ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bastion

B AE1 S CH AH0 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bastion-, *bastion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bastion[N] ปราการหรือป้อมแหลม, Syn. stronghold, citadel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastion(แบส'เชิน) n. ปราการ,หอ,ป้อมแหลม,หอรบ, See also: bastionary adj. ดูbastion, Syn. stronghold

English-Thai: Nontri Dictionary
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, for bureaucratic reasons, culture's arch-enemies... have seized this bastion of liberty.ขณะนี้ ระเบียบของทางราชการ\ ได้กลายเป็นศัตรูตัวร้ายของวัฒนธรรม และได้ฉกฉวย ปราการแห่งเสรีภาพไป The Dreamers (2003)
Bastion of all I do adoreกักขังข้าไว้อย่างแน่นหนา ไม่ปรารถนาห่างหาย Your Highness (2011)
Public television is the last bastion of the intellectual.การออกทีวีเป็นสิ่งสำคัญมาก The Fasting and the Furious (2011)
It's hardly a bastion for crack recordkeeping.มันเป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นบันทึกประวัติ A Whiff of Sulfur (2013)
Insomnia alone, the crown city and last bastion of Lucian defense... remained beyond Niflheim reach for many years.เหลือเพียงแต่อินซอมเนีย เมืองหลวงและป้อมปราการสุดท้าย ที่รอดพ้นเงื้อมมือ นิฟเฟิลไฮม์มาได้หลายปี Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้อมปราการ[N] fortress, See also: bastion, bulwark, citadel, fortification, Syn. ป้อม, Example: เมื่อพ.ศ. 2357 ในรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างป้อมปราการภายนอกเมืองหลวงขึ้นไว้เพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทางทะเลโดยตั้งเป็นเมืองหน้า, Thai definition: ป้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นด่านป้องกันข้าศึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f]
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]
ฐานเสียง[n.] (thānsīeng ) EN: bastion ; political stronghold   FR: bastion politique [m] (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BASTION    B AE1 S CH AH0 N
BASTIONS    B AE1 S CH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bastion    (n) bˈæstɪəʳn (b a1 s t i@ n)
bastions    (n) bˈæstɪəʳnz (b a1 s t i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bastei {f}; Bastion {f} | Basteien {pl}; Bastionen {pl}bastion | bastions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
牙城[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bastion \Bas"tion\ (b[a^]s"ch[u^]n; 106), n. [F. bastion (cf.
   It. bastione), fr. LL. bastire to build (cf. F. b[^a]tir, It.
   bastire), perh. from the idea of support for a weight, and
   akin to Gr. basta`zein to lift, carry, and to E. baston,
   baton.] (Fort.)
   A work projecting outward from the main inclosure of a
   fortification, consisting of two faces and two flanks, and so
   constructed that it is able to defend by a flanking fire the
   adjacent curtain, or wall which extends from one bastion to
   another. Two adjacent bastions are connected by the curtain,
   which joins the flank of one with the adjacent flank of the
   other. The distance between the flanks of a bastion is called
   the gorge. A lunette is a detached bastion. See {Ravelin}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bastion
   n 1: a group that defends a principle; "a bastion against
      corruption"; "the last bastion of communism"
   2: a stronghold into which people could go for shelter during a
     battle [syn: {bastion}, {citadel}]
   3: projecting part of a rampart or other fortification

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 bastion /bastjɔ̃/ 
  bastion

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bastion /bastiːoːn/ 
  bastion

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bastion /bɑstijɔn/
  1. bastion
  2. rampart

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top