ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

7

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -7-, *7*
Possible hiragana form: 7
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
system 7ซิสเต็มเจ็ดหมายถึง ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ซิสเต็มเจ็ดไม่เหมือนกับเอ็มเอสดอส (MS DOS) ของคอมพิวเตอร์พีซีทีเดียวนัก ทั้งนี้เพราะระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอชนั้น จะสร้างเป็นรหัสเอาไว้ในรอม (ROM) เกือบทั้งสิ้น และเน้นในเรื่องตัวประสานการค้นหา (Finder interface) มาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
7 Eleven (Thailand)เซเว่น อีเลฟเว่น (ไทย) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
700ce[เซฟเวินฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ seven hundrice
70ce[เซฟเวินไทซฺ] (adv ) คําย่อของ seventice
71ma[เซฟเวินทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ seventy forma
7ce[เซฟเวินซฺ] (adv ) คําย่อของ sevence

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Why don't we wait till 7 o'clock?- ทำไมเราไม่รอจนถึง 07: 00? 12 Angry Men (1957)
Code 7 progress, eight-one.รหัส 7 ขั้นตอน 8-1 Mad Max (1979)
Code 7 progress, eight-three.รหัส 7 ขั้นตอน 8-3 Mad Max (1979)
In the whole town there were no more than 7 or 8ในเมืองทั้งหมดมีไม่เกิน 7 หรือ 8 Idemo dalje (1982)
7 x 8?7 x 8? Idemo dalje (1982)
But there's only 7 of us in our Lu family including the servants.แต่บ้านสกุลเล็กเรามีเพียง 7 ชีวิต. Return of the Condor Heroes (1983)
5 down, 7 up, 98.6...ขาดทุน 5, กำไร 7, 98.6... An American Tail (1986)
We could go out to Route 7 to the Shiloh Church, then down the Back Harlow Road.เราอาจจะออกไปที่สาย 7 ไปถึงโบสถ์ ชิโลห์ แล้วล่องไปตามถนนแบ็ค ฮาร์โลว เราจะถึงที่นั่นทันพระอาทิตย์ตก Stand by Me (1986)
It may be rough on him, but I thought we might try starting him off with level 7 capsules.มันอาจส่งผลรุนแรงกับเขานะ แต่ฉันคิดว่าเราน่าจะลองกับเขา โดยเริ่มที่แคปซูลระดับ 7 Akira (1988)
Of those, nearly 40 are concentrated on underground levels 7 and 8.ของเหล่านั้น อยู่มาเกือบ 40 ปี ได้ถูกอัดแน่น ภายในใต้ดินในระดับ 7 และ 8 Akira (1988)
- Give me a 7 and 7.เอาเซเว่นเซเว่นให้ฉัน Goodfellas (1990)
Between, say, 7 p.m. and 2 in the morning.ระหว่าง 1 ทุ่ม จนถึง ตี 2 Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
7According to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
7Add 5 and 2, and you get 7.
7Advertising makes up about 7% of this company's expenses.
7Although he is over 70, he is still active.
7A very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
7Believe it or not, Tom is 70 years old.
7Bobby may watch TV until 7:00.
7Bobby must go to bed by 7:30.
7Breakfast is served from 7:30 a.m. to 11:00 a.m.
7By 7:00 she will have eaten dinner.
7Can you make it to our usual place at 7:00 p.m. tonight?
7Can you wake me up at 7:00 tomorrow?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ็ดสิบ[N] seventy, See also: 70, Example: สมัยบูมๆ หนังไทยทำปีละเป็นร้อยเรื่อง แต่ตอนนี้มันเหลือเจ็ดสิบเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องเจ็ด[n. exp.] (Chøng Jet) EN: Channel 7   FR: Chaîne 7 [f]
เด็ก 7 ใน 10 คน[xp] (dek jet nai sip khon) EN: 7 out 10 children   FR: 7 enfants sur dix
เจ็ด[num.] (jet) EN: seven ; 7   FR: sept ; 7
เจ็ดสิบ[num.] (jetsip) EN: seventy ; 70   FR: soixante-dix [m] ; septante (Belg., Sui.) ; 70
คริสต์ศตวรรษที่ 17[n. exp.] (Khrit satawat thī sip-jet) EN: 17th century   FR: 17è siécle [m]
กลุ่มประเทศจี 7 = กลุ่มประเทศ G 7[org.] (Klum Prathēt Jī Jet) EN: G7   FR: G7 [m]
ปาติโมกข์[n.] (pātimok) EN: code of 227 precepts for a Buddhist priest   FR: code des 227 préceptes bouddhiques [m]
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: promoter of the revolution of B.E. 2475 ; revolutionary   
ระดับความรุนแรง 7.8[n.] (radap khwām run raēng 7.8) FR: magnitude de 7.8 (sur l'échelle de richter) [f]
สลึง [n.] (saleung) EN: quarter of a baht   FR: quart de baht [m] (3,75 g.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄨˇ, ] 7th earthly branch: 11 a.m.-1 p.m., noon, 5th solar month (6th June-6th July), year of the Horse, #10,004 [Add to Longdo]
七点二[qī diǎn èr, ㄑㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄦˋ, / ] 7.2 [Add to Longdo]
七点五[qī diǎn wǔ, ㄑㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄨˇ, / ] 7.5 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
いつもいつも[, itsumoitsumo] (exp) year in, year out; 24-7 [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
独立データ記述項[どくりつデータきじゅつこう, dokuritsu de-ta kijutsukou] 77-level-description-entry [Add to Longdo]
エーエムディーケーセブン[えーえむでいーけーせぶん, e-emudei-ke-sebun] AMD-K7 [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[そけっとさんななまる, sokettosannanamaru] Socket 370 [Add to Longdo]
ソケットセブン[そけっとせぶん, sokettosebun] Socket 7 [Add to Longdo]
システムセブン[しすてむせぶん, shisutemusebun] System 7 [Add to Longdo]
オラクルセブン[おらくるせぶん, orakurusebun] Oracle 7 [Add to Longdo]
ピーナナ[ぴーなな, pi-nana] P7 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 7 \7\ adj.
   One more than six; constituting or denoting a quantity
   consisting of seven items or units; -- representing the
   number seven as an Arabic numeral.
 
   Syn: seven, vii
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 7
   adj 1: being one more than six [syn: {seven}, {7}, {vii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of six and one [syn:
      {seven}, {7}, {VII}, {sevener}, {heptad}, {septet},
      {septenary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top