうかく, goryoukaku] (n) five-sided fortification [Add to Longdo]
築城[ちくじょう;ついき, chikujou ; tsuiki] (n,vs) fortification; castle construction [Add to Longdo]
土塁[どるい, dorui] (n) earthen walls (of fortification); earthwork; embankment [Add to Longdo]
要塞[ようさい, yousai] (n) fort; stronghold; fortification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortification \For`ti*fi*ca"tion\, n. [L. fortificatio : cf. F.
   fortification.]
   1. The act of fortifying; the art or science of fortifying
    places in order to defend them against an enemy.
    [1913 Webster]
 
   2. That which fortifies; especially, a work or works erected
    to defend a place against attack; a fortified place; a
    fortress; a fort; a castle.
    [1913 Webster]
 
   {Fortification agate}, Scotch pebble.
 
   Syn: Fortress; citadel; bulwark. See {Fortress}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fortification
   n 1: defensive structure consisting of walls or mounds built
      around a stronghold to strengthen it [syn: {fortification},
      {munition}]
   2: the art or science of strengthening defenses
   3: the addition of an ingredient for the purpose of enrichment
     (as the addition of alcohol to wine or the addition of
     vitamins to food)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top